Σάββατο 14 Μαΐου 2011

Στις... ράγες η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Νίκη Παπανικολάου
Η αύξηση των εσόδων από την ακίνητη περιουσία του ΟΣΕ, που στο σύνολό της εξακολουθεί να είναι ανεκμετάλλευτη, παραμένει το ζητούμενο για τον Οργανισμό.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ, ως υπεύθυνη για την αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, έχει αποφασίσει να προχωρήσει, όπου αυτό είναι εφικτό, στις μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων κάθε είδους, ακόμη και σιδηροδρομικών σταθμών, για την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων ή σταθμών φωτοβολταϊκών, προκειμένου να εισρεύσει ζεστό χρήμα στον Οργανισμό.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η ΓΑΙΑΟΣΕ το αμέσως προσεχές διάστημα θα προσλάβει σύμβουλο για την αξιοποίηση των ακινήτων του ΟΣΕ στην περιοχή της Λεύκας του δήμου Πειραιά και του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου και αμαξοστάσιο στον δήμο Αγ. Αναργύρων, ενώ θα προκηρύξει διαγωνισμό για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού σε στέγη στο Θριάσιο Πεδίο.
Οι προτάσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ έως τις 9 Ιουνίου. Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι έξι μήνες και η προϋπολογισθείσα αμοιβή ανέρχεται σε 95.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑ

Το ακίνητο στη Λεύκα έχει έκταση περίπου 122.000 τ.μ. και χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και επισκευή τροχαίου υλικού, καθώς και την αποθήκευση των ανταλλακτικών. Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει δρομολογήσει τη διαδικασία μετεγκατάστασης όλων αυτών των χρήσεων στα νέα κτίρια που βρίσκονται στο Θριάσιο Πεδίο, Με σκοπό την αξιοποίηση του ακινήτου, που προβλέπει, βάσει του αρχικού σχεδίου, τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών ή και ΔΕΚΟ με συνολική επιφάνεια ανωδομής της τάξεως των 40.000 τ.μ., σιδηροδρομικό μουσείο (με πυρήνα υφιστάμενο κτίριο επισκευών με περιστροφική πλάκα), καθώς και συμπληρωματικές εμπορικές, ψυχαγωγικές χρήσεις και αστικό πράσινο.
Αντίστοιχα, το ακίνητο παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου και αμαξοστάσιο στους Αγ. Αναργύρους, έχει συνολική έκταση περίπου 86.000 τ.μ. και εντός αυτού υπάρχουν 8 κτίσματα με εμβαδόν 100 έως 750 τ.μ. και 28 μικρότερα εμβαδού μέχρι 100 τ.μ., ως επί το πλείστον σε μέτρια κατάσταση, τα οποία προβλέπεται να κατεδαφισθούν.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 99,18 kwp σε στέγη στο Θριάσιο Πεδίο», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Ιουνίου και οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ. της ίδιας ημέρας. Η παραλαβή των τευχών της προκήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ έως τις 23 Μαΐου έναντι 100 ευρώ μετά από έγγραφο αίτημά τους.
Το έργο θα κατασκευασθεί και θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης και η περίοδος λειτουργίας συντήρησης του έργου ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας και την προσωρινή παραλαβή του έργου και ολοκληρώνεται με την πάροδο 10 ετών.

ΟΙΚΗΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ διαθέτει προς μίσθωση οίκημα 154 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 80 τ.μ. (πρώην Tango), που βρίσκονται στον σιδηροδρομικό σταθμό Κατακόλου Ηλείας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την προκήρυξη του διαγωνισμού από τις 16 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου.
"Κέρδος"