Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ GRUP FEROVIAR ROMAN S.A.


Η εταιρία GRUP FEROVIAR ROMAN S.A (GREEK BRANCH) προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη 6 υπαλλήλων προκειμένου αυτοί να εκπαιδευτούν ως μηχανοδηγοί, για την κάλυψη των επιχειρησιακών της αναγκών. 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την πρόσληψή τους, θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα: 

1. Κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή πτυχίου τεχνικής κατεύθυνσης, ή απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης τεχνικής κατεύθυνσης. 

2. Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (εφόσον προεπιλεγούν για συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσουν το ανάλογο Πιστοποιητικό Στρατολογίας). 

3. Να είναι γεννηθέντες ή γεννηθείσες μετά την 31/12/1988. 

4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου γνώσης της αγγλικής γλώσσας από αναγνωρισμένο φορέα, επιπέδου τουλάχιστο Β2. Για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται να είναι κάτοχοι πτυχίου γνώσης της ελληνικής γλώσσας από αναγνωρισμένο φορέα, επιπέδου τουλάχιστο Β1. 

5. Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. 

6. Να διαθέτουν γνώση χειρισμού Η/Υ, σουίτας γραφείου Office (Word, Excel) και Internet. 

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων (απαιτείται μόνον η υποβολή βιογραφικού του/της υποψηφίου σε μορφή αρχείου τύπου pdf και στην Αγγλική γλώσσα), αρχίζει στις 30 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και θα λήξει στις 14 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή. 

Η υποβολή των παραπάνω βιογραφικών θα γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Gfrgreece@gmail.com

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν το βιογραφικό τους, να αναγραφεί η επιθυμία τους για ανάληψη υπηρεσίας με έδρα, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τη σχολή μηχανοδηγών, σε μία ή και στις δύο από τις παρακάτω επιλογές: 

Α. Αθήνα – Πειραιάς 

Β. Θεσσαλονίκη 

Όσοι προεπιλεγούν, θα ενημερωθούν από το τμήμα προσωπικού της εταιρείας και θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη στην έδρα της στον Πειραιά, η οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί εντός του 2ου δεκαημέρου Δεκεμβρίου 2018. 


Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας , 

Η Εταιρεία , 

Grup Feroviar Roman SA   

         Για την 2η προκήρυξη πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ GRUP FEROVIAR ROMAN

                                    http://sidirodromikanea.blogspot.com/2018/11/grup-feroviar-roman.html