Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την αρ. 30699/ΙΖ/15−3−2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωναμε τις διατάξεις του αρ. 16 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 26Α), μεταφέρονται οι υπάλληλοι ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΣΕ Α. Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε. Καβάλας Γεώργιος του Παναγιώτη και Βεργέτης Αλέξανδρος του Δημητρίου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΥΕ Φυλάκων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ναυπλίου (Ν. Αργολίδας) ο πρώτος και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης (Ν. Αρκαδίας) ο δεύτερος, ύστερα από αίτησή τους. Οι παραπάνω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κα ταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιοδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται  σε ΜΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του αρ.16 του ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του αρ. 2 του ν.3899/2010.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 2939/19−4−2011).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ