Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Ο ΟΣΕ μειώνει το χρέος του, μεταβιβάζοντας τροχαίο υλικό στο δημόσιο.

Μεταβιβάστηκε και περιήλθε, κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα, από τον ΟΣΕ στο ελληνικό δημόσιο το ενεργό τροχαίο υλικό, κυριότητας του ΟΣΕ.

Το τροχαίο υλικό αποτελείται από δεκάδες φορτάμαξες, επιβατάμαξες και κινητήρες.
Όπως αναφέρουν τα υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασηςτο χρέος του ΟΣΕ προς το δημόσιο μειώνεται ισόποσα, με την αξία του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού, κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, όπως αυτή προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ (λογιστική αξία). 
Εάν από τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού διαπιστωθεί απόκλιση, σε σχέση με τη λογιστική αξία της προηγούμενης παραγράφου, θα αναπροσαρμοστεί το ύψος του διαγραφόμενου χρέους του ΟΣΕ προς το δημόσιο, ώστε να ισούται με την εμπορική αξία του εν λόγω τροχαίου υλικού.

Πηγή: metaforespress.gr