Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις εργαζομένων και συνταξιούχων σιδηροδρομικών με τραίνα σύμφωνα με την ΣΣΕ.

Οι παροχές μετακίνησης βασίζονται στη Συλλογική Σύμ­βαση Εργασίας της Εταιρείας και παρέχονται μόνο στους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους που απασχολούνται στις εταιρείες ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, Ε- ΕΣΣΤΥ ΑΕ, ΕΡΓ0ΣΕ ΑΕ,. καθώς και στους συνταξιούχους των εταιρειών αυτών.
 6.740 εργαζόμενοι και μέλη οικογε­νειών τους έχουν δικαίωμα να μετακινηθούν με διευκο­λύνσεις και επιπλέον, 32.354 συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών αυτών.

1. Εργαζόμενοι (εν ενεργεία) και Μέλη Οικογενειών

-Οι εν ενεργεία εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενει­ών τους μετακινούνται δωρεάν στα προαστιακά τρένα.

-Στα ιντερσίτι τρένα, όπως για όλους τούς επιβάτες, θα υ­πάρχει μία υποχρεωτική κράτηση (αντίτιμο 3,00 €). Οι ίδιοι όροι εφαρμόζονται και για τα μέλη της οικογένειας (ό-η σύζυγος), καθώς και στα τέκνα (υιοί-κόρες) ηλικίας μέχρι 26 χρόνων. Το δικαίωμα για δωρεάν μετακινήσεις ισχύει και για άνω των 26 χρόνων, μόνο όμως σε περίπτωση μόνι­μης αναπηρίας.

-Στην αρχή κάθε έτους καταβάλλεται εισφορά (20,00 € για κάθε εργαζόμενο) για τη χρήση καρτών δωρεάν μετακίνησης.

-Δεν υπάρχει καμία διαφορά με βάση την ατομική σύμ­βαση περιλαμβάνονται συμβάσεις αορίστου χρόνου, συμ­βάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις μερικής απασχόλη­σης, θέσεις μαθητείας.

2. Συνταξιούχοι και Μέλη Οικογενειών

Αναφορικά με τους συνταξιούχους και τα μέλη των οι­κογενειών τους, αυτοί έχουν το δικαίωμα παροχών μετα­κινήσεων (με τους κανόνες που καθορίζονται στο σημείο 1), με τις εξής προϋποθέσεις:

-ότι απασχολούνταν τουλάχιστον πέντε χρόνια στις πιο πάνω εταιρείες

-η τελευταία απασχόληση ήταν σε μία από τις πιο πάνω εταιρείες.

-ο τερματισμός της απασχόλησης δεν οφειλόταν σε πειθαρχικούς λόγους. 

-δεν απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε αντα­γωνιστική εταιρεία (είτε Οι ίδιοι είτε μέλη των οικογενειών τους).

-έχουν δικαίωμα για σύνταξη κατά τον τερματισμό της απασχόλησης.Πηγή: «Ο Συνταξιούχος Σιδηροδρομικός»