Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Νεος κανονισμός προσωπικού στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

της Μάρως Τσαντήλα
Δοκιμαστική διετή περίοδο για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους, δυνατότητα απόλυσης για τεχνικοοικονομικούς λόγους αλλά και διαδικασία αξιολόγησης σε ετήσια βάση για το προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προβλέπει ο νέος κανονισμός προσωπικού της εταιρίας, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σύντομα σε ισχύ καθώς εγκρίθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο.
Ο νέος κανονισμός για τους εργαζομένους της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η σύνταξη του οποίου προβλεπόταν από το σχέδιο για την εξυγίανση της εταιρίας, τους βρίσκει σε πολλά σημεία αντίθετους κι εκείνοι σημειώνουν πως θα εξετάσουν τη δυνατότητα νομικής αμφισβήτησης για κάποιες από τις ρυθμίσεις του αφού, όπως επισημαίνουν, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εργατική νομοθεσία.
Χαρακτηριστικό είναι, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων, ότι γνωρίζοντας την αντίθεσή τους το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας συνεδρίασε στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για να εγκρίνει τον κανονισμό.

Δοκιμαστική διετία

Ο κανονισμός προσωπικού προβλέπει ότι προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προσλαμβάνεται στην εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος θα διανύσει τη δοκιμαστική περίοδο έως δύο έτη. Το ακριβές διάστημα το ορίζει η διοίκηση ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα του.
Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να περιλαμβάνει εκπαίδευση και μαθητεία, με το πέρας των οποίων ο νεοπροσλαμβανόμενος θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε εξετάσεις και αν αποτύχει δύο φορές θα απολύεται.
Στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου το δόκιμο προσωπικό θα αξιολογείται και στη συνέχεια η διοίκηση θα κρίνει αν θα το εντάξει στο μόνιμο προσωπικό ή θα το απολύσει.
Πέντε κλάδοι και πέντε βαθμίδες
Ο κανονισμός προσωπικού προβλέπει πέντε κλάδους τακτικού προσωπικού: (α) Μηχανικών, (β) Διοικητικής Υποστήριξης, (γ) Εξυπηρέτησης Επιβατών, (δ) Μηχανοδηγών, (ε) Διαχειριστών Εμπορευμάτων. Επίσης, προβλέπει και πέντε βαθμίδες προσωπικού ως εξής: προϋπηρεσία, βαθμίδα 4 αμέσως με την πρόσληψη, βαθμίδα 3 στα 5 χρόνια, βαθμίδα 2 στα 9 χρόνια και βαθμίδα 1 στα 13 χρόνια.

Αξιολόγηση

Η επαγγελματική απόδοση κάθε εργαζομένου θα αξιολογείται. Ο χρόνος, η περιοδικότητα, η μεθοδολογία, τα κριτήρια και εν γένει η διαδικασία αξιολόγησης θα καθορίζονται και μεταβάλλονται από τη διοίκηση.

Η αξιολόγηση θα λαμβάνει χώρα ιδίως:

(α) Στο πέρας της δοκιμής για κάθε εργαζόμενο υπό δοκιμή.
(β) Τουλάχιστο μία φορά ανά ημερολογιακό έτος για κάθε εργαζόμενο.
(γ) Σε οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο χρονικό σημείο θα κρίνει η διοίκηση ότι απαιτείται.
Στο άρθρο 13 του κανονισμού προσωπικού αναφέρεται ότι η μετακίνηση, η μετάθεση και η απόσπαση θα αποφασίζονται από τη διοίκηση. Για τη μετάθεση θα πρέπει να έχουν περάσει δύο (2) χρόνια από την προηγούμενη μετάθεση ή τοποθέτηση του εργαζομένου, ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για την απόσπαση ορίζεται σε ένα έτος.
Στο άρθρο 17 του Κ.Π. ορίζεται ότι το διάλειμμα, η μετάβαση προς την εργασία και η επιστροφή από αυτήν δεν θα θεωρούνται χρόνος εργασίας, ενώ σε κάθε περίπτωση ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να είναι 40 ώρες.

Απόλυση

Πέραν των υπόλοιπων λόγων λύσης της εργασιακής σύμβασης που προβλέπονται από την εργασιακή σύμβαση, στον κανονισμό προσωπικού προβλέπεται ότι η σύμβαση εργασίας θα λύεται και με μονομερή καταγγελία από μέρους της εταιρίας (απόλυση):
α. Για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό του, ιδίως για επαγγελματική ανεπάρκεια.
β. Για οικονομικοτεχνικούς λόγους.
Σε σχέση με τις απολύσεις που αφορούν στο πρόσωπο του εργαζομένου, σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση σημαντικοί λόγοι απόλυσης θα είναι τα εξής:
α. Αντιπειθαρχική συμπεριφορά προς τον προϊστάμενο, ιδιαίτερα βαριάς μορφής.
β. Άρνηση εκτέλεσης εντολής, από την οποία προκλήθηκε μεγάλη ζημία στην εταιρία ή σωματική βλάβη σε πρόσωπο.
γ. Συμμετοχή σε κέρδος που εξαρτάται από τη διεξαγωγή της υπηρεσίας, έστω και χωρίς παράβαση κανονισμών.
δ. Αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών.
ε. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετάβασης στη νέα θέση σε περίπτωση μετάθεσης πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών.
στ. Αυθαίρετη απουσία από την υπηρεσία πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών.
ζ. Αυτόβουλη εγκατάλειψη θέσης που έχει σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών και εγκαταστάσεων.
η. Πράξεις κατάχρησης, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, εκβίασης, απιστίας και ψευδομαρτυρίας, ανεξάρτητα από το αν ασκήθηκε ποινική δίωξη.
θ. Βαριά αμέλεια στην εκτέλεση της εργασίας ή του καθήκοντος, ή παράβαση κανονισμών ή εντολών, από την οποία προκλήθηκε μεγάλη ζημία στην εταιρία ή σωματικές βλάβες σε πρόσωπα.
ι. Κατάχρηση εμπιστευμένης εξουσίας.
ια. Από πρόθεση παράβαση νόμων, κανονισμών ή εντολών που έχουν σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών και εγκαταστάσεων, η οποία προκάλεσε ή θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη ζημία στην εταιρία ή σωματική βλάβη σε πρόσωπο.

Ρυθμίσεις απόλυσης για οικονομικοτεχνικούς λόγους
Σε περίπτωση κατάργησης θέσης ή μείωσης του αριθμού αυτών κτλ, για το προσωπικό που πλεονάζει από την αιτία αυτήν θα εφαρμόζονται τα εξής:
α. Οι νεότεροι στη βαθμίδα στην οποία έγινε η κατάργηση ή μείωση θεωρούνται ότι κατέχουν ισάριθμες θέσεις της αμέσως κατώτερης βαθμίδας. Οι νεότεροι που πλεονάζουν στη βαθμίδα αυτή θεωρούνται ότι κατέχουν ισάριθμες θέσεις της αμέσως κατώτερης βαθμίδας κοκ, μέχρι της εισαγωγικής βαθμίδας. Οι πλεονάζοντες στην εισαγωγική βαθμίδα του κλάδου μεταφέρονται στην εισαγωγική βαθμίδα άλλων κλάδων, με σειρά που αρχίζει από τους αρχαιότερους στη βαθμίδα.
β. Από τους κατέχοντες τη βαθμίδα των θέσεων που καταργούνται ή μειώνονται απολύονται οι συμπληρώνοντες μέσα σε μία διετία από την κατάργηση ή μείωση των θέσεων τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία.
Αν αυτοί είναι περισσότεροι από όσους πρέπει να απολυθούν, απολύονται κατά σειρά και κατά περίπτωση οι έχοντες τον μεγαλύτερο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας ή οι μεγαλύτεροι στην ηλικία.
γ. Αν παρά τη διαδοχική εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και με τη σειρά που κατατάσσεται το προσωπικό εξακολουθεί να πλεονάζει, θα απολύεται ανάλογος αριθμός προσωπικού της εισαγωγικής βαθμίδας του κλάδου, με σειρά που θα αρχίζει από τους δόκιμους ή μαθητευόμενους.
Όσοι δεν αποδέχονται τη μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, απολύονται λόγω κατάργησης θέσεως.

Πειθαρχικές ποινές

Στο 9 κεφάλαιο του κανονισμού προσωπικού που αφορά στον πειθαρχικό έλεγχο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε κάθε εργαζόμενο είναι οι εξής:
α. Έγγραφη επίπληξη.
β. Πρόστιμο ενός τετάρτου (1/4) των ημερήσιων τακτικών αποδοχών, επιβαλλόμενο για μία (1) μέχρι τριάντα (30) ημέρες.
γ. Προσωρινή παύση από δέκα (10) ημέρες μέχρι τέσσερις (4) μήνες.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι ο κανονισμός προσωπικού προβλέπει την τήρηση ατομικού φακέλου για κάθε εργαζόμενο. Ο ατομικός φάκελος θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν γενικά στην εργασιακή του ιδιότητα, σχέση και σταδιοδρομία.
euro2dey