Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

Κείμενο από το 'Μεσοπρόθεσμο' , που αναφέρεται στην αναζήτηση συμβούλων και επενδυτών για ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Μηχανεργοστάσια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ
ΓΑΙΑΟΣΕ Α. Ε.

1. Η Ελληνική Δημοκρατία («ΕΔ») εξετάζει τον διορισμό ενός ή περισσότερων οργανισμών για να ενεργήσουν ως χρηματοοικονομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι σιδηροδρόμων (οι «Σύμβουλοι») σχετικά με την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την επιχειρησιακή μονάδα Συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ (ROSCO) και την εμπορική εκμετάλλευση των σιδηροδρομικών σταθμών Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου και Λάρισας (οι Σταθμοί).

2. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πάροχος υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, ιδρύθηκε το 2005, σύμφωνα με το κοινό Ελληνικό εταιρικό δίκαιο, ως θυγατρική του ΟΣΕ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του πρώτου Σιδηροδρομικού Πακέτου (Οδηγία 2001/12/ΕΚ) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του διαχωρισμού της διαχείρισης Υποδομών και επιχειρήσεων μεταφορών του ΟΣΕ. Κατά1 την ίδια περίοδο, η ΕΔΙΣΥ Α.Ε. («ΕΔΙΣΥ») ιδρύθηκε ως μια ακόμη θυγατρική του ΟΣΕ και της ανατέθηκαν οι λειτουργίες διαχείρισης υποδομών. Το 2008, η ΕΔ αποφάσισε την απόσχιση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τον Όμιλο ΟΣΕ. Έκτοτε, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ λειτουργεί ανεξάρτητα από τον Όμιλο ΟΣΕ και το Ελληνικό Κράτος. αποτελεί τον άμεσο και μοναδικό μέτοχο της. Έως σήμερα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποτελεί το μοναδικό πάροχο σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Επί του παρόντος, ένα μείζον πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ βρίσκεται υπό εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3891/2010, αποσκοπώντας στη διασφάλιση (ι) της οικονομικής βιωσιμότητας, (ιι) της βελτίωσης των υπηρεσιών και (ιιι) της βελτίωσης της εσωτερικής αποδοτικότητας καν των επιχειρησιακών διεργασιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πρόκειται για μια ανακοίνωση μη κρατικής βοήθειας, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του εν λόγω σχεδίου αναδιάρθρωσης με τους κανόνες και τους κανονισμούς κρατικής βοήθειας της Επιτροπής.

3. Επιπρόσθετα, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια παρεμφερής ανακοίνωση μη κρατικής βοήθειας σχετικά με την αναδιάρθρωση του Ελληνικού τομέα σιδηροδρόμων και συγκεκριμένα του διαχειριστή των ελληνικών σιδηροδρομικών υποδομών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, η επιχειρησιακή μονάδα συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ θα αποτελέσει θυγατρική του ΟΣΕ (ROSCO) και θα αποκρατικοποιηθεί.

4. Όσον αφορά την εμπορική εκμετάλλευση των Σταθμών, η ΕΔ και η ΓΑΙΑΟΣΕ (εξολοκλήρου ελεγχόμενη εταιρεία του ΟΣΕ υπεύθυνη για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ) μελετά την πώληση συμφωνιών παραχώρησης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα δικαιώματα της ΕΔ και/ή της ΓΑΙΑΟΣΕ επί των Σταθμών.

5. Οι υπηρεσίες, οι οποίες πρόκειται να παρασχεθούν από τους Συμβούλους (οι «Υπηρεσίες») θα περιλαμβάνουν:

5.1. Αναφορικά με τις παραγράφους 2 και 3:

5.1.1. Αναθεώρηση της τρέχουσας κατάστασης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από χρηματοοικονομικής και λειτουργικής άποψης

5.1.2. Αναθεώρηση των δραστηριοτήτων τροχαίου υλικού του ΟΣΕ και συμβουλές σχετικά με την απόσχιση και τη δημιουργία της ROSCO

5.1.3. Πρόταση για τις βέλτιστες διαθέσιμες επιλογές για την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ROSCO, λαμβάνοντας υπόψη τα χρηματοοικονομικά, νομικά και λοιπά εκκρεμή ζητήματα και περιορισμούς

5.1.4. Βοήθεια προς την ΕΔ για την εφαρμογή της επιλεχθείσας επιλογής αποκρατικοποίησης

5.2. Αναφορικά με την παράγραφο 4:

5.2.1. Αναθεώρηση όλων των πτυχών των Σταθμών, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το νομικό καθεστώς των Σταθμών, τις σιδηροδρομικές και μη χρήσεις τους και οποιουσδήποτε λοιπούς περιορισμούς, όπως παραμέτρους χρήσης της γης ή λοιπούς χωροταξικούς κανονισμούς-

5.2.2. Επισήμανση και αξιολόγηση όλων των απαραίτητων δράσεων χρηματοοικονομικής φύσεως, τις οποίες η ΓΑΙΑΟΣΕ θα πρέπει να εφαρμόσει και συνεργασία με τους έτερους επαγγελματίες συμβούλους της ΓΑΙΑΟΣΕ για τον προσδιορισμό οποιωνδήποτε εκκρεμών ζητημάτων σχετικά με τους Σταθμούς (π.χ, ζητήματα αδειοδότησης, χρήσεων της γης κλπ.) και παροχή της σχετικής βοήθειας στην ΓΑΙΑΟΣΕ κατά την εφαρμογή των δράσεων αυτών•


5.2.3. Ανάλυση των διαθέσιμων επιλογών για την ΕΔ και τη ΓΑΙΑΟΣΕ σχετικά με την ανάπτυξη των Σταθμών σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και συστάσεις για τη βέλτιστη συμβατική κατασκευή του έργου, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές του έργου•

5.2.4. Επισήμανση και αξιολόγηση των διαθέσιμων εναλλακτικών σχετικά με την πιθανή εκχώρηση των δικαιωμάτων της ΕΔ κατ/ή της ΓΑΙΑΟΣΕ επί των .Σταθμών μέσω συμφωνιών παραχώρησης.

5.2.5. Εκτέλεση διαδικασίας προσφοράς για την εκχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων παραχώρησης.

6. Η ΕΔ καλεί σημαντικούς χρηματοοικονομικούς και τεχνικούς συμβουλευτικούς οργανισμούς σιδηροδρόμων να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αναφορικά με την παρούσα ανάθεση. Προτρέπουμε τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους να σχηματίσουν ένα συμβουλευτικό σχέδιο ίσης εκπροσώπησης προσφέροντας διεθνή και τοπική χρηματοοικονομική τεχνογνωσία, καθώς και τεχνική τεχνογνωσία. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί καλούνται όπως υποβάλουν γραπτή προσφορά, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κατωτέρω:

6.1. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο.

6.2. Προτεινόμενη σύνθεση ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής εμπειρίας των ανώτερων μελών της ομάδας.

6.3. Αρχικοί συλλογισμοί σχετικά με την ανάθεση, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των διάφορων φάσεων.

6.4. Προτεινόμενο τέλος κατασκευής.

7. Διαδικασία Επιλογής:

7.1. Η ανάθεση θα προχωρήσει σύμφωνα.με το Νόμο 3049/2002, έπειτα από διαπραγμάτευση των

προσφορών το μέγιστο τριών (3) συμμετεχόντων.

7.2. Οποιοσδήποτε υποψήφιος δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής θα αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

7.3 Η ΕΔ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει, μεταθέσει, τροποποιήσει ή παρατείνει τη διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να διακόψει τις διαπραγματεύσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς υποχρεώσεις αποζημίωσης έναντι των αιτούντων και/ή οποιωνδήποτε τρίτων μερών.

8. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους γραπτώς, μαζί με οποιεσδήποτε λοιπές

πληροφορίες, τις οποίες θεωρούν απαραίτητες ή κατάλληλες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ssaip@minfm.gr. Αντίγραφο της εν λόγω αίτησης δύναται να υποβληθεί και στα γραφεία της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Καραγεώργη Σερβίας 8, Αθήνα, 6ος όροφος). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 25 Ιουλίου 2011 και έως τις 17:00 ώρα Αθήνας, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής.