Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές και δημοσίευση αυτών.


Κοινοποίηση έγγραφου από το μέλος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου κ. Απόστολο Δημόπουλο που αφορά συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ΥΔΥ (Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας) στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές και δημοσίευση αυτών. 

Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο του έγγραφου που μας απέστειλε ο κ. Απόστολος Δημόπουλος. 

ΑΠΟ: Δημόπουλο Απόστολο, μέλος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου

ΠΡΟΣ - ΚΟΙΝ.: Σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές και δημοσίευση αυτών. 

Αξιότιμοι αποδέκτες, αντικείμενο του παρόντος email αποτελούν οι εν θέματι συμβάσεις και η δημοσίευση αυτών, σύμφωνα και με την σχετική προ πολλού νομοθετημένη υποχρέωση προς τούτο.

Οι εν λόγω συμβάσεις ΥΔΥ (Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας), αποκαλούμενες και ως "Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)", προβλέπονται:

- αφενός στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές (ΕΕ L315 της 03.12.2007) και 

- αφετέρου στο άρθρο 12 του Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α' 188/04.11.2010) "Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ)".

Στην παράγραφο 7 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι:

"Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα έτη 2014 έως και 2018 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.. 

Σχετικά υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων:

- το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

- τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, 

- η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 

- ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, 

- οι μηχανισμοί ελέγχου και 

- κάθε άλλο σχετικό θέμα.".

Σύμφωνα με το κείμενο του Νόμου 3891/2010 όπως ισχύει σήμερα αλλά και σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, η παράγραφος 1 του άρθρου 12 προβλέπει ότι η σύναψη σύμβασης με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση σιδηροδρομικού επιβατικού δρομολογίου ως Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) είναι δυνατή σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήματα στον Διαχειριστή Υποδομής από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για τη διενέργεια επιβατικού δρομολογίου ή τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιφερειακής εξυπηρέτησης των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ομοίως σύμφωνα με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι οι λογαριασμοί που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις άνω υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας είναι ξεχωριστοί και τα αντίστοιχα στοιχεία του ισολογισμού κατανέμονται σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους λογιστικούς κανόνες και οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις ως άνω ΥΔΥ ισοσκελίζονται από τα έσοδα εκμετάλλευσης και από τις καταβολές δυνάμει της σύμβασης ΥΔΥ, χωρίς να είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από ή προς άλλον τομέα της δραστηριότητας της σιδηροδρομικής επιχείρησης.

Επίσης σύμφωνα με το Νόμο 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112/13.07.2010) θεσπίστηκε η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων και των πράξεων που εκδίδουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ιδίου Νόμου πρόσωπα και όργανα στο Διαδίκτυο και η δημιουργία των προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.


Κατά το άρθρο 2 του ιδίου Νόμου οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μεταξύ άλλων και σε αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα προαναφερθέντα όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα. 
Όπως ρητά ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του εν λόγω Νόμου, ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται: α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)» (ΦΕΚ Α' 314/27.12.2005). 


Ενώ όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, στο διαδίκτυο αναρτώνται: [...] 

- «6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.» (η παρ. 6α προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 23 Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α' 254/21.11.2013) και ισχύει από 21.11.2013), 

[...] 

- «16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.».

Σύμφωνα με το άρθρο 3 περί των υποχρεώσεων ανάρτησης στο διαδίκτυο προβλέπεται ότι:

- «5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.» (προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 3 Ν. 4057/2012 [ΦΕΚ Α' 54/14.03.2012]).

- «6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204/15.09.2011). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.» (προστέθηκε με την παρ. 6 άρθρ. 197 Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/08.08.2014), με έναρξη ισχύος από την δημοσίευση της απόφασης της παρ. 5 άρθρ. 139 ιδίου Νόμου, σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρ. 201 ιδίου Νόμου).

Δηλαδή σαφέστατα περιλαμβάνονται στην υποχρέωση δημοσίευσης στο πρόγραμμα "Διαύγεια" ή το μητρώο "ΚΗΜΔΗΣ" και τα Υπουργεία Υποδομών και Οικονομικών ως αναθέτουσα Αρχή και η μέχρι σήμερα δημόσια ΤΡΑΙΝΟΣΕ ως ανάδοχος - αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση και αποδέκτης των 50.000.000 ευρώ ετησίως.

Παρά την επισταμένη και μακροχρόνια αναζήτηση εμού του ιδίου και στον ιστότοπο του προγράμματος "Διαύγεια" και στο μητρώο "ΚΗΜΔΗΣ" δεν κατέστη εφικτό να εντοπίσω ουδεμία ανάρτηση σχετική με την ανάθεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές. Ταυτόχρονα πληθαίνουν στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο μαρτυρίες και άλλων ατόμων ότι επίσης αδυνατούν να εντοπίσουν έστω και μία σχετική ανάρτηση.

Προκειμένου αφενός να είναι εφικτή η διαμόρφωση πλήρους και ιδίας αντίληψης για τα πράγματα από τον κάθε πολίτη και αφετέρου να είναι εφικτός ο έλεγχος αν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, αιτούμαι δια του παρόντος email:

- να λάβω ηλεκτρονικά αντίγραφο όσων συμβάσεων ΥΔΥ έχουν υπογραφεί από το έτος 2010 έως και σήμερα μαζί με όλα τα συνημμένα έγγραφα και τα παραρτήματα αυτών ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η διάρκεια κάθε σύμβασης, το συμφωνημένο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και τα δρομολόγια που καλύπτονται από κάθε σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης και αν εν τέλει τηρήθηκαν στο ακέραιο τα συμφωνηθέντα, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

- να λάβω γνώση του Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) σε περίπτωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί η δημόσια ανάρτηση των συμβάσεων ηλεκτρονικά καθώς και

- να λάβω γνώση αν κινήθηκαν οι διαδικασίες ποινικού και πειθαρχικού ελέγχου κάθε υπαιτίου στην απευκταία περίπτωση που διαπιστωθεί αρμοδίως η μη συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ΥΔΥ αποτελεί δημόσια σύμβαση που αφορά τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές με τρεις αντισυμβαλλόμενους (Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών και ΤΡΑΙΝΟΣΕ) και ως εκ τούτου η λήψη αντιγράφων είναι δικαίωμα του καθενός, δυνάμει του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α' 34/23.03.2015 - ΑΔΑ: 6ΨΦΤ465ΦΘΕ-Υ4Γ) περί κωδικοποίησης των διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 

Ειδικότερα είναι δικαίωμα και όλων όσων είμαστε χρήστες του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και όλων όσων ενεργούμε υπέρ της επαναλειτουργίας ανενεργών σιδηροδρομικών γραμμών ανά την Επικράτεια και ενδιαφερόμαστε βάσιμα να μάθουμε κατά πόσο:

- έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την ανάθεση των ΥΓΟΣ, 

- έχουν ληφθεί υπόψη οι περιφερειακές ανάγκες μεταφοράς επιβατών στις περιοχές που υφίσταται ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο υπό αναστολή κυκλοφορίας και 

- έχει ληφθεί υπόψη η ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ περιοχών όπως ο Νόμος προβλέπει.

Στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. κατά την τελευταία τριετία αναφέρονται τα ακόλουθα επιπλέον στοιχεία, χωρίς πουθενά να παρέχονται οι αιτούμενες με αυτό το email διευκρινήσεις.

"Στις 15 Ιουνίου 2011 υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σύμβαση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας με την οποία ενεργοποιήθηκαν οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.), που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των ελλειμματικών υπηρεσιών της εταιρείας και δη σε χρηματοδότηση ελλειμματικών δρομολογίων. 
Συγκεκριμένα, με την εν λόγω σύμβαση ανατέθηκε στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών έναντι αποζημίωσης, η οποία με βάση την παράγραφο 2 της εν λόγω σύμβασης δεν υπερέβη το ποσό των ευρώ 50.000.000,00 ετησίως για τα έτη 2011, 2012 και 2013 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του Ν. 3891/2010.
Η σύμβαση αυτή παρατείνεται με τον νόμο 4337/2015 μέχρι την 31.12.2015. 

Την 17.12.2015 υπογράφηκε νέα σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Στην σύμβαση αυτή ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δημόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ (Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας) δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2016 έως 2020. Μετά το έτος 2020, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ. με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 μέσω περισσότερων συμβάσεων ΥΔΥ, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριμένη διαδρομή. Το αντικείμενο των ειδικότερων συμβάσεων ΥΔΥ καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ., λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες μεταφοράς επιβατών και την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών. Τα ανωτέρω ρυθμίστηκαν με την περ. 2α του άρθρου 17 του Ν. 4337/2015, σύμφωνα με τον οποίο κωδικοποιείται η περ. 7α του άρθρου 12 του Ν. 3891/2010."

Ελλείψει κάθε ουσιαστικού στοιχείου, φημολογείται προ πολλού ότι αποτελούν αντικείμενο επιδότησης ο σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών - Θεσσαλονίκης καθώς και ο Προαστιακός της Αθήνας και η προαστιακή γραμμή "Θεσσαλονίκη-Λάρισα", υπηρεσίες εν δυνάμει κερδοφόρες, ενώ ταυτόχρονα τελούν σε καθεστώς αναστολής κυκλοφορίας ή υπολειτουργούν πλήθος σπουδαίων περιφερειακών σιδηροδρομικών γραμμών σε πολλές από τις οποίες έχουν επενδυθεί πρόσφατα μεγάλα ποσά για αναβάθμιση της σιδηροδρομικής υποδομής, ενώ άλλες γραμμές σε αναστολή κυκλοφορίας παρουσιάζουν και ιδιαίτερο ιστορικό και τουριστικό ενδιαφέρον (παλαιές γραμμές κοιλάδας Τεμπών και Πλαταμώνα Πιερίας).

Επίσης αν αληθεύει ότι αποτελούν αντικείμενο επιδότησης ο άξονας Αθηνών - Θεσσαλονίκης καθώς και ο Προαστιακός της Αθήνας και η προαστιακή γραμμή "Θεσσαλονίκη-Λάρισα" και πέραν της εύλογης απορίας κατά πόσο τούτο είναι σύννομο, είναι άξιο έρευνας και διευκρίνησης κατά πόσο τηρούνται οι όροι της σύμβασης με τις αναστολές, καταργήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων, αν δηλαδή τηρούνται αδιαλείπτως καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης αφενός το συμφωνημένο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση.

Στον Συνήγορο του Πολίτη θα υποβληθεί το παρόν email και μέσω της φόρμας υποβολής αναφοράς προκειμένου να λάβει τον προβλεπόμενο Κωδικό Παρακολούθησης Αναφοράς, με την παράκληση να μεσολαβήσει αφού πρώτα εξετάσει και αποφανθεί κατά πόσο οι ανωτέρω πρακτικές της Διοίκησης και η επακόλουθη ανεπαρκής ή πλήρως ανύπαρκτη σιδηροδρομική συγκοινωνία σε πολλές περιοχές της χώρας που υφίσταται σιδηροδρομικό δίκτυο θίγουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τις χρηστές σχέσεις κράτους-πολίτη και την ίση μεταχείριση μεταξύ πολιτών που διαμένουν σε διαφορετικά σημεία της επικράτειας. 

Παρακαλούνται όλοι αποδέκτες για τις δικές τους κατά Νόμο ενέργειες, την απάντηση ενός εκάστου εις εμέ και την ηλεκτρονική χορήγηση των αιτηθέντων αντιγράφων εντός των προθεσμιών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του Π.Δ. 28/2015. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των αποδεκτών επιθυμεί να απαντήσει με συμβατική αλληλογραφία, παρακαλείται να επικοινωνήσει προκειμένου να του δοθεί η ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας. 

Κάθε ενέργειά σας παρακαλώ όπως κοινοποιείται αφενός εις εμέ στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση (apostolis.dimopoulos@gmail.com) και αφετέρου στον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου προς άμεση ενημέρωσή του (sfsofathens@gmail.com).


​Με εκτίμηση

Δημόπουλος Απόστολος
Μέλος του Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου


----------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


ΠΡΟΣ:


1.
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)
Πρόεδρο κ. Τσιαπαρίκου Ιωάννα

2.
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Πρόεδρο κ. Καταπόδη Γεώργιο

3.
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3α.
Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γενικό Διευθυντή κ. Μιχαλόπουλο Νικόλαο
3β.
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διευθυντή κ. Κουτσομητόπουλο Μάριο
3γ.
Τμήμα Διαφάνειας, Ανοιχτής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας
Τμηματάρχη κ. Σκλαπάνη Αθανάσιο

4.
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
4α.
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
Γενική Διευθύντρια κ. Βανιώτου Μαρία
4β.
Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών
Διευθυντή κ. Παπατριανταφύλλου Τριαντάφυλλο
4γ.
Τμήμα Σιδηροδρομικών & Συνδυασμένων Μεταφορών
Τμηματάρχη κ. Κολοβού Βασιλική
4δ.
Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών (ΣΕΕΥΜΕ)

5.
Συνήγορος του Πολίτη
5α.
Βοηθό Συνήγορο για τον κύκλο "Ποιότητα ζωής" κ. Σαγιά Ιωάννη
5β.
Βοηθό Συνήγορο για τον κύκλο "Σχέσεις κράτους - πολίτη" κ. Σαββίδη Ευανθία
5γ.
Βοηθό Συνήγορο για τον κύκλο "Ίση μεταχείριση" κ. Λυκοβαρδή Καλλιόπη


ΚΟΙΝ.:

1.
Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου (Αθήνα)

2.
Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης

3.
Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Λάρισας
(μέσω του προέδρου κ. Κιού Δημητρίου)

4.
Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Τρικάλων
(μέσω του στελέχους κ. Παπαδόπουλου Αποστόλου)

5.
Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Καρδίτσας

6.
Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας

7.
Πρωτοβουλία «Τραίνο τώρα στην Αργολίδα»

8.
Κίνηση Πελοποννησιακής Γραμμής «σταθερή τροχιά» (Τρίπολη)
Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου Αρκαδίας
(μέσω του επικεφαλής κ. Μπρούσαλη Κωνσταντίνου)

9.
​Πρωτοβουλία πολιτών για τη διάσωση και επαναλειτουργία της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής Πλαταμώνα Πιερίας

10.
Μορφωτικός Εκπολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος (ΜΕΑΣ) «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» σιδηροδρομικών υπαλλήλων Δράμας και φίλων του σιδηροδρόμου

11.
Κίνηση Φίλων Σιδηροδρόμου Κοζάνης
(μέσω του επικεφαλής κ. Τσανακτσίδη Δημητρίου)

12.
Κίνηση Φίλων Τρένου Φλώρινας
(μέσω του στελέχους κ. Όροβα Χρήστου)

13.
Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πατρών
(μέσω του επικεφαλής κ. Γκλαβά Βασιλείου)

14.
Όμιλος Φίλων Σιδηροδρόμου «Χαρίλαος Τρικούπης» (Αγρίνιο)

15.
Διαδικτυακός ιστότοπος «Amnizia Railfan Club»

16.
Ηλεκτρονική εφημερίδα «Σιδηροδρομικά Νέα»