Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΑΙΑΟΣΕ. Μίσθωση κτιρίου στον Άγιο Στέφανο


Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτήριο 133  τμ περίπου στην συμβολή των δρόμων Μαραθώνος και Σωκράτους. στο Σ.Σ Αγίου Στεφάνου .

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει αν είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για τον διαγωνισμό κτηρίου 133 τμ περίπου στην συμβολή των δρόμων Μαραθώνος και Σωκράτους στο Σ.Σ Αγίου Στεφάνου. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει καθώς και εγγυητική συμμετοχής ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) σύμφωνα με το συννημένο υπόδειγμα . Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την 29 Οκτωβρίου  2012 και ώρα 14:15.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο Κωνσταντίνο.
Τηλέφωνο:  210-8318158, Fax: 210-8318558