Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

Χωρίς ενημερότητα η πληρωμή αναδόχων συγχρηματοδοτούμενων


Την προσωρινή (έως 31-12-2012) αναστολή της  υποχρέωσης των αναδόχων δημοσίων έργων  να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή τους, προβλέπει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, η απόφαση αυτή κρίθηκε προσωρινά  αναγκαία προκειμένου να επιταχυνθεί  η απορρόφηση Κοινοτικών κονδυλίων και να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά, καθώς λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας πολλές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν είναι φορολογικά ή / και ασφαλιστικά ενήμερες. Κατά συνέπεια, χρηματοδοτήσεις που είχαν εγκριθεί δεν μπορούσαν να εκταμιευθούν λόγω της έλλειψης ενημερότητας.

Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση  αφορά αποκλειστικά τους αναδόχους  συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων  και δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων, εκτός από τα έργα κρατικών ενισχύσεων (δεν αλλάζει το καθεστώς που ίσχυε για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του ΕΣΠΑ).

Με την ίδια ΠΝΠ λαμβάνονται  περαιτέρω μέτρα για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών  του Π.Δ.Ε., με έμφαση στην αποκέντρωση  των αποφάσεων και τον περιορισμό των υπουργικών συναρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα:
-Καταργείται η σύμπραξη του  υπουργού Οικονομικών στην έκδοση  των κανονιστικών διοικητικών  πράξεων που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα και δράσεις από  το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) και λοιπών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό αποκεντρώνεται η λήψη απλών διαχειριστικών αποφάσεων που δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και επέρχεται μείωση του διοικητικού βάρους.

-Ορίζεται ότι οι Περιφερειάρχες  θα λειτουργούν ως κύριοι διατάκτες  για τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειάς τους.

-Προβλέπεται ότι η ανακατανομή  πιστώσεων για έργα του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων θα μπορεί  να γίνεται με απόφαση του  αρμόδιου υπουργού ή Περιφερειάρχη  ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου  και δεν θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ρυθμίσεις για σιδηροδρομικές μεταφορές

Τέλος με την Πράξη Νομοθετικού  Περιεχομένου μειώνεται το ύψος των  παραβόλων για την πιστοποίηση  ασφάλειας σιδηροδρομικής επιχείρησης και την έγκριση ασφάλειας διαχειριστή υποδομής. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνίας με την τρόικα για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για τους σιδηροδρόμους. Συγκεκριμένα, το ύψος των παραβόλων κλιμακώνεται από 3000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος της πιστοποίησης ή έγκρισης ασφάλειας (αν πρόκειται δηλαδή για αρχική χορήγηση, ανανέωση ή επικαιροποίηση/τροποποίηση του κάθε πιστοποιητικού). Για μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα, τα παράβολα ξεκινούν από 1500 ευρώ. Με το παλιό καθεστώς το παράβολο για όλα τα πιστοποιητικά ήταν 30.000 ευρώ.Πηγή:www.capital.gr