Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Η Κυβέρνηση αφού διέλυσε ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ μιλά τώρα για εξυγίανση και αναδιάρθρωση


Απάντηση στην αναφορά του Μιχάλη Μπεκίρη

Ένα ακόμη δείγμα των κυβερνητικών παλινωδιών για ζητήματα αναπτυξιακής προοπτικής και δυνατότητας σημαντικών τομέων της Εθνικής Οικονομίας όπως ο τομέας των μεταφορών αποτέλεσε η τοποθέτηση του υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων στην απάντηση αναφοράς που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Αχαΐας και πρώην Υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης.
H απάντηση αφού υπεραμύνθηκε της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ για το ξεπούλημα του ομίλου, εκθείασε τις πρωτοβουλίες του για αναβάθμιση και εξορθολογισμό των δαπανών. Παράλληλα τόνιζε τις προσπάθειες για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση του ομίλου ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την αξιοποίηση της περιουσίας του ΟΣΕ .
Προς απόδειξη των ανωτέρω παραθέτουμε απόσπασμα από την απάντηση του αρμοδίου Υφυπουργού η οποία έχει ως εξής :
«Σύμφωνα με τα υπ'αριθμ. Φ21.1/28865/3370/23-06-2011 και 1.248.500/11-07-2011 ενημερωτικά έγγραφα της Δ/νσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπ.Υ.Με.Δι. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αντίστοιχα, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την υπ'αριθμ. ΠΑΒ-6446/16-06-2011 Αναφορά του Βουλευτή κ. Μιχάλη Μπεκίρη, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με το ν.3891/2010 (Α' 188) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» αποσκοπείτε η αναδιάρθρωση, η εξυγίανση, η βιωσιμότητα και η στο μέτρο του εφικτού από δημοσιονομική και επιχειρηματική άποψη ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3891/2010 (Α' 188) προβλέφθηκε ότι:
Μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχώρησε στη κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για το σύνολο της δραστηριότητας της, στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκαν, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, τα δρομολόγια, οι όροι μεταφοράς και η τιμολογιακή της πολιτική με σκοπό την άμεση κερδοφορία της.
Στα δρομολόγια που διενεργεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο εθνικό ή προαστιακό δίκτυο, καταργήθηκαν από 31.12.2010 κάθε είδους υφιστάμενες τιμολογιακές υποχρεώσεις. Ως τιμολογιακές υποχρεώσεις νοούνται κάθε είδους εκπτώσεις στα κόμιστρα, ειδικές τιμολογήσεις μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση μεταφοράς επιβατών ή φορτίου με οικονομικούς όρους -που δεν καλύπτουν το κόστος μεταφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το εύλογο επιχειρηματικό της κέρδος, οι οποίες επιβάλλονται από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις. Από την 1.1.2011, προκειμένου να επιβληθεί οποιαδήποτε τιμολογιακή υποχρέωση σε σιδηροδρομική επιχείρηση, αυτή θα έπρεπε είτε να έχει τεθεί στο πλαίσιο σύμβασης ΥΔΥ σε επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, είτε να καλύπτεται το κόστος μεταφοράς και το εύλογο κέρδος της σιδηροδρομικής επιχείρησης με αντισταθμιστική καταβολή, που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις σύμφωνα και με τον Κανονισμό 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 "για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των-Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70" (ΕΕ 1315/9.12.2007)».
Επομένως, με τις διατάξεις του ν. 3891/2010, η εμπορική πολιτική που υιοθετείται, ακολουθεί τις αρχές της τιμολόγησης βάσει κόστους, προκειμένου να αποφέρει εύλογα κέρδη στην εταιρεία. Επίσης προβλέπεται η ετήσια αξιολόγηση της βιωσιμότητας των γραμμών και δρομολογίων, ούτως ώστε να αναθεωρούνται οι αποφάσεις για αναστολή ή /και λειτουργία των δρομολογίων.
Σε εφαρμογή του άρθρου 15 και 16 προβλέφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, ο αριθμός του πλεονάζοντος τακτικού προσωπικού και με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ενός αριθμού κΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μεταφέρθηκε το πλεονάζον προσωπικό των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε σε Φορείς Υποδοχής. Οι ρυθμίσεις αυτές επανακαθορίζουν τον απαιτούμενο σε αριθμό και ειδικότητες προσωπικό για τη' βέλτιστη και αποδοτικότερη λειτουργία της κάθε εταιρείας, ενώ με τον εξορθολογισμό της στελέχωσης των εταιρειών ικανοποιούνται οι ανάγκες για τη δημιουργία μιας σύγχρονης σιδηροδρομικής επιχείρησης.
Σε ότι αφορά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σας διαβιβάσουμε συνημμένα πίνακα συγκριτικών οικονομικών στοιχείων που αφορούν στους πρώτους πέντε μήνες του 2010 και του 2011.»
Bestnews