Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Σχέδιο για ενιαίο μισθολόγιο και στις ΔΕΚΟ

Ανω του 50% η μείωση μισθολογικού κόστους την τριετία

Την εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στις ΔΕΚΟ μελετά η κυβέρνηση. Επίσης, συνεχίζει την αναζήτηση των στοιχείων εκείνων που θ’ αναδείξουν το λειτουργικό κόστος των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που «σιτίζονται» από τα δημόσια οικονομικά, χωρίς να υπάρχει ακριβής εικόνα των δεδομένων. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένεται ν’ αξιοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) των ΔΕΚΟ, όπου κάθε φορέας που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό θα εισάγει τα οικονομικά στοιχεία (προσωπικό, μισθοδοσία, έσοδα, δαπάνες κ.λπ.).

Πάντως, η περικοπή του κόστους στις ΔΕΚΟ αρχίζει ν’ αποδίδει. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το μισθοδοτικό κόστος έχει περικοπεί ουσιαστικά μέσα σε περίοδο τριών ετών. Μόνο για τις 12 μεγαλύτερες ΔΕΚΟ για τις οποίες υπάρχουν επαρκή στοιχεία, το μισθολογικό κόστος μειώθηκε πάνω από 50% μέσα στην περίοδο Δεκέμβριος 2009 έως Απρίλιο 2012. Και από περίπου 1,4 δισ. ευρώ που ήταν το 2009, φέτος το ετήσιο μισθοδοτικό κόστος εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε λιγότερο από 700 εκατ. ευρώ με βάση τα στοιχεία του α΄ τετραμήνου.
Η δραστική αυτή μείωση της μισθοδοσία του προσωπικού των 12 μεγαλύτερων ΔΕΚΟ είναι αποτέλεσμα, αφενός μεν της μείωσης του προσωπικού, αφετέρου δε, και κυρίως, της μείωσης των αποδοχών. Η μέση ετήσια αποζημίωση ενός εργαζομένου στις ίδιες ΔΕΚΟ για φέτος αναμένεται να περιοριστεί στα 2/3 εκείνης που είχε διαμορφωθεί το 2009. Από 53,6 χιλ. ευρώ που ήταν η μέση ετήσια μισθολογική δαπάνη ανά εργαζόμενο (περιλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) το 2009, φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί σε 36 χιλ. ευρώ. Για 94 φορείς της γενικής κυβέρνησης η μέση μηνιαία μισθοδοτική δαπάνη, εξαιρουμένων των εργοδοτικών εισφορών, περιορίστηκε κάτω από τα 1.900 ευρώ μηνιαίως για το 77% του προσωπικού, έναντι 42% που ήταν το 2009.
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό του προσωπικού για τις 12 μεγαλύτερες ΔΕΚΟ, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, έχει περιοριστεί κατά 28% από τον Δεκέμβριο του 2009 –κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων– φτάνοντας τον Απρίλιο τις 18,6 χιλ. εργαζομένους.
Σημαντική μείωση καταγράφεται και στις δαπάνες για ενοίκια, που ανέρχονταν σε 55 εκατ. ευρώ το 2010 (σε 93 ΔΕΚΟ). Το 2011 καταβλήθηκαν 38 εκατ., δηλαδή μείωση 31%, έναντι στόχου για μείωση 20%.
Η νέα λίστα που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τον Μάιο του 2012 και αφορά στις (μη εισηγμένες) επιχειρήσεις του κεφαλαίου Α του ν. 3429, περιλαμβάνει 80 περισσότερους φορείς απ’ ό,τι η προηγούμενη. Συγκεκριμένα, η νέα λίστα περιλαμβάνει 173 φορείς που εντάσσονται στο κεφάλαιο Α του ν. 3429/2005, εκ των οποίων μόνον οι 93 περιέχονταν στην προηγούμενη λίστα. Οι 80 είναι νέες εγγραφές και αφορούν κυρίως αθλητικές ενώσεις και φορείς διαχείρισης γεωγραφικών περιοχών (π.χ. δάση, λίμνες κ.λπ.). Επίσης, πρέπει ν’ αναφερθεί ότι 41 φορείς απεντάχθηκαν από τη προηγούμενη λίστα, ενώ άλλες 14 βρίσκονται στο τελικό στάδιο συγχώνευσης, εκκαθάρισης ή ρευστοποίησης. Οι φορείς που απεντάχθηκαν από τη λίστα σχετίζονται κυρίως με υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.
Πάντως, για τους νέους 80 φορείς που εντάσσονται στο κεφάλαιο Α του ν. 3429, η κυβέρνηση δεν έχει καμία εικόνα για τα οικονομικά τους μεγέθη και για τον λόγο αυτό, αναμένεται να ξεκινήσουν σεμινάρια στους εργαζομένους των νέων φορέων της λίστας, προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά το ΟΠΣ των ΔΕΚΟ.
Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα της κυβέρνησης όσον αφορά την απασχόληση. Το προσωπικό 142 δημοσίων φορέων –132 μη εισηγμένοι και 10 εισηγμένοι στο Χ.Α. φορείς που εντάσσονται αντίστοιχα στα κεφάλαια Α και Β του ν. 3429– στο τέλος Μαΐου 2012 ανέρχονταν σε περίπου 69 χιλ. εργαζομένους. Ο αριθμός αυτός είναι κατά περίπου 15 χιλ. μικρότερος από τον αντίστοιχο του Δεκεμβρίου 2009, που είχε διαμορφωθεί σε 84,3 χιλιάδες. Σημειώθηκε έτσι μείωση της τάξης 15%, η οποία σαφώς είναι υποδεέστερη της μείωσης που έχει πραγματοποιηθεί στις μεγάλες ΔΕΚΟ. Αυτό συμβαίνει επειδή η μείωση του προσωπικού στις επιχειρήσεις του κεφαλαίου Β του ν. 3429 (εισηγμένες ΔΕΚΟ), η μείωση ήταν πολύ μικρότερη.
Ειδικότερα στις 132 μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, η μείωση προσωπικού ανήλθε στο 29%, ενώ στις 10 εισηγμένες ΔΕΚΟ η μείωση διαμορφώθηκε σε μόλις 8%. Ο αριθμός των εργαζομένων στις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ διαμορφώθηκε σε 25,9 χιλιάδες τον Μάιο του 2012 (από 36,7 χιλ. τον Δεκέμβριο του 2009) ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις εισηγμένες ΔΕΚΟ διαμορφώθηκε σε 41,6 χιλ. (από 45,4 χιλ.). Τέλος, υπήρξε μείωση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κατά 27%, οι οποίοι από 2.147 τον Δεκέμβριο του 2009, τον Μάιο του 2012 περιορίστηκαν σε 1.559.
"Καθημερινή"