Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τις μεταφορές. Τι αναφέρει για τον σιδηρόδρομο.


Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη ρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου των μεταφορών, με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις». Τι αναφέρει το νομοσχέδιο για τον σιδηρόδρομο.6. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα εκπαίδευσης (χρήση προσομοιωτών) των υποψηφίων μηχανοδηγών, για την απόκτηση της σχετικής άδειας, (άρθρο 75)

7. α. Ορίζεται ότι, οι εκπαιδευτές και εξεταστές των Κέντρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΚ) των σιδηροδρομικών ειδικοτήτων πιστοποιούνται υποχρεωτικά από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.), με απόφαση της οποίας καθορίζονται τα προσόντα, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της πιστοποίησης.
Προβλέπεται η τήρηση από τη Ρ.Α.Σ. μητρώου εκπαιδευτών και μητρώου εξεταστών.
β. Προβλέπεται ότι, η αναγνώριση εκπαιδευτικών κέντρων μηχανοδηγών του Ο.Σ.Ε. δίδεται εφεξής από τη Ρ.Α.Σ. (αντί του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που ισχύει).
(άρθρα 76, 77)

8. α. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης, προσωρινά, με υπουργική απόφαση, στη ΡΑΣ ομάδων εργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο σκοπό (εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών κ.λπ.), οι οποίες συγκροτούνται από το προσωπικό της ΡΑΣ. λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, χωρίς την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και υπάγονται στην Ολομέλεια της ΡΑΣ.
Με την απόφαση σύστασης καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η στελέχωση των ομάδων εργασίας καθώς και κάθε άλλο θέμα για την αποτελεσματική λειτουργία τους.
β. Για την επικουρία του Προέδρου της ΡΑΣ συνιστώνται 3 θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.
Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής εντός της οποίας προσλήφθηκαν.
Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, που διενεργείται με κ.υ.α..
Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής και ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης αυτών.
Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Επίσης, η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος δεν είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.
Για τις αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4354/2015, όπως ισχύει.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κ.υ.α., των ημερών μετακίνησης του προσωπικού της Ρ.Α.Σ. καθώς και των μελών της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β του ν.4336/2015. Για τις δαπάνες των μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω διάταξης. (άρθρο 78)

9. α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έκδοση των οικοδομικών αδειών για την κατασκευή τεχνικών έργων και κτιριακών εγκαταστάσεων σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος που εκτελούνται από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
β. Ορίζεται ότι, οι από το 2009 εγκριθείσες από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. μελέτες, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, που αφορούν στην ανέγερση του Συγκροτήματος Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου επέχουν θέση Οικοδομικής Αδείας.
γ. Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο ήδη σήμερα διαμορφωμένο παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του υπό ψήφιση νόμου για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής ανά την επικράτεια από την ίδρυση των φορέων υλοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι σήμερα, εφόσον πληρούνται οι κατά παρέκκλιση οριζόμενες προϋποθέσεις. Η συντήρηση του προαναφερόμενου οδικού δικτύου, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς των χώρων πέραν αυτού, ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού.
δ. Προσδιορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, πράξης ή απόφασης, που ισχύουν σε ακίνητα ιδιοκτησίας ή που διαχειρίζεται η εταιρεία ΕΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., στα οποία αναπτύσσονται Εμπορικά Κέντρα.
ε. Προβλέπεται η μη επιβολή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας από τους ο.τ.α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους, ν.π.ι.δ. που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου με σύμβαση παραχώρησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
στ. Συμπεριλαμβάνονται και οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου στις υφιστάμενες των Περιφερειακών Σιδηροδρομικών Σταθμών της ΕΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
ζ. Προβλέπεται, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής, να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς κλήρωση στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, όταν δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον τρείς οικονομικούς φορείς.
η. Παρέχεται η δυνατότητα επανόδου σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αίτησή τους, υπαλλήλων των εταιρειών του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και των αστικών συγκοινωνιών Αττικής, που μεταφέρθηκαν σε φορείς του Δημοσίου με τη διαδικασία μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού (άρθρο 16, ν.3891/2010 και άρθρο 9, ν.3920/2011), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Ορίζεται ρητά ότι, τυχόν ποσά, που θα ελάμβαναν οι υπάλληλοι εάν δεν είχαν μεταφερθεί κατά τα ανωτέρω, δεν αναζητούνται. (άρθρο 79)

10. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, των απαιτούμενων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασιών και ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών ΥΔΥ, των διαδικασιών συλλογής δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών, των μηχανισμών ελέγχου, των ρητρών ορθής λειτουργίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος. (άρθρο 80) 

11. α. Ορίζεται ότι, το παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, το οποίο δημιουργείται συνεπεία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.», για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής, θεωρείται, για τα εφαπτόμενα με αυτό ακίνητα, κοινόχρηστος χώρος και η συντήρησή του ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής, με την οποία προβλέπεται και η δημιουργία παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, για μεν το οδικό δίκτυο κηρύσσεται υπέρ ελληνικού δημοσίου και με δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», για δε τα έργα της σιδηροδρομικής υποδομής κηρύσσεται υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.» και με δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».
β. Ειδικά, για τους υπαίθριους και στεγασμένους χώρους στάθμευσης ιδιοκτησίας Αττικό Μετρό Α.Ε., που χρησιμοποιούνται για διευκόλυνση των μετεπιβιβάσεων των χρηστών του μετρό, τα κάθε είδους τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζονται κατ' ανώτατο όριο στο 25% της συνολικής επιφάνειάς τους. (άρθρο 81)

12. α. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με υπουργική απόφαση, ειδική επιτροπή ιατρών, συγκροτούμενη από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Ε.Σ.Υ. και ιδιώτες ιατρούς, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. για την οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η ανωτέρω ειδική επιτροπή συνεδριάζει πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στους συμμετέχοντες σε αυτή, που καθορίζεται με κ.υ.α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β. Επίσης, προβλέπεται η σύσταση, με υπουργική απόφαση, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τριών πρόσθετων ειδικών επιτροπών ιατρών οι οποίες εντός της οριζόμενης προθεσμίας, θα προβούν στον έλεγχο όλων των εσωτερικών μετατάξεων στις προαναφερόμενες εταιρείες και την επανεξέταση όσων από τους οδηγούς έχουν αλλάξει ειδικότητα τα τελευταία δέκα (10) έτη. (άρθρο 82)

13. α. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Ανωνύμων Εταιρειών του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από έγκριση του οικείου διοικητικού συμβουλίου εκάστου φορέα.
Κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόμενος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις, εφόσον επιθυμεί ο χρόνος της αδείας του να υπολογισθεί ως συντάξιμος.
β. Προβλέπεται η επανεξέταση από τα οικεία διοικητικά συμβούλια, εντός τριμήνου από την ημερομηνία ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, όλων των χορηγηθεισών αδειών άνευ αποδοχών. (άρθρο 83)

14. Παρατείνεται, μέχρι 31-12-2019, η προσωρινή άδεια λειτουργίας υφισταμένων μηχανολογικών εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία, καθώς και μηχανοστασίων και αμαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ. (άρθρο 84)

15. Επεκτείνεται η δυνατότητα διενέργειας αμοιβαίων μετατάξεων ή μεταφορών μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων το)ν οριζόμενων φορέων και υπηρεσιών και από τους εκτός της Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αντιστρόφως και μεταξύ τους, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων μόνο από τους εποπτευόμενους φορείς του εν λόγω Υπουργείου, που είναι εντός της Γενικής Κυβέρνησης). (άρθρο 85)

16. Επιτρέπεται, με κ.υ.α., να καθορίζονται απαλλαγές ή εκπτώσεις στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς, με κοινοονικοοικονομικά κριτήρια ή με κριτήρια τις υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης προσωπικού πάσης φύσεως του δημοσίου ή τον αριθμό των δικαιούχων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την παροχή της απαλλαγής ή της έκπτωσης και τη ρύθμιση όλων των συναφών ζητημάτων. Οι αποφάσεις παροχής έκπτωσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα των μέσων μαζικής μεταφοράς.
(άρθρο 86)

Πηγή: Taxheaven 


Δείτε την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο νόμου ή κατεβάστε τα από εδώ.