Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Τελευταίες Αποφάσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Τροποποίηση των Άρθρων 25 (Επιβάτες χωρίς εισιτήριο ή χωρίς έγκυρο εισιτήριο) και 102 (Πρόστιμα) του Τιμολογίου Επιβατών και Αποσκευών (Τ.ΕΠ.) - Επικαιροποίηση, απλοποίηση διαδικασιών, είσπραξη προστίμων από ΔΟΥ (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες).

Έγκριση εφαρμογής του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή του στην αρμόδια Διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την πιστοποίησή του.

Κατακύρωση του ανοικτού/συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-1121/11 "Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού και των χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στην Κεντρική Ελλάδα" στην εταιρεία "Q CLEAN - ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΖΗΣΙΜΟΣ".

Κατακύρωση του ανοικτού/συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-1119/11 "Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στις προαστιακές διαδρομές Θεσσαλονίκης-Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας" στην εταιρεία "ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΚΕΤΖΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε.".

Κατακύρωση του ανοικτού/διεθνούς Διαγωνισμού Δ-1108/11 "Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού των Διαπεριφερειακών συρμών Πειραιώς-Αθηνών προς Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Καλαμπάκα, καθώς και των χώρων του Μηχανοστασίου Ρέντη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε." στην επιχείρηση "ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΙΑ".

Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και της εταιρείας "BULL SA" για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εκτυπωτών, εφαρμογών και του βοηθητικού περιβάλλοντος επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 25 παραγρ. 3 περιπτώσεις γ και ε του Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007).

Έγκριση διενέργειας ανοικτού/συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού φωνητικής πύλης για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του επιβατικού κοινού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Φ32/οικ.20894/1602, ΦΕΚ 621/25.4.2007).

Έγκριση έναρξης διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1) και 4 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Φ32/οικ. 20894/1602, ΦΕΚ 621/25.4.2007) και του άρθρου 3 του ν. 2286/1995.

Έγκριση διενέργειας ανοικτού/συνοπτικού διαγωνισμού "Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. δωματίων σε ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης", σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).

Έγκριση ματαίωσης του Διαγωνισμού Δ-1117/11 "Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των συρμών Πελοποννήσου, των λεωφορείων Πελοποννήσου, Κεντρικής Ελλάδας και άλλων δρομολογίων καθώς και χώρων που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.", λόγω μη ανάπτυξης ανταγωνισμού.

Έγκριση α) ματαίωσης του Διαγωνισμού Δ-1111/11 "για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε." λόγω μεταβολής των αναγκών της εταιρείας και β) διενέργειας νέου ανοικτού/συνοπτικού Διαγωνισμού "για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο κλιμάκιο ελεγκτών εισιτηρίων επί των αμαξοστοιχιών του προαστιακού δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού/συνοπτικού Διαγωνισμού "Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007.

Έγκριση εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής επ' αυτών έκθεσης επισκόπησης της εταιρικής χρήσης από 01/01/2011 έως και 30/06/2011 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή τους στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΕΓΔΕΚΟ) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ανάθεση καθηκόντων διενέργειας ελέγχων και έκδοσης σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς στους Προϊσταμένους Αμαξοστοιχιών

Έγκριση διενέργειας ανοικτού/διεθνούς Διαγωνισμού "Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) "περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ".

Έγκριση σύναψης σύμβασης/ανανέωσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μεταξύ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και της ασφαλιστικής εταιρείας CHARTIS για την ασφάλιση ευθυνών στελεχών Διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.