Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2012

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ΤΑΠ-ΟΤΕ


Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ΤΑΠ-ΟΤΕ των έμμεσα ασφαλισμένων μελών της οικογένειας των άμεσα ασφαλισμένων μελών του ταμείου για τη χρονική περίοδο 01-11-2012 έως 31-10-2013.

Η ασφάλιση των μελών οικογενείας των άμεσα ασφαλισμένων του ταμείου μας, που η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας τους λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2012, παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτής δηλαδή τα παιδιά να παραμένουν άνεργα, άγαμα και αστράτευτα ή να συνεχίζουν τις σπουδές τους, η σύζυγος να μην εργάζεται κλπ.
Η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το επόμενο χρονικό διάστημα ασφάλισης, 2012-2013, θα διενεργηθεί από 01/10/2012 έως και 31/12/2012. Σε
περιπτώσεις που ασφαλισμένοι δεν προσέλθουν για να θεωρήσουν τα βιβλιάρια ασθενείας, κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, έχουν τη δυνατότητα να τα θεωρήσουν και μετά από τις 31/12/2012, από τη λήξη της προηγούμενης θεώρησης 31-10-2012 και έως την 31/10/2013.
Η μη έγκαιρη προσέλευση για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας συνεπάγεται τη μη δυνατότητα χρήσης τους για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν αθεώρητα. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί από την υπηρεσία η χρήση βιβλιαρίου ασθενείας που δεν έχει θεώρηση, για παρελθούσες χρονικές περιόδους ή την τρέχουσα χρονική περίοδο, είναι δυνατόν να επιβληθούν στον ασφαλισμένο οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 191/2005 (ΦΕΚ 234Α/27.09.2005).

ΤΑΠΟΤΕ