Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

 

σιδηρόδρομοι                                                                                           

ΤΟΥ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ   ΚΡΑΤΟΥΣ

____                                                             'Αθήναι  τη 1 'Ιανουαρίου 1933

ΓΕΝΙΚΗ    ΔΙΕΥΘΥΝΣιΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 284

                             Πρòς

Το προσωπικον παντός κλάδου και βαθμού

         Περάσαμεν    ένα   έτος    στενόχωρο    διά τήν έπιχείρησιν,    αλλά καì  δι' όλους    μας,   πλέον στενόχωρον άπò τά περασμένα.

Καθ' όλα τά σημάδια τού καιρού, ό νέος χρόνος άτυχώς θά είναι ακόμη χειρότερος. 'Επομένως ό,τι σάς είπα τήν ιδίαν                     ήμέραν      πέρυσιν    αληθεύει   άκόμη   η  περισσότερον  δια τό  νέον   έτος.

 Διά νά άντιμετωπίσωμεν τήν κατάστασιν αυτήν πρέπει νά άφήσω -μεν τήν ψευδαίσθησιν πού μας έκυρίευσε τά τελευταία δέκα έτη πού μάς έφερεν είς τό νά πιστεύωμεν  ότι ή  Έλλας είναι πλουσία και έκαμε νά ξεχάσωμεν αυτό πού έγραφεν ό 'Ηρόδοτος, ότι: ατής 'Ελλάδος παντοτεινός σύντροφος είναι ή πενία». Πρέπει νά περιο-ρίσωμεν τάς άνάγκας μας, όπως κάμνει κάθε άτομον τού οποίου έλαττώνεται τό είσοδημα. "Αλλο φάρμακον  δεν   υπάρχει.

Έγκαρτέρησις, φρόνησίς και αύτοπεποίθησις είναι λοιπόν αϊ άρεταί πού χρειαζόμεθα διά τήν έποχήν μας, μή λησμονούντες ότι είναι μεγάλο σήμερα πράγμα ότι ή έπιχείρησίς μας πτωχή όπως είναι, έν τούτοις μάς εξασφαλίζει το ψωμί , πράγμα το όποίον δεν συμ­βαίνει είς  όλας τάς επιχειρήσεις είς τόν  ΐδιον βαθμόν και

Αυτήν τήν σύστασιν σάς άπευθύνω   μαζύ μέ τήν εύχήν    νά περά-σητε μέ τάς    οίκογενείας σας τό νέον έτος μέ ύγείαν.

Ο      ΓΕΝΙ ΚΟΣ      ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ π.    Β.   ΚΟΡΩΝΗΣsidirodromikanea.blogspot.com