Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

'Αθήναι τη 1 'Ιανουαρίου 1933

ΓΕΝΙΚΗ ΔιεύθυνσηςΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 284

Πρòς

Το προσωπικόν παντός κλάδου και βαθμού

Περάσαμεν ένα έτος στενόχωρο διά τήν έπιχείρησιν, αλλά καì δι' όλους μας, πλέον στενόχωρον άπò τά περασμένα. Καθ' όλα τά σημάδια τού καιρού, ό νέος χρόνος άτυχώς θά είναι ακόμη χειρότερος. 'Επομένως ό,τι σάς είπα τήν ιδίαν ήμέραν πέρυσιν αληθεύει άκόμη η περισσότερον δια τό νέον έτος.
Διά νά άντιμετωπίσωμεν τήν κατάστασιν αυτήν πρέπει νά άφήσω -μεν τήν ψευδαίσθησιν πού μας έκυρίευσε τά τελευταία δέκα έτη πού μάς έφερεν είς τό νά πιστεύωμεν ότι ή Έλλας είναι πλουσία και έκαμε νά ξεχάσωμεν αυτό πού έγραφεν ό 'Ηρόδοτος, ότι: ατής 'Ελλάδος παντοτεινός σύντροφος είναι ή πενία». Πρέπει νά περιο-ρίσωμεν τάς άνάγκας μας, όπως κάμνει κάθε άτομον τού οποίου έλαττώνεται τό είσοδημα. "Αλλο φάρμακον δεν υπάρχει. Έγκαρτέρησις, φρόνησίς και αύτοπεποίθησις είναι λοιπόν αϊ άρεταί πού χρειαζόμεθα διά τήν έποχήν μας, μή λησμονούντες ότι είναι μεγάλο σήμερα πράγμα ότι ή έπιχείρησίς μας πτωχή όπως είναι, έν τούτοις μάς εξασφαλίζει το ψωμί , πράγμα το όποίον δεν συμβαίνει είς όλας τάς επιχειρήσεις είς τόν ΐδιον βαθμόν και
Αυτήν τήν σύστασιν σάς άπευθύνω μαζύ μέ τήν εύχήν νά περάσητε μέ τάς οίκογενείας σας τό νέον έτος μέ ύγείαν.

Ο ΓΕΝΙ ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ π. Β. ΚΟΡΩΝΗΣ