Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

Υπό την ασφυκτική εποπτεία των πιστωτών περνούν οι ΔΕΚΟ.

Με βάση τον νόμο που έχει ψηφίσει από τον Μάιο (4389/2016) η κυβέρνηση, το υπερταμείο θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ιδιωτικοποίηση μέσω πώλησης, μεταβίβαση οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, μίσθωση περιουσιακών στοιχείων, παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή αξιοποίησης, ανάθεση της διαχείρισης, τιτλοποίηση απαιτήσεων και ανεύρεση αγοραστών μέσω επενδυτικών τραπεζών και της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).
Το υπερταμείο, στο οποίο περνούν ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Κτιριακές Υποδομές, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό, ΔΕΗ, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΕΛΤΑ και περί τα 70.000 ακίνητα της ΕΤΑΔ όπως άλλωστε και η ΕΤΑΔ, μπορεί να «μετέρχεται όλες τις μεθόδους» που κρίνονται κατάλληλες προκειμένου, κατά τρόπο επαγγελματικό, να διαχειρίζεται, να διατηρεί, να αυξάνει την αξία και να αξιοποιεί τα περιουσιακά του στοιχεία.

Μπορεί δηλαδή να ιδιωτικοποιεί ή και να αναδιαρθρώνει ριζικά της εταιρείες συμφερόντων του, οι οποίες θα αυξηθούν με νέες προσθήκες τους επόμενους μήνες αλλά και με δικαιώματα παραχώρησης που τώρα ανήκουν στο Δημόσιο, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις των τελευταίων ημερών από υπουργούς της κυβέρνησης.

Μάλιστα, με βάση τον νόμο για το υπερταμείο που έχει ψηφίσει από τον Μάιο (4389/2016) η κυβέρνηση, οι μέθοδοι αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ιδιωτικοποίηση μέσω πώλησης, μεταβίβαση οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων, μίσθωση περιουσιακών στοιχείων, παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή αξιοποίησης, ανάθεση της διαχείρισης, τιτλοποίηση απαιτήσεων και ανεύρεση αγοραστών μέσω επενδυτικών τραπεζών και της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).

Επιπλέον το υπερταμείο, δηλαδή η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Hellenic Company of Assets and Participations - HCAP), προκειμένου να επαυξήσει την αξία της περιουσίας του και να βελτιώσει την απόδοσή της θα εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), η μία εκ των τεσσάρων θυγατρικών του (οι άλλες είναι το ΤΧΣ, το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΤΑΔ), «μπορεί να θέτει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων, τη μείωση λειτουργικών εξόδων μέσω λύσεων που στηρίζονται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας που βασίζεται στην καινοτομία, την αύξηση των εσόδων μέσω της επέκτασης της πελατειακής βάσης, τη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών και μέσω επενδύσεων σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και με άλλους τρόπους».

Γίνεται δε σαφές στο πώς η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, το υπερταμείο δηλαδή, δεν ανήκει στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα αλλά λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, πλην όμως «σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας». Τα έσοδά της συγκεντρώνονται «προκειμένου να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον νόμο 4336/2015 (A΄ 94)».

Το τι θα πράξει για κάθε μία από τις ΔΕΚΟ και τα δικαιώματα που του παραχωρούνται το υπερταμείο θα αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα καταρτίσει σχετικό στρατηγικό σχέδιο. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται και διορίζεται από το εποπτικό συμβούλιο όπου, ως γνωστόν, έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας οι θεσμοί. Απαξ και διοριστεί, το Δ.Σ., εντός έξι μηνών οφείλει να ολοκληρώσει και την αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων των άμεσων θυγατρικών των ΕΤΑΔ και ΤΑΙΠΕΔ (εξαιρείται το ΤΧΣ) και να ορίσει διοικητικό συμβούλιο στην ΕΔΗΣ.

Μέλη των Δ.Σ. ή των οργάνων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016, μπορούν να επιλεγούν «μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα», ενώ «οι ιδιότητες βουλευτή, μέλους της κυβερνήσεως, στελέχους υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής ή η ιδιότητα στελέχους των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ασυμβίβαστες με εκείνη της ιδιότητας μέλους οργάνων της εταιρείας. Οι συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και το σχετικό υλικό και τα πρακτικά των συνεδριάσεων είναι εμπιστευτικά».


ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ
Πηγή: kathimerini.gr