Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση του ΟΣΕ για τις προσλήψεις.

Δοθέντος ότι δεν έχει ακόμη ορισθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις (ν. 4506/2017 και αριθ. Δ4δ/οικ.77918/11.10.2018 κυα) δεκαήμερη ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωση (αριθ. πρωτ. 9041842/05.04.2019), οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για την εν λόγω προθεσμία από ανακοίνωση η οποία θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα του ΟΣΕ (www.ose.gr) όσο και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.