Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

ΤΕΕ: Παρέμβαση Στασινού για τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό της Αττικό Μετρό.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Ιωάννη Μυλόπουλο, αναπτύσσει το σκεπτικό με βάση το οποίο η σκόπιμη επιλογή του αποκλεισμού του ΤΕΕ δημιουργεί ερωτήματα, κυρίως ως προς το ηθικό έρεισμά της και την τεχνική της αρτιότητα.


Παρέμβαση για τον αποκλεισμό του ΤΕΕ, ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού για Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Έργων Μετρό Αθήνας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, έκανε σήμερα ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Ιωάννη Μυλόπουλο, που κοινοποιείται στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, στον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού Δημήτριο Κυριτσάκη και στον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Γεώργιο Καταπόδη, αναπτύσσει το σκεπτικό με βάση το οποίο η σκόπιμη επιλογή του αποκλεισμού του ΤΕΕ δημιουργεί ερωτήματα, όχι ως προς την τυπική νομιμότητα της εν λόγω επιλογής, αλλά κυρίως ως προς το ηθικό έρεισμά της και την τεχνική της αρτιότητα, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό αποκλείεται από μία διαγωνιστική διαδικασία μείζονος ενδιαφέροντος ο φορέας των μηχανικών της χώρας και τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή, η συμμετοχή εκπροσώπου του ΤΕΕ, το οποίο ως ΝΠΔΔ συνιστά (επισήμως, κατά το ΠΔ της 27.11/14.12.1926) τον Τεχνικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης, θα κατέτεινε στην ενίσχυση των δικλίδων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της καλύτερης επιλογής κατά τη διαδικασία ανάδειξης του Τεχνικού Συμβούλου των Έργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, δεδομένου ότι δια της τεχνογνωσίας του θα συνέδραμε αποφασιστικά στην ορθότερη αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και στην παροχή γνώμης επί των αναφυόμενων τεχνικών ζητημάτων.

Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Το ΤΕΕ έχει αποδείξει επί δεκαετίες ότι ξέρει και μπορεί να διασφαλίσει άρτια τεχνική συνδρομή στο Ελληνικό Δημόσιο για θέματα δημοσίων έργων και έργων υποδομών. Η επιλογή του αποκλεισμού του από τις Επιτροπές Διαγωνισμών είναι ανεξήγητη με όρους αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, όπως βλέπουμε στην περίπτωση του διαγωνισμού της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ. Αν οι δημόσιοι φορείς δεν επιλέγουν τη συνδρομή του επίσημου, θεσμοθετημένου Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, τουλάχιστον για την ορθή αξιολόγηση των προσφορών και κάθε σχετικού τεχνικού θέματος, πως μπορούν οι αρμόδιοι αλλά και οι Έλληνες πολίτες να είναι σίγουροι για τις αποφάσεις που λαμβάνονται; Για να το πω πιο απλά: γιατί κάποιοι επιλέγουν να μη συμμετέχει ο τεχνικός κόσμος της χώρας στην αξιολόγηση των έργων; Ζητώ από την κυβέρνηση και τους δημόσιους φορείς να αποκαταστήσουν τα αυτονόητα».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ έχει ως εξής:

«Ως καλώς γνωρίζετε, η ψήφιση του Ν. 4412/2016 αποτελούσε συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας απορρέουσα από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς πρόκειται για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, για τις δημόσιες συμβάσεις εν γένει, και της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, προς αντικατάσταση παλαιότερων Οδηγιών. Ο άνω νόμος, ως προκύπτει από την εισηγητική του έκθεση, αλλά και από το σκοπό και το πνεύμα των διατάξεών του, επιδιώκει, μεταξύ άλλων, την απλούστευση και την ευελιξία των κανόνων και διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις και την εισαγωγή βελτιώσεων στις υφιστάμενες εγγυήσεις µε σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, ευνοιοκρατίας και διαφθοράς, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ακεραιότητα των διαδικασιών λαμβανομένων υπόψη και των οικονομικών προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε το άρθρο 221 του άνω νόμου, στο οποίο προβλέπονται τα όργανα διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων, προφανής σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή µίας απλούστερης, ενιαίας και ομοιόμορφης ρύθμισης για όλες τις αναθέτουσες αρχές με συμμετοχή γνωμοδοτικών οργάνων ειδικής κατά περίπτωση σύνθεσης και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 221 παρ. 9 περ. γ’ του Ν. 4412/2016 προβλέπει ότι ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η εκάστοτε αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, μετά από δημόσια κλήρωση, με απόφασή της Επιτροπή Διαγωνισμού, ένα από τα μέλη της οποίας με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο που συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας μελέτης κατ’ έτος.

Στην πρόσφατη διακήρυξή σας ανοικτής διαδικασίας για Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Εργων Μετρό Αθήνας κατά τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομοθετικού πλαισίου στο άρθρο 9 αυτής δεν έχετε συμπεριλάβει το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 σε αυτό, συνεπεία δε τούτου το ΤΕΕ δεν δύναται να συμμετέχει με εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Διενέργειας του εν λόγω Διαγωνισμού.

Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016, οι οποίες συνιστούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της προκείμενης διακήρυξης, δεν επιτάσσουν τη συγκρότηση της άνω Επιτροπής με συμμετοχή και εκπροσώπου του ΤΕΕ ως υποχρεωτική, ωστόσο σχετική πρόβλεψη για το εν λόγω άρθρο ευχερώς θα μπορούσε να είχε ενεργηθεί κατ’ ενάσκηση της διακριτικής ευχέρειας Υμών ως αναθέτουσας αρχής.

Η συμμετοχή εκπροσώπου του ΤΕΕ, το οποίο ως ΝΠΔΔ συνιστά κατά το ΠΔ της 27.11/14.12.1926 τον Τεχνικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης, θα κατέτεινε στην ενίσχυση των δικλείδων που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της καλύτερης επιλογής κατά τη διαδικασία ανάδειξης του Τεχνικού Συμβούλου των Εργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, δεδομένου ότι δια της τεχνογνωσίας του θα συνέδραμε αποφαστικά στην ορθότερη αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και στην παροχή γνώμης επί των αναφυόμενων τεχνικών ζητημάτων.

Η σκόπιμη επιλογή συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας του εν λόγω Διαγωνισμού αποκλειστικώς και μόνο με βάση σχετική απόφαση του ΔΣ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ανεγείρει ερωτηματικά όχι ως προς την τυπική νομιμότητα της εν λόγω επιλογής, αλλά κυρίως ως προς το ηθικό έρεισμά της και την τεχνική της αρτιότητα, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό αποκλείεται από μία διαγωνιστική διαδικασία μείζονος ενδιαφέροντος το ΤΕΕ, ήτοι ο φορέας των μηχανικών και τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Ν. Στασινός»


Πηγή :euro2day.gr