Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Με τη Φ.90930/9679/1635/28-04-2011 κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών. Μεταφορών και Δικτύων, του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά¬λισης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α), και του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α) όπως ισχύει, μεταφέρονται στον ΟΠΑΔ οι κατωτέρω υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΣΕ ΑΕ. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την ίδια εργασι¬ακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙ¬ΠΤΩΣΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ (K.O.) ΘΕΣΗ Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ (Σ.)
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σ.
2 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Σ.
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.
4 ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.
6 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Σ.
6 ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΘΕΣ,'ΝΙΚΗΣ Σ.
Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κα¬ταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που Τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπα¬γής θέση. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α). (Σχετ.: Η11784/15-04-2011 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του ΟΠΑΔ, με την οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2011 για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης από τη μισθοδοσία των μεταφερόμενων υπαλλήλων).
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥπ. ΕΣΩΤΕΡΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ*
ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΑΝ ΑΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ