Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου “Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου”

Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 171/Α1/13-3-2012 του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1α του π.δ. 60/2007.
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος που διατίθεται από τα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1α του π.δ. 60/2007, η σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα αποκλίνει ουσιωδώς από το Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης του υπ’ αριθμ. 01/2010 διαγωνισμού (Β’ τεύχος μεταβολών).
Το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου πρόκειται να αναπτυχθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3333/05 σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., έκτασης 588 στρεμμάτων περίπου εφάπτεται του συγκροτήματος εγκαταστάσεων του ΟΣΕ. Σύμφωνα με τους όρους δόμησης που έχουν ληφθεί για το ακίνητο υπάρχει η δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων. Διαθέτει οδικές συνδέσεις προς τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού και τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, σιδηροδρομική σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και βρίσκεται σε φάση κατασκευής η σιδηροδρομική σύνδεσή του με το με το λιμένα του Ν. Ικονίου.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων εκδήλωσης δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι η Τετάρτη, 18η Απριλίου 2012 και ώρα 16:00.
Το τεύχος της Πρόσκλησης και του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., από την Πέμπτη 15/03/2012 έως και 10 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων κατά την διάρκεια των ωρών 10:00 έως 16:00, μετά από έγγραφο αίτημα τους, στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία τους, έναντι €50.
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την Πρόσκληση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558) και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.