Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Απάντηση του κ. Ντόλιου σε ερώτηση του κ. Σταύρου Καλαφάτη για την Διαδικασία μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού του Ο.Σ.Ε. σε φορείς του δημοσίου τομέα.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό πρωτ 8186/22.12.2010 που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Σταύρος Καλαφάτης, με θέμα: «Διαδικασία μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού του Ο.Σ.Ε. σε φορείς του δημοσίου τομέα», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3891/2010 (άρθρο 16), «μέσα σε είκοσι πέντε (25) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναζητά από τους Φορείς Υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, συντάσσει κατάλογο ανά νομό και ειδικότητα και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τη σειρά του προωθεί τον κατάλογο σε κάθε Εταιρία στην οποία εφαρμόζεται η εκάστοτε διαδικασία μεταφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι η μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού γίνεται είτε με την ειδικότητα που έχει στον ΟΣΕ ή τις άλλες εταιρίες είτε με βάση τα τυπικά προσόντα των μεταφερομένων (παρ. 7, άρθρο 16, του ν. 3891/10) κρίθηκε απαραίτητο να ζητηθούν και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη τους ώστε να βρεθούν θέσεις ή ανάγκες αντίστοιχες των προσόντων τους στις δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. Επιπρόσθετα, η αναζήτηση των τυπικών προσόντων ήταν απαραίτητη επειδή στις εν λόγω εταιρίες απασχολείται προσωπικό σε ειδικότητες που δεν απαντώνται στο δημόσιο και προκειμένου να αναζητηθούν και να βρεθούν θέσεις ή ανάγκες υπηρεσιών ή φορέων για να καλυφθούν όλοι όσοι τελικά χαρακτηρισθούν πλεονάζον προσωπικό.
Κατά τα λοιπά αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο Υφυπουργός Γεώργιος Ντόλιος