Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

ΓΑΙΑΟΣΕ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή Φ/Β σταθμού 100 KW σε στέγη


Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το έργο
«ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 99,18 KWp ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»..

(διαδικασία άρθρου 7 παρ. 2 περ. β Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. (ΦΕΚ Βʼ 1977/31.12.2003)
Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με την υπʼ αριθμ. 159/Α5/23.06.11 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής αναδόχου με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 περ. β Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., για το έργο: «Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού ονομαστικής ισχύος 99,18 kwp σε στέγη στο Θριάσιο Πεδίο», προϋπολογισμού 300.000 χωρίς ΦΠΑ.
Το έργο θα κατασκευασθεί και θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης, και η Περίοδος Λειτουργίας Συντήρησης του έργου ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας και την προσωρινή παραλαβή του έργου και ολοκληρώνεται με την πάροδο δέκα ετών. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της Περιόδου Λειτουργίας Συντήρησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σύμβαση.
Οι προτάσεις θα υποβληθούν την 11 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10:00 και λήξη την 16:00 στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
Αναλυτικά τεύχη της πρόσκλησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. www.gaiaose.gr.
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ