Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ


ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ.
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Σε συνέχεια της συνάντησης μας (7.12.2010), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α. Ο ν. 3891/2010. μολονότι επιβάλει μείωση κατά 40% του προσωπικού (2.351 άτομα στους 6.000) του ΟΣΕ και της ΓΡΑΙΝΟΓΕ, κατάργηση των Κανονισμών και των Συλλογικών Συμβάσεων του προσωπικού του ΟΣΕ, κατάργηση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων των σιδηροδρομικών και δραστική μείωση μισθών, ψηφίστηκε απ' την πλειοψηφία της 8ουλής χωρίς να έχει προηγηθεί η αναγκαία δημόσια διαβούλευση που προβλέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ΔΣΕ και το δίκαιο της Ε.Ε.
Β. Ως προς το περιεχόμενο τους οι ρυθμίσεις των άρθρων 15 έως και 21 του νόμου αυτού, που καταργούν κανονισμούς και Συλλογικές Συμβάσεις, εισάγοντας εξαιρετικές διατάξεις και διαδικασίες και επιβάλλοντας υπέρμετρες απαγορεύσεις, όπως εν προκειμένω και αυτές του άρθρου 19 είναι αντισυνταγματικές (άρθρο 22, παρ. 2 Σ), και παραβιάζουν ευθέως Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελληνική Βουλή και σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 Ελληνικού Συντάγματος, έχουν υπέρτερη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων.
Γ. Σχετικά με το σχέδιο ΕΖΣΕ που μας κοινοποιήσατε, σας δηλώνουμε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό ούτε ως βάση για διαπραγμάτευση: Πρώτον γιατί με το προτεινόμενο μισθολόγιο οι ήδη μειωμένοι κατά 10% μισθοί του τακτικού προσωπικού, μειώνονται σε ποσοστό μέχρι και 40%, πράγμα που ισοδυναμεί άμεσα με οικονομική καταστροφή των σιδηροδρομικών. Δεύτερο γιατί διαλύει κάθε προσδοκία και δυνατότητα ανεκτής και αξιοπρεπούς ζωής μετά την συνταξιοδότησή μας, αφού ενώ έχουμε καταβάλλει στη διάρκεια του εργασιακού μας βίου αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, οι συντάξεις μας μέσω της δραστικής περικοπής των αποδοχών μας, 6c απαξιωθούν πλήρως και θα κυμαίνονται σε επίπεδα μειωμένα κατά 50% σε σχέση με όσα λαμβάνουν οι αποχωρούντες μέχρι τώρα από την υπηρεσία.
Δ. Πέραν των ανωτέρω το προτεινόμενο μισθολόγιο δεν συνοδεύεται από οικονομοτεχνική μελέτη ώστε να προκύπτει με σαφήνεια τι όφελος 9α έχει. και αν πράγματι θα έχει ο οργανισμός σε σχέση με τις σήμερα καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές, συνυπολογίζοντας και το αυξημένο •κόστος, λόγω της μετάταξης του 40% των εργαζόμενων, που θα προκύψει από την ανάθεση σημαντικού σιδηροδρομικού έργου σε ιδιώτες εργολάβους.
Ε. Όσο ν αφορά στο σχέδιο του «Κανονισμού Εργασίας). αυτό αποτελεί ένα απαράδεκτο πλαίσιο ρυθμίσεων ανατροπής του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας του σιδηροδρόμου, που εξασφάλιζε ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μεταφορές και στοιχειώδη εργασιακή ασφάλεια στους εργαζόμενους. Είναι ένας κανονισμός διατράνωσης του αυθαίρετοι ανεξέλεγκτου, άτεγκτου και μη υποκείμενου σε περιορισμούς διευθυντικού δικαιώματος. Π. Η καταστροφική και ισοπεδωτική αντίληψη που διακατέχει τη φιλοσοφία του νόμου 3091/2010 και διαπερνά το σύνολο των προτάσεων σας. οδηγεί στην πλήρη και ολοκληρωτική κατάργηση όλων των όρων των ΕΣΣΕ, ακόμα και αυτών που έχουν θεσμικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο και δεν επιβαρύνουν οικονομικά την εταιρεία.
Ζ. Σας επισημαίνουμε τέλος ότι καμιά απ τις ενέργειες σας δεν επέφερε, ούτε μπορούσε να επιφέρει, τη λύση των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των κάθε είδους συλλογικών συμφωνιών και των Κανονισμών, ενώ όλοι οι ουσιώδεις όροι εργασίας του προσωπικού έχουν ήδη ενσωματωθεί στις ατομικές εργασιακές σχέσεις των συναδέλφων μας και δεν μπορούν να καταργηθούν με καταγγελία ή με νομοθετική ρύθμιση.
Εν όψει των ανωτέρω και με τη ρητή επιφύλαξη όσον δικαιωμάτων απορρέουν απ' τις θέσεις της ΠΟΣ που αναφέρονται στην παρούσα :
I. Σας Καλούμε να μας παράσχετε όλα τα αναγκαία στοιχεία και πρωτίστως τις οικονομοτεχνικές μελέτες επί των οποίων στηρίζονται οι προτάσεις σας για το μισθολόγιο και τους κανονισμούς.
II. Σας γνωρίζουμε ότι η πρόταση της ΠΟΣ για το μισθολόγιο είναι: α) να παραμείνει σε ισχύ το <(νέο μισθολόγιο του ΟΣΕ» του 1993, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, β) να καταργηθεί πλήρως n πρόσθετη εργασία (υπερωρίες), που θα έχε ι ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους μισθοδοσίας.
ill. Όσον αφορά στον ΓΕΚΑΠ, τον ΚΟΕΑΠ και τον ΚΔΑ, η ΠΟΣ προτείνει να διατηρηθούν σε ισχύ οι διατάξεις των παραπάνω κανονισμών και μέχρι τέλους Ιουνίου 2011 και μετά από ουσιαστική και σε βάθος μελέτη μκαι επεξεργασία, να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις αυτών των κανονισμών με υπογραφή ευνοϊκής συλλογικής σύμβασης.
IV. Η ίδια διαδικασία να ακολουθηθεί και για τις Ε ΣΣΕ του προσωπικού του ΟΣΕ, που καταγγέλλονται, δεδομένου ότι αυτές εκτός από διατάξεις και όρους, που έχουν μισθολογικό ενδιαφέρον, υπάρχουν και μια σειρά όροι θεσμικού περιεχομένου, οι οποίες ουδόλως επιβαρύνουν οικονομικό τον οργανισμό και οι οποίες πρέπει να συμφωνηθεί να παραμείνουν σε ισχύ με την ίδια. ως άνω ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας.
V. Τέλος αναφερόμαστε στην από 3 Μαρτίου 2010 «ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ».
Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2010
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ο.Σ.Ε.. προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.