Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017

Σήμερα η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Σήμερα Παρασκευή 30 Ιουνίου και ώρα 12:00 η μεταφορική σιδηροδρομική εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, στα γραφεία της στην οδό Καρόλου στην Αθήνα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 

1ον. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ενδέκατης (11ης) Εταιρικής χρήσης (01.01.2016-31.12.2016) της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και της οικείας διαχειριστικής έκθεσης και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ενδέκατης (11ης) εταιρικής χρήσης. 

2ον. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

«Θέμα α): Έγκριση α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2016-31.12.2016) και β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην ενδέκατη (11η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2016 έως 31/12/2016). 

Θέμα β): Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την ενδέκατη (11η) διαχειριστική χρήση (από 01/01/2016 έως 31/12/2016).

Θέμα γ): Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την 01/01/2016 έως και την 30/06/2017.

Θέμα δ): Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις».

3ον. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σύμφωνα με τα άρθρα 36, 263, 264, 326 και 331 του Ν. 4412/2016 «για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επέκτασης της σιδηροδρομικής μεταφοράς με λεωφορεία στα πλαίσια του Προαστιακού Πατρών στο Τμήμα Καστελόκαμπος-Πανεπιστήμιο-Νοσοκομείο-Καστελόκαμπος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.». 

4ον. Παραλαβή του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χρηματοοικονομικής παρακολούθησης, μισθοδοσίας και διαχείρισης αποθήκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» από την εταιρεία DATA COMMUNICATIONS Α.Ε., σε εκτέλεση των υπ’ αριθ. 2014108 και 2014113 συμβάσεων.

και 5ον. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.