Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της Πλειοδοτικής διαδικασίας για τη μίσθωση ακάλυπτης έκτασης 1250τμ περίπου στο Σ.Σ Πειραιά για χώρους στάθμευσηςΗ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση ακάλυπτη έκταση 1.250τμ περίπου στο Σ.Σ Πειραιά, για στάθμευση οχημάτων. Η διάρκεια της μίσθωσης θα ανέρχεται σε δύο (2) έτη.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 6η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 16:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει αν είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για τον διαγωνισμό ακάλυπτης έκτασης στο Σ.Σ Πειραιά για χώρους στάθμευσης. Στην προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ή κατάθεση ισόποσων μετρητών στο λογαριασμό με αριθμό  661/470026-05 που τηρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την 7η Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν αντί της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής να καταθέσουν το αντίστοιχο ποσό σε λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία μας στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 661/470026-05 το οποίο θα επιστραφεί στους δικαιούχους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο Κωνσταντίνο.
Τηλέφωνο:  210-8318158, Fax: 210-8318558, www.gaiaose.gr