Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

Όλος ο νέος Κανονισμός για τα Μέσα Μεταφοράς-Τι αλλάζει σε πρόστιμα και δικαιώματα.

   Πρόστιμα από 150 ευρώ έως και 3.000 ευρώ προβλέπει ο νέος κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτα­κτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρκό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ).
Ο νέος κανονισμός προβλέπει όλο το νέο πλαίσιο που διέπουν πλέον τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Συμφωνα με την απόφαση ο κανονισμός Δικαιωμάτων Επιβατών είναι ένα κανονιστικό κείμε­νο με το οποίο θεσπίζεται το πλαίσιο παροχής υπηρεσι­ών μεταφοράς του επιβατικού κοινού από τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου με οδικά μέσα δημόσι­ας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό, Τραμ) κατά τη διενέρ­γεια τακτικών και έκτακτων αστικών ή υπεραστικών ή ενδοκοινοτικών οδικών μεταφορών με σκοπό την παροχή ποιοτικών, αποδοτικών και συνεχώς βελτιούμενων υπηρε­σιών μεταφοράς του επιβατικού κοινού και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα.
 Εντεταλμένος Ελεγκτής Κομίστρου: Υπάλληλος του οικείου συγκοινωνιακού φορέα ή υπάλληλος τρίτου φο­ρέα (νομικού προσώπου), στον οποίο έχει αναθέσει ο οικείος συγκοινωνιακός φορέας τον έλεγχο κομίστρου, εφόσον οι υπάλληλοι του τρίτου φορέα φέρουν ειδική προς τούτο εξουσιοδότηση του οικείου συγκοινωνιακού φορέα.
 Εδικά, για τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α., αρμόδιος φορέας για τη διενέρ­γεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου είναι ο Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος μπορεί να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή Κάθε επιβάτης κατά την εκτέλεση τακτικής αστικής γραμμής με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσα σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ) οφείλει να καταβάλλει ή φέρει το προβλεπόμενο εκ της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας κόμιστρο (εισιτήριο ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών) της διαδρομής που επιθυμεί να διανύσει, να το επικυρώνει κατά την είσοδό του στο όχημα/ συρμό ή στο σταθμό, στην περίπτωση του εισιτηρίου, να το φυλάσσει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής έως και την έξοδό του από το όχημα/ συρμό ή το σταθμό και να το επιδεικνύει, συνοδευόμενο από τα αναγκαία κατά πε­ρίπτωση παραστατικά που πιστοποιούν τυχόν δικαίωμά του σε μειωμένο κόμιστρο ή σε ελεύθερη μετακίνηση, όποτε του ζητείται από τους εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου. 
Επισημαίνεται ότι η χρήση επικυρωμένου εισιτηρίου είναι αυστηρώς προσωπική. Κάθε επιβάτης κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του με υπεραστικές τακτικές και έκτακτες γραμμές πρέ­πει να διαθέτει νόμιμο και έγκυρο τίτλο μεταφοράς, δηλαδή το προβλεπόμενο κατά περίπτωση επικυρωμένο εισιτήριο, δελτίο ελευθέρας ή μειωμένης τιμής εισιτή­ριο κ.λπ. 
Ειδικά στην περίπτωση των ενδοκοινοτικών τακτικών γραμμών οι επιβάτες οφείλουν να διαθέτουν εισιτήρια που φέρουν σφραγίδα του εκδίδοντος του­ριστικού γραφείου. γ. Στην περίπτωση εκτέλεσης υπεραστικών τακτι­κών και ενδοκοινοτικών τακτικών γραμμών, άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα Πρόστιμο επιβάλλεται όταν, από έλεγχο που διε­νεργείται από τους εντεταλμένους Ελεγκτές Κομίστρου δημόσιων τακτικών αστικών οδικών μέσων μεταφοράς (Λεωφορεία) και μέσων σταθερής τροχιάς (Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό και Τραμ), προκύπτει ότι άτομο ευρισκόμενο εντός των οχημάτων/ συρμών αλλά και των εσωτερικών χώρων των σταθμών μετά των επικυρωτι­κών μηχανημάτων δεν έχει καταβάλει το νόμιμο, κατά περίπτωση, κόμιστρο. 
Μη καταβολή νόμιμου κομίστρου τεκμαίρεται, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, στις περι­πτώσεις όπου ο μετακινούμενος: - δε φέρει οποιοδήποτε έγκυρο τίτλο μεταφοράς ή άλλο τεκμήριο σύμβασης μεταφοράς. - φέρει μη επικυρωμένο κατά τα οριζόμενα στην προ­ηγούμενη παράγραφο εισιτήριο. -φέρει εισιτήριο του οποίου η ισχύς έχει λήξει. - φέρει εισιτήριο στο οποίο εμφανίζονται περισσό­τερες των επιβαλλομένων επικυρώσεων ή επικυρώσεις που συμπίπτουν μεταξύ τους και είναι δυσανάγνωστες. - φέρει παραποιημένο, αλλοιωμένο ή παραχαραγμένο εισιτήριο/ κάρτα απεριορίστων διαδρομών. - χρησιμοποιεί επικυρωμένο εισιτήριο το οποίο απέ­κτησε, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμής, από άλλον επι­βάτη. - φέρει κάρτα απεριορίστων διαδρομών της οποίας η ισχύς έχει λήξει. - φέρει φθαρμένη κάρτα απεριορίστων διαδρομών σε βαθμό που δεν προκύπτει το είδος και ο δικαιούχος αυτής. - φέρει κάρτα απεριορίστων διαδρομών τα στοιχεία της οποίας δεν είναι συμπληρωμένα. - φέρει κάρτα απεριορίστων διαδρομών της οποίας η φωτογραφία δεν ταυτοποιείται με τον φέροντα ή δεν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής - δεν επιδεικνύει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση παραστατικά που πιστοποιούν τυχόν δικαίωμά του σε μειωμένο κόμιστρο ή σε ελεύθερη μετακίνηση (π.χ. ακα­δημαϊκή ταυτότητα, δελτίο μαθητικού ή ειδικού εισιτη­ρίου, δελτίο πολυτέκνων, αστυνομική ταυτότητα για πιστοποίηση της ηλικίας κ.λπ.) β. Πρόστιμο επιβάλλεται σε επιβάτη υπεραστικής τακτικής γραμμής από εντεταλμένους Ελεγκτές Κο­μίστρου, που δεν έχει καταβάλει το νόμιμο, κατά πε­ρίπτωση, κόμιστρο. 
Μη καταβολή νόμιμου κομίστρου τεκμαίρεται, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, στις περι­πτώσεις όπου ο μετακινούμενος: - δε φέρει οποιοδήποτε έγκυρο τίτλο μεταφοράς ή άλλο τεκμήριο σύμβασης μεταφοράς. -φέρει εισιτήριο του οποίου η ισχύς έχει λήξει. - φέρει παραποιημένο, αλλοιωμένο ή παραχαραγμένο εισιτήριο - δεν επιδεικνύει τα απαιτούμενα τα κατά περίπτω­ση παραστατικά που πιστοποιούν τυχόν δικαίωμά του σε μειωμένο κόμιστρο ή σε ελεύθερη μετακίνηση (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, δελτίο μαθητικού ή ειδικού ει­σιτηρίου, δελτίο πολυτέκνων, αστυνομική ταυτότητα για πιστοποίηση της ηλικίας κ.λπ.)
 Η πληρωμή του επιβληθέντος προστίμου πραγματο­ποιείται σύμφωνα με τα εκ του σχετικού, ανά συγκοι­νωνιακό φορέα, θεσμικού πλαισίου οριζόμενα. Οι επιβάτες οφείλουν, καθ' όλη τη διάρκεια της μετακίνησής τους με τα οδικά μέσα δημόσιας μετα­φοράς και μέσα σταθερής τροχιάς αλλά και κατά την παραμονή τους στους σταθμούς, όπως: - Συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ευγένεια στο Προσωπικό Κίνησης αλλά και στους συνεπιβάτες τους αποφεύγοντας διαπληκτισμούς και εντάσεις.
 Δεν επι­τρέπεται να καπνίζουν, να θορυβούν (π.χ. να χρησιμο­ποιούν ραδιόφωνο ανοικτής ακρόασης), να φέρονται με τρόπο ανάρμοστο, προκλητικό ή απειλητικό και να ενο­χλούν, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τους λοιπούς επιβάτες. - Να μην παρεμποδίζουν το Προσωπικό Κίνησης στην εκτέλεση των καθηκόντων του και να συμμορφώνονται προς τυχόν υποδείξεις αυτού προς διευκόλυνση την κανονικής εκτέλεσης αυτών. - Συνδράμουν τους χρήζοντες βοηθείας, λ.χ. άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, ηλικιωμένους, και παραχωρούν τη θέση τους σε αυτούς. - Να μην εμποδίζουν την άνοδο ή κάθοδο, είσοδο ή έξοδο των λοιπών επιβατών. - Να μην κάνουν άσκοπη χρήση του εξοπλισμού έκτα­κτης ανάγκης που προορίζεται για το επιβατικό κοινό, παρά μόνο εάν τούτο είναι απολύτως αναγκαίο. - Να μην προσεγγίζουν, εισέρχονται ή παραμένουν σε οχήματα/ συρμούς ή εγκαταστάσεις όπου υπάρχει σχετική απαγορευτική σήμανση. - Δεν ρίπτουν αντικείμενα εντός ή εκτός των οχημά­των, δεν ρυπαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τα οχήματα, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές των συγκοινωνι­ακών φορέων, δεν καταστρέφουν ούτε φθείρουν, καθ' οιονδήποτε τρόπο, εξοπλισμό, μέρος ή εξάρτημα οχήματος/ συρμού, εγκατάσταση, τεχνικό έργο, μηχάνημα, εργαλείο, αντικείμενο ιδιοκτησίας τους ή εκμισθωμένου από αυτούς.
 - Δεν επικολλούν αυτοκόλλητα, δεν διανέμουν έντυπο υλικό, δεν εμπορεύονται αγαθά, δεν τελούν προπαγάνδα οποιασδήποτε μορφής, δεν ανακρούουν μουσικά όργανα και δεν επαιτούν. 
- Τηρούν τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές δια­τάξεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. 
- Τηρούν επιμελώς τις οδηγίες για τη μετακίνηση με μικρά παιδιά, για τη μεταφορά βρεφικών/ παιδικών κα­ροτσιών, αποσκευών, ποδηλάτων, και κατοικίδιων ζώων, κατά τα οριζόμενα της επόμενης παραγράφου, ώστε να μην εμποδίζεται η ελεύθερη και ασφαλής μετακίνηση των συνεπιβατών τους στα οχήματα/ συρμούς και τους σταθμούς, ως εξής: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ - Παιδιά ηλικίας μέχρι έξι (6) ετών συνοδεύονται υπο­χρεωτικώς από άτομο το οποίο επιμελείται την ασφαλή μετακίνησή τους.
 - Για την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών με τη χρή­ση βρεφικού/ παιδικού καροτσιού στην περίπτωση των αστικών τακτικών γραμμών με οδικά μέσα (Λεωφορεία), συνίσταται όπως ο συνοδός: • Επιβιβαστεί / αποβιβαστεί από τη μεσαία (-ες) θύρα Μεταφέρει το βρεφικό/ παιδικό καρότσι διπλωμέ­νο. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό ή ο συνοδός του παιδιού προτιμά να μεταφέρει το παιδί μέσα σε αυτό, επιτρέπεται η μεταφορά ενός ανοικτού παιδικού καροτσιού ανά όχημα ή δύο (2) για αρθρωτά λεωφορεία και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (τρόλεϊ) και μόνον εφόσον ο οδηγός κρίνει ότι η πληρότητα του οχήματος το επιτρέπει.
 Σε κάθε περίπτωση, ο συνοδός οφείλει όπως: Τοποθετεί το βρεφικό/ παιδικό καρότσι με τρόπο τέτοιο που δεν παρεμποδίζει τη διέλευση και κίνηση των υπόλοιπων επιβατών εντός του οχήματος/ συρμού. Βρίσκεται πλησίον του βρεφικού/ παιδικού καρο­τσιού, να το κρατά και γενικά να μεριμνά για την μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών. Το παιδί εντός του καροτσιού να είναι δεμένο με ζώνη ασφαλείας και το καρότσι να έχει φρένο. 
 Τοποθετεί το βρεφικό/ παιδικό καρότσι, κατά την εκτέλεση υπεραστικών και ενδοκοινοτικών τακτικών και έκτακτων μεταφορών στο χώρο των αποσκευών σύμφωνα με το σημείο δ της παρούσας. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΖΩΑ -Η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς με οδικά μέσα και μέσα σταθερής τροχιάς επιτρέπεται, με ευθύνη του επιβάτη και κατά την κρίση του οδηγού ή άλλου εντε­ταλμένου προσωπικού του μεταφορέα ανάλογα με τις συνθήκες πληρότητας του οχήματος/ συρμού και την ασφάλεια των επιβατών (με εξαίρεση τους σκύλους βοηθείας), εφόσον: Είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου διαστάσεων έως 70εκ. x 40εκ. x 50εκ. για την περίπτωση των τακτικών αστικών γραμμών ή σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, κλειστού τύπου δια­στάσεων έως 50εκ. x 40εκ. x 35εκ. για την περίπτωση των υπεραστικών τακτικών καθώς και των έκτακτων γραμμών. • Συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχό τους. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου φέρει το ατομικό βιβλιάριο υγείας- διαβατήριο του ζώου. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου βρίσκεται πλησίον αυτού και μεριμνούν για τη μη πρόκληση τραυματισμού ή όχλησης άλλων επιβατών. Τα τοποθετούν στους ελεύθερους χώρους των οχη­μάτων/ συρμών, εκτός των διαδρόμων, των σημείων εισόδου- εξόδου των επιβατών και επικύρωσης των ει­σιτηρίων ούτως ώστε να μη διακυβεύεται η ασφαλής μετακίνηση των υπόλοιπων επιβατών. • Σύμφωνα με την απόφαση που παρουσιάζουν τα dikaiologitika.gr στην περίπτωση υπεραστικών και ενδοκοινοτικών τακτικών και έκτακτων μεταφορών πρέπει να μεταφέ­ρονται υποχρεωτικά εντός του χώρου των επιβατών και πάντως σε καμία απολύτως περίπτωση στο χώρο αποσκευών (περιλαμβανομένης της περίπτωσης ζώων μέσα σε δέματα). -Ειδικώς, οι σκύλοι βοηθείας, ήτοι οι εκπαιδευμένοι σκύλοι οδηγοί τυφλών και σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες, καθώς και οι σκύλοι που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης ως σκύλοι βοηθείας μεταφέ­ρονται ως εξής: Χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.
 Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύ­λου βοηθείας φέρει και επιδεικνύει, όποτε του ζητείται από τους Ελεγκτές Κομίστρου ή τους ειδικά εξουσι­οδοτημένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, τα εκ του νόμου οριζόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την επάρκεια εκπαίδευσης του ζώου (αν είναι εκπαιδευμένο ή τελεί υπό εκπαίδευση), την υγεία αυτού, όσο και ότι ο χρήστης ή εκπαιδευτής του σκύλου βοηθείας διαθέτει τη σχετική πιστοποίηση και αποδεικτικό χρήσης του ζώου.
 Στην περίπτωση χρήστη ή εκπαιδευτή που είναι πολίτης της Ε.Ε. ή πολίτης τρίτης χώρας, αλλά μέ­νει στην Ελλάδα για βραχύ χρονικό διάστημα, τότε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως έχουν εκδοθεί από επίσημο φορέα ή υπηρεσία της χώρας προέλευσης, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παραμονής του χρήστη ή εκπαιδευτή στην Ελλάδα (π.χ. λόγοι εργασίας, μόνιμη παραμονή κ.λπ.), τα ως άνω πιστοποιητικά πρέπει να εί­ναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα από τις Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό (Πρεσβείες κ.λπ.), κατά τα οριζόμενα της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Ο χρήστης ή εκπαιδευτής, κατά περίπτωση, του σκύλου βοηθείας οφείλει όπως μεριμνά για τη διατή­ρηση της καθαριότητας του οχήματος/ συρμού και για την ανεμπόδιστη διέλευση και κίνηση των υπόλοιπων επιβατών εντός του οχήματος/ συρμού. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας, εφαρμογή έχουν οι γενικότερες διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ευθύνης του κατόχου ζώου για ζημία που προκλήθηκε από αυτό σε τρίτον (άρθρο 924 ΑΚ).
 Επιβλητέες κυρώσεις στις περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης διατάξεων του Κανονισμού Δικαιωμάτων Επιβατών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα δημόσιας μεταφοράς και μέσα σταθερής τροχιάς Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού Δικαιωμάτων Επι­βατών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο στους παραβά­τες το ύψος του οποίου κυμαίνεται από εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) έως τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €) και εισπράττεται υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Οι παραβάσεις του περιεχομένου του παρόντος Κανονισμού διακρίνονται σε: α. Σοβαρές παραβάσεις. β. Πολύ σοβαρές παραβάσεις. γ. Ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις.
 Κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας
 Η κατάρτιση του προσωπικού που έχει άμεση επαφή με το ταξιδιωτικό κοινό περιλαμβάνει: — ευαισθητοποίηση και κατάλληλη ανταπόκριση σε επιβάτες με σωματικές, αισθητήριες (ακοής και όρασης), μη εμφανείς αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, που συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα διάκρισης των διαφόρων ικανοτήτων των ατόμων που ενδέχεται να έχουν μειωμένη κινητικότητα, αίσθηση προσανατολισμού ή δυνατότητα επικοινωνίας, — τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, στα οποία περιλαμβάνονται τα συμπεριφορικά, περιβαλλοντικά/φυσικά και οργανωτικά εμπόδια, — αναγνωρισμένους σκύλους συνοδείας, περιλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών του σκύλου συνοδείας, — αντιμετώπιση απρόοπτων περιστατικών, — διαπροσωπικές ικανότητες και μεθόδους επικοινωνίας με κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής, όρασης ή λόγου και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, — τρόπους προσεκτικού χειρισμού αναπηρικών αμαξιδιων και λοιπών βοηθητικών μέσων κινητικότητας, ούτως ώστε να αποφεύγονται ζημίες (για όλο το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά αποσκευών, ενδεχομένως). β) Κατάρτιση για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία Η κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει άμεση συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα περιλαμβάνει: — τρόπους βοήθειας των χρηστών αναπηρικών αμαξιδιων για να καθίσουν στο αναπηρικό αμαξίδιο ή να σηκωθούν από αυτό, — ικανότητες παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας, περιλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών αυτών των σκύλων, — τεχνικές για τη συνοδεία ατόμων με προβλήματα όρασης και για τη μεταχείριση και μεταφορά αναγνωρισμένων σκύλων συνοδείας, — κατανόηση των ειδών εξοπλισμού που μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα και γνώσεις χειρισμού αυτού του εξοπλισμού, — χρήση του χρησιμοποιούμενου βοηθητικού εξοπλισμού επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και γνώση των κατάλληλων διαδικασιών συνδρομής κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, που εγγυώνται την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, — κατανόηση της ανάγκης για αξιόπιστη και επαγγελματική βοήθεια. Επίσης, επίγνωση του ενδεχομένου να αισθανθούν ευάλωτοι ορισμένοι επιβάτες με αναπηρία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, λόγω της εξάρτησής τους από την παρεχόμενη βοήθεια, γνώσεις πρώτων βοηθειών. Τα νέα πρόστιμα δείτε εδώ όλο τον κανονισμόΠηγή: dikaiologitika.gr