Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

3 Νοεμβρίου 1909: Εκτροχίασις της εξ Αθηνών αμαξοστοιχίας.

Η εξ Αθηνών αμαξοστοιχία χθες περί την 7.30 κατά τον σταθμόν Σκάλας ολίγα χλμ. από του Μελιγαλά εξετροχιάσθη.

Εις τον κατήφορον η μηχανή εξέφυγε των γραμμών και συμπαρέσυρε τα ακολουθούντα βαγόνια.
Η σχετική είδησις μετεδόθη εν τη πόλει ασαφώς ως εκ της καθυστερήσεως του τραίνου.

Η αναγγελία – Αστυνομία επί τόπου

Κατά την 9ην όμως ώραν αλλεπάλληλα τηλεγραφήματα προς την διεύθυνσιν της αστυνομίας ανήγγειλον το γεγονός.

Κατ’ αυτά εξετρoχιάσθη εκεί η αμαξοστοιχία. Ο οδηγός φθάσας και πηδήσας έξω εσώθη, ο θερμαστής όμως Νικόλαος Αγγελάς και ο εργοδηγός Μαρινέτης, έπαθον ο μεν επικινδύνως, ο δε ελαφρώς.

Εκ των επιβατών δε ουδείς έπαθεν, εκτός τινών μωλωπισθέντων.

Ο Διευθυντής της Αστυνομίας κατόπιν συνεννοήθη με τον σταθμάρχην και απεστάλη έκτακτον τραίνον, ίνα παραλάβη τους επιβάτας.

Της εκτάκτου αμαξοστοιχίας επέβη ο ανθυπομ. Ματσαντώνης και ο ιατρός Κουτσομητόπουλος.

Το γεγονός όμως τούτο προεκάλει ανησυχίαν εν τη πόλει μη όντων επακριβώς γνωστών των αποτελεσμάτων της εκτροχιάσεως.

Άλλαι λεπτομέρειαι
Κατά ακριβεστέρας πληροφορίας η εκτροχίασις επήλθε, διότι η γραμμή είχε παρασυρθή υπό πλημμύρας. Η ατμομηχανή δε σχεδόν κατεστράφη και η σκευοφόρος κατασυνετρίβη. Τα λοιπά βαγόνια έπεσαν έξω της γραμμής τραυματισθέντων μόνον δύο των επιβατών.

Ο ανωτέρω θερμαστής ετραυματίσθη εις τον αριστερόν πόδα.

Κατά το τηλεγράφημα του Δημάρχου Σκλήρη «το θέαμα εκείνο είναι αλγεινόν».

Ο Σκλήρης μετέβη επί τόπου καθώς και ο αστυνομικός σταθμάρχης Οιχαλίας Μιχαλακόπουλος, ο οποίος περιγράφων το γεγονός αναγγέλλει ότι ουδείς άλλος εκτός του θερμαστού έπαθε τι.

Άφιξις τραίνου, τρόμος επιβατών
Το τραίνον επανήλθε την 1.30 πρωινήν ώραν μετά των επιβατών. Η αστυνομική δύναμις υπό τον Ματσαντώνην, οι ιατροί Κουτσομητόπουλος και Γιαμπανάς, ο σταθμάρχης Λιάππας, ο επιθεωρητής της κινήσεως Κωστόπουλος. Όλοι αφηγούνται τρομακτικάς λεπτομερείας. Ηπόρουν πώς εσώθησαν οι επιβάται θρυμματισθείσης της σκευοφόρου και της μηχανής.

Οι χωρικοί του Ζέζα προσέφερον πάσαν υπηρεσίαν. Οι επιβάται περίτρομοι ηπόρουν πώς εσώθησαν. Θαύμα τοις εφαίνετο.

Ο Ματσαντώνης ως φρικώδη περιέγραφε την κατάστασιν. Ο τραυματισθείς μετεφέρθη εις Μελιγαλά. Ο κόσμος εν αγωνία περιέμενε την άφιξιν του τραίνου.

-Πώς εγένετο
-Άγνωσται τρομακτικαί λεπτομέρειαι
-Πλημμύρα του Παμίσου
-Διακοπή σιδηροδρομικής συγκοινωνίας
«ΘΑΡΡΟΣ» 4 Νοεμβρίου 1909
Η εκτροχίασις
Εις το χθεσινό φύλλον εγράφομεν εν ακριβεία το τρομακτικόν σιδηροδρομικόν δυστύχημα της εκτροχιάσεως της εξ Αθηνών αμαξοστοιχίας. Λόγω όμως του προκεχωρηκότητος της ώρας δεν περιελάβομεν πλείστας όσας λεπτομερείας.

Κατά τας πιστάς αφηγήσεις επιβατών η εκτροχίασις επήλθεν αιφνιδίως. Η αμαξοστοιχία αναχωρήσασα εκ Μελιγαλά την 7.30 έβαινε με περιωρισμένην την ταχύτητα, διότι η γραμμή πολλαχού είχε καταληφθή υπό υδάτων και λόγω του ανωμάλου εκεί εδάφους.

Εκ της συνεχούς βροχής είχε προκληθή πλημμύρα και όλος ο πέριξ χώρος είχε καταληφθή υπό των υδάτων. Λόφοι δε χωμάτων ενιαχού είχον συσσωρευθή.

Η αμαξοστοιχία ούτως βαίνουσα έφθανε παρά τον σταθμόν Σκάλας. Η γραμμή ήτο αφανής από την πλημμύραν. Εν μια στιγμή τρομερός κρότος ακούεται και η ατμομηχανή ρίπτεται έξω και φοβερός τριγμός επακολουθεί συμπαρασυρθέντων και των λοιπών βαγονίων.

Στιγμή απεριγράπτου φρίκης. Οι επιβάται δεν ήξευραν τι συνέβη. Περιδεείς και περίτρομοι συνεσπειρώθησαν εις τα βαγόνια και άλλοι ερρίφθησαν έξω.

Ουδείς ήξευρε τι συνέβαινεν ως εκ του αιφνιδίου παθήματος. Φωναί και επικλήσεις σωτηρίας ηκούοντο.

Εικών απαισία
Ως ήτο ανώμαλον το μέρος, η ατμομηχανή πεσούσα έξω συμπαρέσυρε την σκευοφόρον επάνω της οποίας ήλθον τα κατόπιν βαγόνια, τα οποία την συνέτριψαν, την εθρυμμάτισαν κυριολεκτικώς. Ούτως τα βαγόνια ταύτα ευρέθησαν εις ολόκληρα μέτρα ύψους. Οι επιβάται εν αυτοίς περίτρομοι μέχρι θανάτου ηπόρουν και εξίσταντο δια το θαυματουργικόν όντως του πράγματος.

Η εκτροχίασις, ως εγράφομεν, επήλθε λόγω του ότι η γραμμή είχε παρασυρθή εις μέτρα ολόκληρα μακράν. Εντός δε των υδάτων δεν εγένετο αντιληπτή υπό του οδηγού, νομίζοντος ότι δεν είχε διασεισθή αύτη.

Διότι το συμβάν ήτο απότομον, απροσδόκητον, η μηχανή εξετινάχθη βιαίως μακράν.

Ολόκληρος έκτασις εκεί κατελήφθη υπό της αμαξοστοιχίας, η οποία ούτως εν καταστροφή εδείκνυε την αλγεινοτέραν εικόνα.

Τι εγένετο κατά την στιγμήν της εκτροχιάσεως δεν περιγράφεται. Τρομακτικόν, φρικώδες ήτο το γεγονός, το οποίον ηυξάνετο εν τη φρικτότητί του λόγω του ερημικού μέρους και του προκεχωρηκότος της της ώρας τόσον, όσον και διότι εξηκολούθει να βρέχη και τα νερά εκεί πλημμυρούντα ν’ αυξάνουν.

Επί ημισείαν ώραν σύγχυσις, φωναί και επικλήσεις εβασίλευον εις το ερημικόν εκείνο μέρος.

Αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόασις. Ο φόβος ήρχισε ν’ αυξάνη. Απελπισία ήρχισε να καταλαμβάνη τους επιβάτας. Τι εγένετο εις τα βαγόνια είναι σπαρακτικόν αληθώς. Θρήνος και κλαυθμός εκράτει.

Πολλοί ήσαν ενθαρρυντικοί, ότι δεν έχουν να πάθουν τότε και να είναι ευχαριστημένοι ότι εσώθησαν.

Οι παθόντες, ως γράφομεν, ήτο θαύμα πώς εσώθησαν. Ο οδηγός εγκαίρως επήδησε και ο τραυματισθείς θερμαστής κατεπλακώθη υπό της σκευοφόρου, η οποία είναι άπορον πώς δεν τον εφόνευσεν.

Επίσης δε είναι άπορον πώς εσώθησαν δύο υπάλληλοι σιδηροδρομικοί ευρισκόμενοι εις την σκευοφόρον.

Δεν ήργησεν όμως και το δυστύχημα εγνώσθη εν Μελιγαλά, οπόθεν ο δήμαρχος Σκλήρης και ο αστυνομικός σταθμάρχης Μιχαλακόπουλος έσπευσαν επί τόπου.

Και καθώς εγράφομεν χθες, ούτοι ανήγγειλον το γεγονός εις τας ενταύθα αρχάς δι’ επειγόντων τηλεγραφημάτων.

Αλλά του γεγονότος αντελήφθησαν και οι χωρικοί του χωρίου Ζέζα, οι οποίοι έσπευσαν και παρέσχον πάσαν βοήθειαν. Εξήγαγον τον καταπλακωμένον υπό της σκευοφόρου με κίνδυνον να παρασυρθή αύτη και να παρασύρη και τούτους λόγου του ριψοκινδύνου της θέσεως.

Επί ώρας ολοκλήρους αγωνιωδώς οι επιβάται ανέμενον βοήθειαν.

Εζήτουν μέσον φυγής εκείθεν και όσω ενύκτωνε επί τοσούτον η στενοχωρία των ηυξάνετο.

Τέλος περί την 11ην έφθασε το εντεύθεν αναχωρήσαν έκτακτον μετά των ιατρών και αστυνομικής δυνάμεως και εργατών περί ων γράφομεν εις το χθεσινόν φύλλο.

Η χθεσινή
Χθες την 7ην πρωινήν ώραν, ως συνήθως, ανεχώρησεν εντεύθεν το εις Αθήνας τραίνον με 20άδα επιβατών. Τούτο έφθασεν εις την στάσιν Σκάλας μη αποκατασταθείσης της συγκοινωνίας. Μέχρι της προ του Μελιγαλά γραμμής εγένετο η περαίωσις ενός εκάστου επιβάτου δια των εργατών, οι οποίοι εργάζονται εις την αποκατάστασιν της γραμμής.

Ως εκ τούτου δε επέρχεται καθυστέρησις περί την ημίσειαν ώραν. Ούτως εγένετο και κατά την άφιξιν του τραίνου εκείθεν την 9η ώραν, ως επίσης το αυτό συνέβη και κατά την αναχώρησιν του τραίνου εντεύθεν της 12ης.

Ως εκ της εσπευσμένης δ’ εργασίας πιστεύεται ότι εις 2-3 ημέρας θα αποκατασταθή η συγκοινωνία, διορθουμένης της γραμμής, επαναφερομένης εις την αρχικήν θέσιν της εξ ης παρεσύρθη.

-Πλημμύρα του Παμίσου
-Η συγκοινωνία μετά της Μεσσήνης
Εκτός του γεγονότος τούτου συνέβη κατά την χθεσινήν και διακοπή της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας μετά της Μεσσήνης.

Ως εκ των βροχών επλημμύρισεν ο Πάμισος. Όλα τα κτήματα, η πεδιάς κατά την σιδηροδρομικήν γραμμήν προς τον σταθμόν, κατεκλύσθη υπ’ αυτών.

Ολίγον έξωθεν του σταθμού διεσείσθη η γραμμή. Τα ύδατα κατεκάλυψαν όλον εκεί τον χώρον, μέχρι του σταθμού, ο οποίος ηπειλήθη να πλημμυρισθή. Φόβος προς στιγμήν επεκράτησε και εκεί μεγαλυτέρων ζημιών, αλλά δεν συνέβη σημαντικόν τι.

Προς διόρθωσιν της μικράς βλάβης της γραμμής χθες την πρωίαν απεστάλησαν εργάται. Μετά μεσημβρίαν δε τα ύδατα υπεχώρησαν και κατορθώθη να αποκατασταθή η συγκοινωνία μετά της γείτονος Μεσσήνης, με την οποίαν είχε διακοπή μέχρι της μεσημβρίας.

Εξάλλου χθες εγένετο εργασία εις το μέρος της εκτροχιάσεως της αμαξοστοιχίας υπό του συνεργείου της εταιρείας προς διόρθωσιν της γραμμής. Λόγω όμως της συνεχούς βροχής μετά δυσκολίας εγένετο η εργασία. Τα ύδατα δε αρκούντως υπεχώρησαν. Ο παθών θερμαστής Άννινος ο μεταφερθείς εις Μελιγαλά έχει πάθη κάταγμα του αριστερού ποδός και μικρόν τραύμα εις τα άκρα του αριστερού.

Ο οδηγός Μαρινέτης δεν έπαθε τι, εκτός ελαχίστου μώλωπος.

Τα της εκτροχιάσεως αι αρχαί διεβίβασαν χθες εις το Υπουργείον των Εσωτερικών.

Ο σταθμάρχης δε Λιάππας δια μακρών ανήγγειλε το γεγονός εις την διεύθυνσιν της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΙΔ. ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ
«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Νοεμβρίου 1909
Ως εγράφομεν, εις το σημείον της εκτροχιάσεως της προχθεσινής αμαξοστοιχίας γίνεται πυρετώδης εργασία προς επιδιόρθωσιν της γραμμής και αποκατάστασιν της συγκοινωνίας.

Η εργασία έχει προχωρήση αρκετά, μετά 2-3 ημέρας πιστεύεται ότι θα συντελεσθή και η μηχανή και τα λοιπά βαγόνια θα μεταφερθώσι εκείθεν. Το μήκος δε της παρασυρθείσης γραμμής είναι περί τα 70 μέτρα, το οποίον στρώνεται δια νέων ράβδων.

Λεπτομερής έκθεσις

Επί του δυστυχήματος τούτου ο σταθμάρχης Λιάππας θα υποβάλη αναλυτικωτάτην και λεπτομερή έκθεσιν. Προς τούτο εξήτασε πάντας τους υπαλλήλους και λοιπούς άλλους ίνα επακριβώς καταδειχθή πώς έλαβε χώραν το δυστύχημα.

Κατά θετικάς πληροφορίας ειδικών, ο οδηγός και ο σταθμάρχης Μελιγαλά ηδύναντο να προλάβουν το δυστύχημα. Έπρεπε να εξετάσουν την γραμμήν προ του να εκκινήση η αμαξοστοιχία.

Και η συμπεριφορά δε των σιδηροδρομικών υπαλλήλων έκαμε λυπηράν εντύπωσιν. Αφήκαν τους επιβάτας άνευ και της ελαχίστης συνδρομής. Πολλοί των επιβατών εξηγέρθησαν και παρ’ ολίγον να εγένετο σύγκρουσις. Οι δυστυχείς επιβάται επί ολοκλήρους ώρας έμενον εν ανησυχία εις το σκότος, μη τολμώντες να εξέλθουν των βαγονίων, αλλά και περίτρομοι να μείνουν επί τω φόβω μη ταύτα ανατραπούν και ριφθούν ούτοι εις τα ύδατα.

Και ο θερμαστής δε εγκατελείφθη εις την τύχην του επί ώρας ολοκλήρους έως ου τον εξήγαγον από το έχον καταπλακωμένον αυτόν βαγόνι οι χωρικοί του Ζέζα, οι οποίοι και φανάρια εκόμισαν και εζήτουν να πάρουν εις το χωριό τους επιβάτας. Τινές δε αυτών εν τη απελπισία των επήγαν.

Ο μεταξύ των επιβατών μηχανικός του Δήμου Ευαγγελινός ενεθάρρυνε τους επιβάτας εξετάσας την γραμμήν και βεβαιώσας αυτούς περί της στερεότητός της.

tharrosnews.gr
sidirodromikanea.blogspot.com