Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Μετά την αριθμ. 101/1/14.01.2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σας διαβιβάζουμε πίνακα με το προτεινόμενο για μεταφορά πλεονάζον προσωπικό, πέραν του αιτηθέντος μετάταξη προσωπικού, όπως προέκυψε κατ ́εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 3891/2010.
Για τη μεταφορά του εν λόγω προσωπικού, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτό υποβολής αίτησης μεταφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης μεταφοράς, με την οποία ο εργαζόμενος θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων (τρεις επιλογές), επιλέγοντας αυτές από τον κατάλογο των κενών οργανικών θέσεων και υπηρεσιακών αναγκών, ανά νομό κα ειδικότητα των Φορέων Υποδοχής, τον οποίο συνέταξε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο οποίος σας έχει ήδη αποσταλεί με το αριθμ. 841132/17-12-2010 έγγραφό μας και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις μεταφοράς μπορούν να υποβάλλονται στις κατά τόπους γραμματείες όπου υπηρετεί ο κάθε εργαζόμενος αυτοπροσώπως ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο άτομο ή σε οποιοδήποτε σημείο υποδοχής αιτήσεων. Οι κατά τόπους υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν τις εν λόγω αιτήσεις στη Διεύθυνση Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 21.01.2011 και ώρα 15:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας γνωρίζουμε ότι θέση προτίμησης θα είναι σε κάθε θέση εργασίας εντός του νομού που ο εργαζόμενος έχει την εργασιακή έδρα του.