Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιο για την εργασιακή εφεδρεία απέστειλε στους εργαζόμενους σιδηροδρομικούς η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η εγκύκλιος αναφέρει
Οι διατάξεις του νόμου 4024/2011 ( ΦΕΚ 226/Τ.Α/27.10.2011 ) κατά το σκέλος που αφορούν στην εργασιακή εφεδρεία , έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
( άρθρο 34).
Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και προκειμένου να συνταχθούν πίνακες με το προσωπικό που θα υπαχθεί στις ως άνω διατάξεις , θα πρέπει το σύνολο του προσωπικού να συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση για τον ακριβή αριθμό συντάξιμου χρόνου ασφάλισης , όχι μόνο στον ΟΣΕ & ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και τυχόν συντάξιμη προϋπηρεσία που διαθέτει σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα .
Προς τούτο σας αποστέλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση ( Παράρτημα I ), η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλο το προσωπικό και να επιστραφεί στη Διεύθυνση Προσωπικού για περαιτέρω ενέργειες .
Επισημαίνουμε ότι η συντάξιμη προϋπηρεσία που δεν θα αναφερθεί στην σχετική Υπεύθυνη Δήλωση θα προβλεφθεί ώστε να μην προσμετρηθεί στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου του υπάλληλου κατά την μελλοντική συνταξιοδότησή του .
3. Εξαιρείται από τη θέση σε εφεδρεία ( άρθρο 34 παρ. 1β) του ν. 4024/2011 , εργαζόμενος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που :
. Ο/Η σύζυγος έχει ενταχθεί στην προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή στην εργασιακή εφεδρεία.
. Ο/Η σύζυγος ή τέκνο του υπαλλήλου το οποίο τον βαρύνει φορολογικά και συνοικεί με αυτόν έχοντας αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
. Είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή είναι πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 & 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 και ότι τα τέκνα , που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944 τον βαρύνουν φορολογικά. . Είναι προστάτης μονογονεικής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά.
Προκειμένου οι εργαζόμενοι για τους οποίους συντρέχουν προϋποθέσεις , εκ των ανωτέρω, να εξαιρεθούν της θέσης σε εφεδρεία , θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Προσωπικού συνοδευόμενη με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα II).
4. Οι Γραμματείες των Διευθύνσεων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών παρακαλούνται για την άμεση , με τη λήψη του παρόντος εγγράφου και με κάθε πρόσφορο μέσο , επίδοση του , μετά των συνημμένων Παραρτημάτων , στο σύνολο του προσωπικού , με αποδεικτικό επίδοσης , το οποίο να μας επιστραφεί με τα συμπληρωμένα , κατά περίπτωση από το προσωπικό στοιχεία , όπως περιγράφονται ανωτέρω το αργότερο μέχρι 22/11/2011 και ώρα 13.00.