Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Νέο σχέδιο νόμου. Ρυθμίσεις για τα εμπορευματικά κέντρα. Τι προβλέπεται.

Προβλέπεται πως σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ή σε ακίνητα που διαχειρίζεται η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με το ν. 3891/2010, όπως ισχύει, και στα οποία αναπτύσσονται Εμπορευματικά Κέντρα, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, πράξης ή απόφασης:

1. Ο Συντελεστής Δόμησης ορίζεται στο 1,65.
2. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60%.
3. Ο Συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης υπολογίζεται βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ).
4. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησόμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων ορίζεται σε 19 μέτρα (μ.)
5. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων εφοδιαστικής ή μεταποίησης, εφόσον για τη λειτουργία της επιχείρησης είναι αναγκαία η τοποθέτηση υψηλού μηχανήματος ή η υψηλή αποθήκευση. Για την ανωτέρω παρέκκλιση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3891/2010, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
6. Στις περιπτώσεις ειδικών σιδηροδρομικών κτιρίων και κατασκευών ή εγκαταστάσεων που αφορούν τη σιδηροδρομική λειτουργία, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων που κατασκευάζονται πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, το μέγιστο κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενο ύψος μπορεί να προσαυξάνεται κατά ποσοστό έως και 30%, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
7. Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτιρίων στο ίδιο γήπεδο.
8. Η ελάχιστη απόσταση των ανεγερθησόμενων κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 10 μ.
9. Για τα σιδηροδρομικά ακίνητα που προορίζονται να αναπτυχθούν ως εμπορευματικά κέντρα, δεν προσμετρώνται στη δόμηση και την κάλυψη:
ί) Οι εργοταξιακοί οικίσκοι.
ii) Τα εμπορευματοκιβώτια (Ε/Κ) κάθε τύπου, πλην αυτών που έχουν διαμορφωθεί για να φιλοξενούν δραστηριότητα, και οι χώροι εναπόθεσης και προσωρινής τους αποθήκευσης, iii) Οι ράμπες φορτοεκφόρτωσης, στεγασμένες ή μη, ίν) Οι φυσούνες φορτοεκφόρτωσης, ν) Οι γερανογέφυρες κάθε τύπου.


Πηγή: euro2day.gr