Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΑΙΑΟΣΕ. Μίσθωση χώρου στάθμευσης στον Πειραιά


Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς ακάλυπτη έκταση   734  τμ περίπου στο Σ.Σ Πειραιά.

 Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την 29 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει αν είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για τον διαγωνισμό ακάλυπτης έκτασης στο Σ.Σ Πειραιά για χώρους στάθμευσης. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει καθώς και εγγυητική συμμετοχής ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα . Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την 29  Οκτωβρίου  2012 και ώρα 14:30.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο Κωνσταντίνο.
Τηλέφωνο:  210-8318158, Fax: 210-8318558