Κυριακή 25 Μαρτίου 2012

Ποιους εξαιρεί η τροπολογία για την εργασιακή εφεδρεία

Δημοσιεύουμε αυτούσιο το άρθρο που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και που εξαιρεί κλάδους από την εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας. Είναι μια θετική εξέλιξη για την επιστροφή εργαζομένων που είχαν υπαχτεί στην εργασιακή εφεδρεία.
Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο.
 Άρθρο 120
Στη διάταξη της παραγράφου 7,υποπαράγραφος  β΄ του άρθρου 37 του ν.3986/2011 (Α΄ 152), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)  και συμπληρώθηκε με την διάταξη  της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Α΄ 268) προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο στ΄ ως  εξής: «στ) των κλάδων: i) Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ,  ii) Tεχνικών Υπαλλήλων – Σχεδιαστών, iii)Τεχνιτών Μηχανοστασίων – Εργοστασίων, iv) Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών, v)Χειριστών Μηχανημάτων Γραμμής & Έργων και vi) Τεχνιτών Γραμμής, του προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (ΟΣΕ).Η  διάταξη αυτή ισχύει για τους  εργαζόμενους στην ανωτέρω εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 268), παρείχαν την εργασία τους στο αντικείμενο του κλάδου  στον οποίο ανήκουν,  που διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.».