Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Σημαντική ενημέρωση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο των συνταξιούχων σιδηροδρομικών κ. Κόρκα σχετικά με τον χρόνο αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας.

Σε πρόσφατη υπόθεση αίτησης συνταξιοδότησης με ορθά νομικά επιχειρήματα καταφέραμε να αλλάξουμε την τακτική του ΤΑΠΟΤΕ ως προς τον χρόνο αίτησης του αιτήματος αναγνώρισης στρατού.

Έτσι ενώ μέχρι σήμερα απαιτείτο η αίτηση αναγνώρισης να γίνεται κατά τον χρόνο του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί να αναγνωρίσει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος πλέον και μετά από την δική μας παρέμβαση αυτό αλλάζει και επομένως μπορεί η αίτηση αναγνώρισης να γίνεται οποτεδήποτε , ακόμη και με την αίτηση σύνταξης. Σας επισυνάπτω και την σχετική απόφαση που κάνει δεκτό το αίτημά μας. Συγκεκριμένα δε δέχεται ότι από την 18-7-2018 και εφεξής , «για λόγους ίσης μεταχείρισης των συνταξιοδοτικών υποθέσεων όλων των ενταχθέντων φορέων (πλην ΟΓΑ), ισχύουν oι ίδιοι όροι ως προς την υποχρέωση υποβολής αιτήματος, την έναρξη συνταξιοδότησης: τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναγνώρισης πλασματικών ετών (ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης), καθώς και ως προς τη δυνατότητα κατοχύρωσης ή θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μικρότερο ηλικιακό όριο, ως απόρροια της αναγνώρισης πλασματικών ετών, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση, δεν απαιτείται από τον ασφαλισμένο να έχει καταθέσει το σχετικό αίτημα αναγνώρισης πλασματικών ετών σε προηγούμενο έτος από αυτό της υποβολής του συνταξιοδοτικού του αιτήματος. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση για όλους τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ ταμείων, να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης και παράλληλα, τους παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα να αιτηθούν την αναγνώριση πλασματικών ετών με την αίτησής του αυτή, προκειμένου να θεμελιώσουν/κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στις οικείες διατάξεις»
Σας επισυνάπτω και την σχετική απόφαση που κάνει δεκτό το αίτημά μας για σχετική ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων


Με εκτίμηση
Κόρκας Ιωάννης
Δικηγόρος Παρ Αρείω

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μικρότερο όριο ηλικίας»

Σχετ. το από 20/05/2021 ηλεκτρονικό σας μήνυμα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4554/2018 «Για την άσκηση του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και του ΟΓΑ, απαιτείται η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ.

2α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις...».

Οι κανόνες του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 καθορίζουν με ενιαίο τρόπο το θέμα της έναρξης και λήξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου για όλους τους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. Η νέα ρύθμιση, που ισχύει από 18.7.2018, καταργεί όλες τις ειδικές ή γενικές διατάξεις που ρύθμιζαν διαφορετικά το θέμα της έναρξης και λήξης των συντάξεων λόγω γήρατος και λόγω θανάτου (για ημερομηνία θανάτου από τις 18.7.2018 και μετά), τόσο για τους ασφαλισμένους στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς όσο και στο Δημόσιο.

Καταρχήν, η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον ΕΦΚΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας συνταξιοδότησης και την άσκηση του δικαιώματος αυτού

σε όλες τις κατηγορίες σύνταξης. Αυτή η υποχρέωση καταλαμβάνει τόσο τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων και του τ. ΟΓΑ όσο και του Δημοσίου (σχετ. το αρ. πρωτ. Σ80/1/16692/4-1-2019 Γενικό έγγραφο της Δ/νσης Απονομής Συντάξεων).

1. Το άρθρο 40 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, αντικαθίσταται ως εξής με το άρθρο 40 του ν. 3996/2011:

«1. Ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης λογίζεται, πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης: α) ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, β) ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, γ) ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, δ) ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη...».

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4387/2016 «1. Από την 1.1.2020 χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού είναι:

α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης...

β. Ο λογιζόμενοςχρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων...

γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α' 165), της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α' 115), των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011 (Α'

170), του άρθρου 6 παράγραφος 12 και του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α' 120), καθώς και ο χρόνος άσκησης δικηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1090/1980 (Α' 263)».

Σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.9240/597/11-08-2012 και Φ.80000/21395/1450/06-10- 2011 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01/01/2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση για την εξαγορά του υπολειπόμενου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 40 του Ν.3996/2011, οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμούν να κατοχυρώσουν, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά σε καμία περίπτωση μετά την αίτηση συνταξιοδότησης (σχετ. το αρ. πρωτ. Σ40/66/22-03-2013 Γενικό έγγραφο της Δ/νσης Παροχών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η υπ’αριθμ. 29/2017 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ασφάλισης).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι μετά την 18η/7/2018 (ημ/νία δημοσίευσης του ν

4554/2018) δεν υφίσταται πλέον διαφοροποίηση, μεταξύ των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Ταμείων (πλην ΟΓΑ), ως προς την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων. Επιπλέον, καθιερώνεται στο εξής η υποχρέωση των ασφαλισμένων όλων των Ταμείων (και των Ειδικών) για υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης. Κατά συνέπεια, από αυτή την ημερομηνία και μετά, για λόγους ίσης μεταχείρισης των συνταξιοδοτικών υποθέσεων όλων των ενταχθέντων φορέων (πλην ΟΓΑ), ισχύουν οι ίδιοι όροι, ως προς την υποχρέωση υποβολής αιτήματος, την έναρξη συνταξιοδότησης, τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναγνώρισης πλασματικών ετών (ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης), καθώς και ως προς τη δυνατότητα κατοχύρωσης ή θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μικρότερο ηλικιακό όριο, ως απόρροια της αναγνώρισης πλασματικών ετών, μεταξύ των οποίων και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση, δεν απαιτείται από τον ασφαλισμένο να έχει καταθέσει το σχετικό αίτημα αναγνώρισης πλασματικών ετών σε προηγούμενο έτος από αυτό της υποβολής του συνταξιοδοτικού του αιτήματος. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση για όλους τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ ταμείων, να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης και παράλληλα, τους παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα να αιτηθούν την αναγνώριση πλασματικών ετών με την αίτησής του αυτή, προκειμένου να θεμελιώσουν/κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στις οικείες διατάξεις.


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Νομοθεσίας και
Συντονισμού Συντάξεων