Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Οι θέσεις των μηχανοδηγών του ΟΣΕ για την άδεια μηχανοδήγησης.


Σε σχέση με το ΣχΝ που παρουσιάσθηκε για την πιστοποίηση των μηχανοδηγών, η συνδικαλιστική μας οργάνωση η οποία αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση του συγκεκριμένου κλάδου, επιθυμεί να εκφράσει με πνεύμα ευθύνης τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, δεδομένου ότι θίγονται και τα συμφέροντα των μελών της, αλλά και το γενικότερο συμφέρον. Ειδικότερα:
1) Στο ΣχΝ προβλέπεται στο Παράρτημα V ως απαιτούμενο γλωσσικό επίπεδο μόνο το επίπεδο 3 και όχι το ανώτατο επίπεδο 5. Πιστεύουμε ότι η ιδιαίτερη σημασία και οι δυσκολίες του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου απαιτούν για λόγους ασφαλείας την εξασφάλιση του ανώτατου επιπέδου.
2) Είναι απολύτως αναγκαίο να προβλεφθούν πρόσθετες απαιτήσεις, από απόψεως εκπαίδευσης, εμπειρίας και εξετάσεων, για την απόκτηση του πιστοποιητικού κατηγορίας Β, έτσι ώστε να εξασφαλισθούν οι υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και εμπειρίας που απαιτούνται. Αντίθετα το ΣχΝ αφήνει ασαφείς τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση κάθε είδους πιστοποιητικού. Πρέπει έτσι να απαιτείται, μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού κατηγορίας Α, εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών, ειδική εκπαίδευση και ειδικές εξετάσεις προκειμένου κάποιος να αποκτήσει πιστοποιητικό κατηγορίας Β.
3) Τα προσόντα των υποψηφίων μηχανοδηγών πρέπει να είναι αντίστοιχα με τις σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για την υποβάθμιση του επιπέδου των γνώσεων του προσωπικού έλξης. Θα πρέπει έτσι να απαιτείται Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Μηχανολογίας Σχολών ΤΕΙ ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής) ή ισότιμης Σχολής ειδικότητας τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού και δίπλωμα θερμαστή ή Βοηθού Μηχανοδηγού.
4) Δεν τηρείται η πρόβλεψη της Οδηγίας στο άρθρο 37 παρ. 2 γ’ σύμφωνα με την οποία «Οι εκδίδουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες που έχει ήδη αποκτήσει κάθε μηχανοδηγός, ώστε η παρούσα απαίτηση να μη δημιουργεί περιττή διοικητική και οικονομική επιβάρυνση. Άδειες οδήγησης που έχουν ήδη χορηγηθεί στους μηχανοδηγούς πρέπει να κατοχυρώνονται, όσο είναι δυνατόν». Θα πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί ειδικά στο ΣχΝ ο τρόπος με τον οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι ικανότητες και η εμπειρία που ήδη κατέχουμε, ώστε να αποφευχθεί περιττή ταλαιπωρία όλων, αλλά και να κατοχυρωθούν οι κατεχόμενες ήδη άδειες. Η παραπομπή σε Υπουργική απόφαση δεν θεωρείται επαρκής κατοχύρωση.
5) Ομοίως, πρέπει να επιμηκυνθεί ο χρόνος των μεταβατικών διατάξεων στο ανώτατο επίπεδο και να μην τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για τις άδειες για μηχανοδηγούς που οδηγούν αποκλειστικά στο ελληνικό έδαφος.
6) Δεν υπάρχει καμιά ρύθμιση για εκείνους τους εργαζομένους οι οποίοι είτε για λόγους υγείας είτε για άλλους λόγους δεν θα αποκτήσουν μέχρι το 2018 την προβλεπόμενη άδεια. Είναι συνεπώς αναγκαίο να εξασφαλισθεί στους εργαζόμενους αυτούς η δυνατότητα συγκεκριμένης εναλλακτικής απασχόλησης.
7) Τέλος, θα πρέπει τα κατώτατα όρια ηλικίας για τη χορήγηση αδείας να αυξηθούν κατά δύο χρόνια και να ανέλθουν στα 22. Σκόπιμο θα ήταν επίσης να προβλεφθεί και ανώτατη ηλικία (40 ετών) για την έναρξη διαδικασίας για την απόκτηση πιστοποιητικού από τη σιδηροδρομική επιχείρηση ή το διαχειριστή υποδομής.
Για την ΠΕΠΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Επ. Θεοδωρόπουλος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασ. Τουρλής