Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

Μετά από 77 χρόνια ένα μήνυμα που αντέχει στον χρόνο και έχει διαχρονική αξία και σημασία στις μέρες μας.

Διαβάστε με προσοχή το μήνυμα που απέστειλε το 1933 προς το προσωπικό των Σιδηροδρόμων του Ελληνικού Κράτους ο διευθυντής τότε ΣΕΚ Σπύρος Κορώνης .

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
'Αθήναι τη 1 'Ιανουαρίου 1933
ΓΕΝΙΚΗ Διεύθυνσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 284
Πρòς
Το προσωπικόν παντός κλάδου και βαθμού
Περάσαμεν ένα έτος στενόχωρο διά τήν έπιχείρησιν, αλλά καì δι' όλους μας, πλέον στενόχωρον άπò τά περασμένα. Καθ' όλα τά σημάδια τού καιρού, ό νέος χρόνος άτυχώς θά είναι ακόμη χειρότερος. 'Επομένως ό,τι σάς είπα τήν ιδίαν ήμέραν πέρυσιν αληθεύει άκόμη η περισσότερον δια τό νέον έτος. Διά νά άντιμετωπίσωμεν τήν κατάστασιν αυτήν πρέπει νά άφήσωμεν τήν ψευδαίσθησιν πού μας έκυρίευσε τά τελευταία δέκα έτη πού μάς έφερεν είς τό νά πιστεύωμεν ότι ή Έλλας είναι πλουσία και έκαμε νά ξεχάσωμεν αυτό πού έγραφεν ό 'Ηρόδοτος, ότι: τής 'Ελλάδος παντοτεινός σύντροφος είναι ή πενία». Πρέπει νά περιορίσωμεν τάς άνάγκας μας, όπως κάμνει κάθε άτομον τού οποίου έλαττώνεται τό είσοδημα. "Αλλο φάρμακον δεν υπάρχει. Έγκαρτέρησις, φρόνησίς και αύτοπεποίθησις είναι λοιπόν αϊ άρεταί πού χρειαζόμεθα διά τήν έποχήν μας, μή λησμονούντες ότι είναι μεγάλο σήμερα πράγμα ότι ή έπιχείρησίς μας πτωχή όπως είναι, έν τούτοις μάς εξασφαλίζει το ψωμί , πράγμα το όποίον δεν συμβαίνει είς όλας τάς επιχειρήσεις είς τόν ΐδιον βαθμόν και αυτήν τήν σύστασιν σάς άπευθύνω μαζί μέ τήν εύχήν νά περάσητε μέ τάς οίκογενείας σας τό νέον έτος μέ ύγείαν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Σ π. Β. ΚΟΡΩΝΗΣ