Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής επιχείρησης παροχής Υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μισθώσεων της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, του τροχαίου υλικού καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μισθώσεων της ΓΑΙΑΟΣΕ, το Δ.Σ της εταιρείας με την υπ’ αριθμ. 248/A4/26-03-2018 απόφασή του, ενέκρινε τη προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του ν.4412/16, για την επιλογή επιχείρησης παροχής συναφών υπηρεσιών (νομικού ή φυσικού προσώπου), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η προκήρυξη μπορεί να αποστέλλεται στους Ενδιαφερόμενους μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την 04-04-2018 έως την 20-04-2018, μετά από αίτημα τους στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της ιστοσελίδας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. www.gaiaose.gr. Για την παραλαβή της προκήρυξης απαιτείται: H αποστολή Αίτησης του Ενδιαφερόμενου προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gaiaose@gaiaose.gr ή Fax στο 210-8318558. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε Διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη. Προσφορές γίνονται αποδεκτές μέχρι 27 Απριλίου 2018. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Απριλίου2018 από επιτροπή που θα ορισθεί από την εταιρεία.