Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013

Οδηγίες του ΤΑΠΟΤΕ για την θεώρηση ή αντικατάσταση βιβλιαρίων και διαγραφής

Ποιοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΟΤΕ έχουν υποχρέωση θεώρησης των βιβλιαρίων τους
  Βιβλιάρια θεωρούν:
    · οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι ως 65 ετών
    · τα τέκνα από 18 ως 26 ετών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ασφαλιστικές προϋποθέσεις
    · οι δικαιοδόχοι σύνταξης λόγω θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου, ως την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.
   Βιβλιάρια ΔΕΝ θεωρούν:
    · Οι άμεσα ασφαλισμένων του ΤΑΠ-ΟΤΕ.
    · οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι άνω των 65 ετών
Διευκρινίζεται ότι έχει αποφασιστεί η παράταση έως τις 31/12/2013 της ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων, τα οποία είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012, των μελών οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισης δηλαδή τα τέκνα να παραμένουν άνεργα, άγαμα και αστράτευτα ή να συνεχίζουν τις σπουδές τους, η σύζυγος να μην εργάζεται κ.λ.π. Οι προϋποθέσεις ασφάλισης για το έτος 2013 θα ελεγχθούν κατά τη θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του έτους 2014. Επίσης προβλέπεται η παράταση ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων των άμεσα ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ, που αποχώρησαν από τον ΟΤΕ την 30-12-2012 στο πλαίσιο του Προγράμματος Α της οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού ΟΤΕ, μέχρι την ημερομηνία που θα καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως θα έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος στην οποία θα ορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την έναρξη της προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλισης) αυτών στον Κλάδο Ασθένειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4075/2012.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Θεώρηση των βιβλιαρίων

Θεώρηση βιβλιαρίου συζύγου
· Ατομικό βιβλιάριο ασθενείας
· Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου
· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος Ή εκκαθαριστικού μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος.
· Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ και φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου αυτής. Αν η δήλωση έχει υποβληθεί ταχυδρομικά, το αντίγραφο αυτής πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων του παραπάνω αντιγράφου της δήλωσης αυτού. Αν η δήλωση έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά υποβάλλεται η εκτύπωση του εκκαθαριστικού.
· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)
· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου.
Θεώρηση βιβλιαρίου τέκτων Τέκνα ηλικίας μετά το 18ο έτος και μέχρι 24 ετών
· Ατομικό βιβλιάριο Ασθενείας
· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του είναι άνεργο ,άγαμο, αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο
· Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους, σε περίπτωση που τα παιδιά είναι φοιτητές
· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος ή πρόσφατου φύλλου μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος
· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)
· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου Τέκνα ηλικίας μέχρι 26 ετών
· Ατομικό βιβλιάριο Ασθενείας
· Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί του είναι άνεργο, άγαμο, αστράτευτο(αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο.
· Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους.
· Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος ή πρόσφατου φύλλου μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος.
· ΑΜΚΑ (εκτύπωση ή Υπεύθυνη Δήλωση)
· Αίτηση θεώρησης του άμεσα ασφαλισμένου
Σημείωση: Παιδιά που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, καθώς και σε σχολές Εμπορικού Ναυτικού δεν δικαιούται ασφάλισης στον κλάδο ασθενείας του ΤΑΠ-ΟΤΕ και πρέπει να διαγράφονται.
Προσθήκη φύλλων η αντικατάσταση βιβλιαρίων
Η προσθήκη φύλλων στο βιβλιάριο ασθενείας ή η αντικατάσταση του στελέχους υγειονομικής περίθαλψης γίνεται με την προσκόμιση του βιβλιαρίου και μιας αίτησης του άμεσα ασφαλισμένου (βλ. Χρήσιμα Έντυπα, έντυπο ΑΙΤΗΣΗ) για προσθήκη ή αντικατάσταση αντίστοιχα. Οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση και το βιβλιάριο τους ταχυδρομικώς στην κεντρική υπηρεσία του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται διαγραφή έμμεσα ασφαλισμένου

Λόγω Στράτευσης
Λόγω Εργασίας
Λόγω Γάμου
Λόγω φοίτησης σε Σχολές Στρατιωτικές, Αστυνομίας και Εμπορικού Ναυτικού
Λόγω θανάτου
Λόγω ορίου ηλικίας
Λόγω συνταξιοδότησης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαγραφή ασφάλισης αναφέρονται στην 2η σελίδα των σχετικών εντύπων Διαγραφή λόγω θανάτου, Διαγραφή ασφάλισης τέκνων, Διαγραφή ασφάλισης συζύγου. Τα έντυπα καθώς και τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στο σημείο «Χρήσιμα Έντυπα».

Στην ιστοσελίδα        www.tayteko.gr