Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Ο Χρήστος Διονέλης Δ. Σ. της ΕΡΓΟΣΕ στην διημερίδα της ΡΑΣ για το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο.

Ο κ. Χρήστος  Διονέλης Διευθύνον Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ  μίλησε την πρώτη ημέρα της Διημερίδας.

Η αναφορά του στην αρχή επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της ΕΡΓΟΣΕ με ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους, τα επιτεύγματα και την δυναμική της εταιρίας.

Κατόπιν, η παρουσίαση επικεντρώθηκε στο Νομικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκό και Ελληνικό) που καθορίζει τις βασικές αρχές της διαλειτουργικότητας.

Ο κ. Διονέλης προέβη κατόπιν σε μια ανάλυση του θεσμικού πλαισίου, αναφερόμενος ιδιαίτερα στις Ελληνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητας.

Στη συνέχεια, η παρουσίαση πέρασε στην ανάλυση των περιοχών ευθύνης όλων των εμπλεκομένων κατά την διαδικασία έγκρισης θέσης σε λειτουργία των διαφόρων σιδηροδρομικών υποσυστημάτων.

Μετά, ο κ. Διονέλης ανέλυσε τις δράσεις της ΕΡΓΟΣΕ κατά την διάρκεια εκπόνησης μελετών και υλοποίησης έργων, σε ότι αφορά τα αναγκαία βήματα για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας.

Διαγραμματικά, η παρουσίαση έδειξε όλα τα στάδια επαλήθευσης έργων.

Τέλος, ο κ. Διονέλης ανέδειξε ορισμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς υπάρχουν αβεβαιότητες που απαιτούν διευκρινίσεις.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με το θέμα της διαλειτουργικότητας του ERTMS και τις αλλαγές που επέφερε στο θέμα αυτό το 4ο σιδηροδρομικό πακέτο.

ΕΡΓΟΣΕ