Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

Αύριο το Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού . 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον. Έγκριση για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσο) ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση σε ανάδοχο του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #10.628.299,032# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #13.179.090,799#ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΓΊ.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής και με μονομερές δικαίωμα του ΟΣΕ παράτασης της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον εξάμηνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #5.314.149,516# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #6.589.545,399# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. 


2ον. Ταμειακή διευκόλυνση του Προμηθευτικού Καταναλωτικού Τουριστικού Συνεταιρισμού Εργαζομένων ΟΣΕ (ΣΥΝΠΕ/ΟΣΕ). 

3ον. Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων για το έτος 2020. 

και 4ον. Ανακοινώσεις.