Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Επεξεργασμένο σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από την ΠΟΣ

ΠΡΟΣ: 1. ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΟΣΕ
κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ
2. ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟ

Κύριοι,

Στις 15/03/2011 σε κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Διοικήσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, συζητήθηκε το σχέδιο που μας δόθηκε στην τελευταία συνάντησή μας.
Με απόφαση των αρμοδίων συλλογικών μας οργάνων σας αποστέλλουμε επεξεργασμένο σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Η Π.Ο.Σ. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους σιδηροδρομικούς είχε και έχει ως στόχο την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και αυτό εκφράζουμε για ακόμα μια φορά μέσα από το σχέδιο – πρόταση για Σ.Σ.Ε. που σας καταθέτουμε.
Σε αναμονή της απάντησής σας.
Συν: Σχέδιο Σ.Σ.Ε.
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ Π.Ο.Σ.

1Πεδίο Ισχύος


1. Στις διατάξεις της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγονται όλοι οι Εργαζόμενοι.
2. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως Εργαζόμενος νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρία με σύμβαση ή σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου.
2
Κατηγορίες

1. Το Πτυχίο κάθε Εργαζομένου προσδιορίζει την Κατηγορία που κατατάσσεται ως εξής:
Κατηγορία ΥΕ: απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμο
Κατηγορία ΔΕ: απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο
Κατηγορία ΠΕ_4: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο (4ετούς φοίτησης)
Κατηγορία ΠΕ_5: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμο (5ετούς φοίτησης)
2. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως Πτυχίο νοείται κάθε τίτλος σπουδών σχολείου (Δημοτικού, Γυμνασίου ή Λυκείου) ή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής (ή κατά νόμο αναγνωρισμένος ως ισότιμος αυτού), που ο Εργαζόμενος κατέχει και έχει καταθέσει στην αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό Λειτουργική Μονάδα της Εταιρίας. Όπως και κάθε άλλη, προβλεπόμενη στην παρούσα, κατάθεση εγγράφου, η κατάθεση αυτή αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση κατάθεσης της παραπάνω Λειτουργικής Μονάδας, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.
3. Για την κατάταξη σε Κατηγορία λαμβάνεται υπόψη μόνον ένα Πτυχίο ανά Εργαζόμενο, το εκάστοτε υψηλότερο κατατεθέν κατά την προηγούμενη παράγραφο.
4. Η διάκριση της παρ. 1 μεταξύ πτυχίου 4ετούς και πτυχίου 5ετούς φοίτησης αναφέρεται στην ελάχιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια κτήσης του πτυχίου.
5. Κατ΄εξαίρεση των συμφωνούμενων στο παρόν Άρθρο, εφόσον στις 31/12/2010 Εργαζόμενος στερούμενος απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου είχε παρά ταύτα ενταχθεί στην Κατηγορία ΜΕ (Μέσης Εκπαίδευσης), παραμένει σ΄αυτήν.

3
Μισθολογικό Κλιμάκιο

1. Την 31/12/2010 κάθε Εργαζόμενος κατατάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο που προσδιορίζει ο αντιστοιχών στην Κατηγορία του, Πίνακας του άρθρου 5. Ο αριθμός του Μισθολογικού Κλιμακίου κατάταξης αντιστοιχεί στον αριθμό των συμπληρωμένων ετών, πραγματικής και αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του Εργαζομένου. Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος κατατάσσεται, κατ΄αναλογία των ανωτέρω, κατά την ημέρα πρόσληψής του.
2. Κάθε καταταγείς σε Μισθολογικό Κλιμάκιο Εργαζόμενος προωθείται στο επόμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο, εφόσον (α) έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ετών που απαιτείται από τους Πίνακες της παραγράφου 1 του άρθρου 5, και (β) έχει προσληφθεί τουλάχιστον ένα ολόκληρο έτος πριν από την προώθηση.
4
Βαθμίδες
Η κατά το προηγούμενο άρθρο προϋπηρεσία κάθε Εργαζομένου προσδιορίζει τη Βαθμίδα σύμφωνα με τους πίνακες του επομένου άρθρου 5.
5
Βασικός Μισθός

1. Η Κατηγορία, το Μισθολογικό Κλιμάκιο και η Βαθμίδα που έχει καταταγεί ο Εργαζόμενος προσδιορίζουν το μηνιαίο Βασικό Μισθό του, ως εξής:
Κατηγορία ΥΕ
Βαθμίδα Προϋπηρεσία
Έτη Κλιμάκιο Βασικός μισθός Ευρώ Χρονοεπίδομα
1 39 20 1.400,00

37 - 38 19 1.378,40

35 - 36 18 1.356,80 322,01

33 - 34 17 1.335,20 291,24

31 - 32 16 1.313,60 274,12

29 - 30 16 1.292,00

27 - 28 14 1.270,40

25 - 26 13 1.249,60

23 - 24 12 1.228,00

21 - 22 11 1.206,40

19 - 20 10 1.184,80

17 - 18 9 1.163,20

15 - 16 8 1.141,60

13 - 14 7 1.120,00

2 11 - 12 6 1.040,00

9 - 10 5 1.000,00

3 7 - 8 4 920,00

5 - 6 3 880,00

4 3 - 4 2 840,00

0 - 2 1 800,00

Κατηγορία ΔΕ

Βαθμίδα Προϋπηρεσία Έτη Κλιμάκιο Βασικός μισθόςΕυρώ

1 39 20 1.760,00

37 - 38 19 1.723,20

35 - 36 18 1.686,40

33 - 34 17 1.649,60

31 - 32 16 1.612,00

29 - 30 16 1.575,20

27 - 28 14 1.538,40

25 - 26 13 1.501,60

23 - 24 12 1.464,80

21 - 22 11 1.428,00

19 - 20 10 1.390,40

17 - 18 9 1.353,60

15 - 16 8 1.316,80

13 - 14 7 1.280,00

2 11 - 12 6 1.160,00

9 - 10 5 1.120,00

3 7 - 8 4 1.040,00

5 - 6 3 1.000,00

4 3 - 4 2 920,00

0 - 2 1 880,00

Κατηγορία ΠΕ_4

Βαθμίδα Προϋπηρεσία Έτη Κλιμάκιο Βασικός μισθόςΕυρώ

1 39 20 2.280,00

37 - 38 19 2.221,60

35 - 36 18 2.163,20

33 - 34 17 2.104,80

31 - 32 16 2.046,40

29 - 30 16 1.988,00

27 - 28 14 1.929,60

25 - 26 13 1.870,40

23 - 24 12 1.812,00

21 - 22 11 1.753,60

19 - 20 10 1.695,20

17 - 18 9 1.636,80

15 - 16 8 1.578,40

13 - 14 7 1.520,00

2 11 - 12 6 1.360,00

9 - 10 5 1.280,00

3 7 - 8 4 1.200,00

5 - 6 3 1.160,00

4 3 - 4 2 1.080,00

0 - 2 1 1.040,00

Κατηγορία ΠΕ_5

Βαθμίδα Προϋπηρεσία Έτη Κλιμάκιο Βασικός μισθόςΕυρώ

1 39 20 2.400,00

37 - 38 19 2.338,40

35 - 36 18 2.276,80

33 - 34 17 2.215,20

31 - 32 16 2.153,60

29 - 30 16 2.092,00

27 - 28 14 2.030,40

25 - 26 13 1.969,60

23 - 24 12 1.908,00

21 - 22 11 1.846,40

19 - 20 10 1.784,80

17 - 18 9 1.723,20

15 - 16 8 1.661,60

13 - 14 7 1.600,00

2 11 - 12 6 1.400,00

9 - 10 5 1.360,00

3 7 - 8 4 1.280,00

5 - 6 3 1.240,00

4 3 - 4 2 1.160,00

0 - 2 1 1.120,00


2. Οι κατά τα ανωτέρω Μηνιαίοι Βασικοί Μισθοί των Κατηγοριών ΠΕ_4 και ΠΕ_5 περιλαμβάνουν και επίδομα σπουδών 5% για κάθε έτος σπουδών.

Εναλλακτικά μια απ΄τις παρακάτω προτάσεις.

3. α΄{Από τους ανωτέρω πίνακες των μηνιαίων μισθών των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ, ΠΕ_4, ΠΕ_5 αφαιρέθηκε ποσό του χρονοεπιδόματος (το οποίο ενσωματώνεται με τους βασικούς μισθούς) και μεταφέρεται ως προσωπική διαφορά ενώ υπόκειται σε κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία. Κατά συνέπεια, για το υπηρετούν προσωπικό, το άθροισμα του Βασικού Μισθού και του Χρονοεπιδόματος είναι ίσο με το Βασικό Μισθό των ανωτέρω πινάκων προσαυξημένο κατά το ποσό της προσωπικής διαφοράς Βασικού Μισθού και Χρονοεπιδόματος που διατηρούσε το προσωπικό στις 31/12/2010 }.
3.β΄{Στο υπηρετούν προσωπικό της κατηγορίας ΥΕ με τη συμπλήρωση 31 χρόνων αναγνωρισμένης υπηρεσίας χορηγείται χρονοεπίδομα 320,00 €, το οποίο αφαιρείται από την Προσωπική Διαφορά }.
3.γ΄{Το χρονοεπίδομα του πίνακα της ΥΕ δικαιούται το υπηρετούν προσωπικό και αφαιρείται από την Προσωπική Διαφορά του άρθρου 11}.

6

Επίδομα Γάμου
1. Επίδομα γάμου, ίσο προς 10% επί του μηνιαίου Βασικού Μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου 4 της Κατηγορίας ΜΕ, δικαιούται κάθε Εργαζόμενος που:
- Είναι έγγαμος, ή
- Έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (του άρθρου 1 του ν. 3719/2008 ή της εκάστοτε αντίστοιχης νομοθεσίας), ή
- Είναι χήρος, ή
- Είναι διαζευγμένος.
2. Για να θεωρείται, για τις ανάγκες της παρούσας, ότι έχει μία από τις ιδιότητες τηςπαραγράφου 1, ο ενδιαφερόμενος Εργαζόμενος πρέπει να έχει καταθέσει στην αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό Λειτουργική Μονάδα της Εταιρίας τα εξής:
- Έγγαμος: ληξιαρχική πράξη γάμου.
- Σύμφωνα συμβίωσης: το αντίστοιχο συμβολαιογραφικό έγγραφο.
- Χήρος: ληξιαρχικές πράξεις γάμου και θανάτου του / της συζύγου
- Διαζύγιο.

7

Επίδομα Τέκνων

1. Κάθε Εργαζόμενος, που έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, ή υπέχει δικαστικώς αναγνωρισμένης υποχρέωσης διατροφής ανήλικου τέκνου, ή έχει ενήλικο τέκνο που σπουδάζει και δεν έχει ακόμη συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται επιδόματος τέκνου, υπολογιζόμενου επί του μηνιαίου Βασικού Μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου 4 της Κατηγορίας ΜΕ, ως εξής:
- Για πρώτο τέκνο για το οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα: 5%
- Για δεύτερο τέκνο για το οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα: 5%
- Για τρίτο και κάθε επόμενο τέκνο για το οποίο ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα: 15% (για κάθε τέκνο).
2. Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται ως ενίσχυση στην αντιμετώπιση των αυξημένων εξόδων ανατροφής, φροντίδας και σπουδών τέκνου, και λήγει σε κάθε περίπτωση όταν το τέκνο συμπληρώνει το 25ο έτος της ηλικίας του.
3. Για να θεωρείται, για τις ανάγκες της παρούσας, ότι έχει μια από τις ιδιότητες της παραγράφου 1, ο ενδιαφερόμενος Εργαζόμενος πρέπει να έχει καταθέσει στην αρμόδια για το Ανθρώπινο Δυναμικό Λειτουργική Μονάδα της Εταιρίας τα εξής:
- Γέννηση τέκνου: ληξιαρχική πράξη γέννησης.
- Επιμέλεια: ληξιαρχική πράξη γάμου ή δικαστική απόφαση.
4. Όσοι υπηρετούντες λαμβάνουν επίδομα τέκνων σε ποσοστά μεγαλύτερα των παραπάνω, η διαφορά αυτή εντάσσεται στην Προσωπική διαφορά του άρθρου 11.

8
Επίδομα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

1. Εφόσον έχει καταταγεί στις κατηγορίες ΠΕ_4 ή ΠΕ_5, κάθε Εργαζόμενος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού της ημεδαπής (ή κατά νόμο αναγνωρισμένου ως ισότιμου αυτού), δικαιούται επιδόματος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενου επί του μηνιαίου Βασικού Μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου 1 της Κατηγορίας στην οποία ανήκει, ως εξής:
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 10%.
- Διδακτορικό: 20%.
2. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ΄αναλογία οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2.

9
Επίδομα θέσης διοίκησης

1. Κάθε Εργαζόμενος, που κατέχει θέση σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα ιεραρχίας, δικαιούται επιδόματος θέσης διοίκησης, υπολογιζόμενου επί του μηνιαίου Βασικού Μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου της Κατηγορίας που έχει καταταγεί ο Εργαζόμενος, ως εξής:
- Προϊστάμενος Διεύθυνσης: έως 25%,
- Προϊστάμενος Υπηρεσίας: έως 20%,
- Προϊστάμενος Τμήματος: έως 15%,
- Προϊστάμενος Τομέα: έως 10%,
- Προϊστάμενος Ομάδας: 5%.
2. Ανάλογα με τη βαρύτητα της κάθε συγκεκριμένης θέσης, η Διοίκηση καθορίζει, μέσα στα παραπάνω όρια, το ακριβές ποσοστό στο οποίο ανέρχεται το επίδομα θέσης διοίκησης που εκάστοτε αντιστοιχεί σε κάθε συγκεκριμένη θέση, χωρίς να είναι υποχρεωτικό όλες οι θέσεις του ίδιου επιπέδου ιεραρχίας να δικαιολογούν το ίδιο ποσοστό επιδόματος θέσης διοίκησης, αφού δεν έχουν όλες την ίδια βαρύτητα.
3. Για την ανάληψη της θέσης οι διαδικασίες θα περιγράφονται στον Κανονισμό Εργασίας.

10

Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

1. Τα Μέρη συμφωνούν ότι συντρέχει δικαιολογητικός λόγος χορήγησης επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Εργαζόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις των κλάδων, ειδικοτήτων, και των χώρων εργασίας που απασχολούνται. Τα ποσοστά παραμένουν ως έχουν και υπολογίζονται στο 3ο μισθολογικό κλιμάκιο της Δ.Ε.
2. Τα Μέρη συμφωνούν να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν εντός διμήνου στους δικαιούχους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος.
3. Με τη χορήγηση των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, τα ποσά που καταλογίζονται στην Προσωπική Διαφορά κάθε δικαιούχου θα αφαιρούνται από αυτήν.

11

Προσωπική διαφορά

1. Για τον καθορισμό και μόνο της Προσωπικής διαφοράς ως σημείο αναφοράς λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές που εδικαιούτο ο Εργαζόμενος την 31/12/2010. Ως εκ τούτου, η Π.Ο.Σ. διατηρεί κάθε δικαίωμα να επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο την άρση των μειώσεων των αποδοχών των Εργαζομένων στον ΟΣΕ / ΤΡΑΙΝΟΣΕ με βάση τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3833/2010 και 3845/2010, τις οποίες θεωρεί αντισυνταγματικές.
2. Ως Προσωπική διαφορά ορίζεται η διαφορά μεταξύ των τακτικών αποδοχών που εδικαιούτο ο Εργαζόμενος την 31/12/2010 και των αποδοχών όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης εργασίας. Το ποσό που προσδιορίζει την Προσωπική διαφορά κάθε Εργαζόμενου περιγράφεται αναλυτικά ως προς την προέλευσή του και αποτελεί τακτικές αποδοχές παγίως και διαρκώς καταβαλλόμενες, μη αυξομειούμενες και καταβάλλονται γι΄ αυτές οι κρατήσεις των ασφαλιστικών ταμείων.

12

Αποζημίωση πιστοποιημένης μηχανοδήγησης

Λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη σημασία των πιστοποιημένων Μηχανοδηγών στην εκτέλεση των εργασιών της Εταιρίας, τα αυξημένα έξοδα που οι πιστοποιημένοι Μηχανοδηγοί αντιμετωπίζουν για την προετοιμασία και εκτέλεση της εργασίας τους, την εντελώς αυξημένη προσοχή και επιμέλεια που υποχρεούνται να διατηρούν και να επιδεικνύουν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, τα Μέρη συμφωνούν ότι κάθε πιστοποιημένος Μηχανοδηγός θα δικαιούται, κατά τον ημερολογιακό μήνα Μηχανοδήγησής του:
-Για εμπορικές αμαξοστοιχίες, ανά 1000 χιλιόμετρα 40 ευρώ.
-Για επιβατικές αμαξοστοιχίες, ανά 1000 χιλιόμετρα 30 ευρώ.
-Για εκτέλεση ελιγμών,ανά 1000 χιλιόμετρα 20 ευρώ.

13

Τα μέρη συμφωνούν ότι ανάλογη ρύθμιση με αυτή του προηγουμένου άρθρου 12 θα προβλεφθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εντός δύο μηνών για το προσωπικό Αμαξοστοιχιών.

13 Α (για τον ΟΣΕ)

Τα δύο μέρη συμφωνούν ρητά ότι με απόφαση του Δ.Σ του ΟΣΕ εντός δύο μηνών να επαναπροσδιοριστεί το επίδομα ελιγμών στον κλάδο Προσωπικού Ελιγμών και Σταθμαρχών.

14

Μέσα ατομικής προστασίας

Η υγεία και η ασφάλεια των Εργαζομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για την Εταιρία και αποτελεί δικαίωμα και καθήκον κάθε Εργαζομένου. Η Εταιρία υποχρεούται να χορηγεί σε κάθε Εργαζόμενο τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας και κάθε Εργαζόμενος υποχρεούται να τα χρησιμοποιεί.

15

1. Τα μέρη συμφωνούν: α) ότι διατηρούνται σε ισχύ οι όροι των προηγούμενων ΕΣΣΕ που δεν αφορούν στο Μισθολόγιο και β) οι Κανονισμοί Εργασίας διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της πρότασης της κοινής ομάδας εργασίας ΟΣΕ – ΠΟΣ. Στους Κανονισμούς Εργασίας θα διασφαλίζεται η ιεραρχική εξέλιξη του προσωπικού όπως ισχύει και στα ευρωπαϊκά δίκτυα, η λειτουργικότητα και ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ωράρια εργασίας που δεν θα παραβιάζουν τα ευρωπαϊκά στάνταρς λειτουργίας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.
2. Ο ΟΣΕ / Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ρητά δεσμεύεται ότι η κατάρτιση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 18 του ν. 3891/2010 και 4 του ν. 3429/2005 «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» θα διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και δεν θα οδηγήσει σε παραπέρα μείωση του προσωπικού.

16
Ισχύς – Μεταβατική διάταξη
Η ισχύς της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσής της στο Υπουργείο Εργασίας και είναι ετήσιας διάρκειας.