Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Αύριο συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Τρίτη 31 Μαΐου και ώρα 15:00 θα συνεδρίαση, στα κεντρικά γραφεία στην οδό Καρόλου, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ. 
Στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση είναι τα εξής θέματα: 
1ον.- Απόσπαση υπαλλήλων του ΟΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ.
2ον.- Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εργαζόμενους, συνεπεία εκτάκτων αναγκών. 
3ον.-Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών ΑΣΙΔ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #435.017,62#ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #539.421,84# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
4ον.- «Επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας, αριθμός 6017, της ΑΒΝ AMRO, ποσού € 1.006.874,73 στα μέρη SIEMENS AG και ΕΝΑΕ της Κ/Ξ της ΠΣ/ΣΔ 39». 
5ον.-Κατάργηση 4 (τεσσάρων) Ισόπεδων Διαβάσεων (Ι.Δ) Α1 (απλών αφύλακτων) για τροχοφόρα οχήματα σε ισάριθμες Χιλιομετρικές Θέσεις ( Χ.Θ ) της σιδηροδρομικής γραμμής Λ-Β (Λάρισας – Βόλου). 
6ον.- Διαδικασία συντήρησης υποδομής.
Και 7ον.- Ανακοινώσεις.