Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Δικαιολογητικά για αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος - Παραίτησης

Παραθέτουμε κατάλογο με τα δικαιολογητικά που απαιτούντα για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή παραίτησης.

1.                Αντίγραφο απόφασης απόλυσης από τόν εργοδότη.
2.                Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.                Ληξιαρχική πράξη γάμου.
4.                Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου από το Πρωτοδικείο (μετά την ημερομηνία απόλυσης).

5.                Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας.
6.                Αντίγραφο επικυρωμένο αστυνομικής ταυτότητας του ίδιου, συζύγου,
7.                Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα έως 18 ετών: ...
                  Αντίγραφο, επικυρωμένο αστυνομικής ταυτότητας ή
                  Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
Εάν υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν:
                  Βεβαίωση σπουδών με ακριβή τήν ημερομηνία εγγραφής και αντίγραφο επικυρωμένο αστυνομικής ταυτότητας.
8.                Τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας από τον εργοδότη.
9.                Υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου ότι: Δέν εργάζεται, δεν συντάξιο- δοτείται από άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο και αν αυτό συμβεί στο μέλλον θα μας ενημερώσει.
10.             Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
11.             Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατίθεται η σύνταξη (I- ΒΑΝ).
12.             Πρωτότυπα καρτελών ΙΚΑ, βεβαιώσεις ενσήμων από διαδοχική ασφά­λιση.
13.             Βεβαίωση ΟΑΕΔ, εάν την τελευταία 10ετία επιδοτήθηκε λόγω ανερ­γίας.
14.             Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από τον τελευταίο φορέα (ό­ταν πρόκειται για μετάταξη).
15.             Για σύνταξη αναπηρίας: Αντίγραφο επικυρωμένο της τελικής γνωμά­τευσης της Υγειονομικής Επιτροπής - ΚΕΠΑ.
16.             Εάν υπάρχει αυτασφάλιση: Απόφαση επικυρωμένη της Αυτασφάλισης - Πρωτότυπη καρτέλα - Αποδείξεις πρωτότυπες Πληρωμής.
17.             Σε περίπτωση αναστολής: Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι γνωρίζουν ότι θα εκδοθεί απόφαση αναστολής μέχρι την συμπλήρώση του ο­ρίου ηλικίας
18.             Αντίγραφο 1 ης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας, στο οποίο αναφέρεται ο Α.Μ. πρώην ΤΑΠΟΤΕ.

                  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο έντυπο ΣΙ πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένος ο πίνακας 2.1 - Χρόνοι ασφάλισης από εργασία τα πεδία: Χρονικό διάστημα και ημέρες ασφάλισης για την λήψη προσωρινής σύνταξης.

Πηγή: "Συνταξιούχος Σιδηροδρομικός"