Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Όλο το νομοσχέδιο για την εξυγίανση του ΟΣΕ.

 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα»
Άρθρο 1 Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η αναδιάρθρωση του σιδηροδρομικού τομέα, η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των οδηγιών της Ε.Ε. που επιτρέπουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών και η αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Αρθρο 2
Μετασχηματισμός εταιριών και ορισμοί
1. Οι εταιρίες που αποτελούν αντικείμενο των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου είναι οι εξής:
α) η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «ΟΣΕ»)
β) οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρίες του ΟΣΕ οι οποίες ιδρύθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περ. στ' του ν.δ. 674/1970:
(i) η εταιρία με την επωνυμία «ΓΑΙΑΟΣΕ - Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών
Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών
Επιχειρήσεων» (εφεξής: «ΓΑΙΑΟΣΕ»)
(ii) η εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής:
«ΕΡΓΟΣΕ»)
(iii) η εταιρία με την επωνυμία «Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής
Υποδομής Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής: «ΕΔΙΣΥ») και
γ) η εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές-Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (εφεξής: «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»), η οποία ιδρύθηκε από τον ΟΣΕ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περ. στ' του ν.δ. 674/1970 και ήδη ανήκει στο Δημόσιο.
2. Με τη δημοσίευση του παρόντος κινούνται αμελλητί οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των εταιριών ΟΣΕ και ΕΔΙΣΥ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Μέχρι τη συντέλεση της συγχώνευσης οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή Υποδομής συνεχίζονται να ασκούνται από την προς απορρόφηση εταιρία. Οπουδήποτε στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά στον ΟΣΕ η και στον ΕΔΙΣΥ, θα νοείται ο ΟΣΕ μετά τη συγχώνευση με τον ΕΔΙΣΥ, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υπουργού Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων μπορεί να μεταβιβασθεί το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ από τον ΟΣΕ στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Από τη συντέλεση της ανωτέρω μεταβίβασης των μετοχών της η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.
Αρθρο 3 Αρμοδιότητες ΟΣΕ 1. Το άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α' 289) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 1 Αρμοδιότητες του ΟΣΕ
1. Ο ΟΣΕ είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚΑ'60).
2. Ως διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής, ο ΟΣΕ ασκεί κατ' αποκλειστικότητα τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει ιδίως την ευθύνη κατασκευής νέας υποδομής, συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής, διαχείρισης των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και όσων αρμοδιοτήτων προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής.
3. Στις αρμοδιότητες του ΟΣΕ περιλαμβάνονται επίσης:
α) οι υπηρεσίες επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού,
β) η ίδρυση και λειτουργία (i) Σχολής ΟΣΕ στην οποία θα φοιτούν οι υποψήφιοι μηχανοδηγοί που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια από το Τμήμα Ασφαλείας Σιδηροδρόμων και (ii) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΟΣΕ για την εκπαίδευση υπαλλήλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/59/ΈΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας» (EE L 315/51 της 3.12.2007), καθώς και
γ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του.
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, ο ΟΣΕ μπορεί να ιδρύει Θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες, και να τους εκχωρεί αρμοδιότητες ή και δραστηριότητες του.»
2. Στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που ιδρύει και λειτουργεί ο ΟΣΕ
φοιτούν επίσης υπάλληλοι του Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων
και υπάλληλοι τρίτων στους οποίους ο Διαχειριστής Υποδομής και οι Σιδηροδρομικές
Επιχειρήσεις θα αναθέτουν με συμφωνίες εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) την
παροχή υπηρεσιών με καθήκοντα που άππονται θεμάτων ασφαλείας.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θα καθοριστούν οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι εξετάσεις, η πιστοποίηση καθώς και η ένταξη τους στο οικείο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας του Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής ή της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης.
3. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού του ΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Η περίπτωση 6 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Διαχειριστής Υποδομής: ο φορέας που έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής».
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξης:
«1. Ο ΟΣΕ διαχειρίζεται την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, μεριμνά για τη βελτίωση και επέκταση της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής πολιτικής για τους σιδηρόδρομους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α' 289)».
6. [Μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης του ΕΔΕΣΥ κατά τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 2, ]η οργάνωση και λειτουργία του ΟΣΕ καλύπτει τους
ακόλουθους, κατ' ελάχιστο, τομείς λειτουργίας:
α) Τομέας Λειτουργίας 1: Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη
Περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού, μελέτης και ανάπτυξης δικτύου, παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής της επιχειρησιακής στρατηγικής, χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης, διαχείρισης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμού, ανάλυσης και εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων, παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας των θυγατρικών εταιριών, διαχείρισης προμηθειών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σχεδιασμού, διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εσωτερικού ελέγχου.
β) Τομέας Λειτουργίας 2: Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων
Περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας, διαλειτουργικότητας δικτύου και εν γένει εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδομής και υποδομής), ελέγχου της κατασκευής δικτύου και εγκαταστάσεων (επιδομής και υποδομής), καθώς και προγραμματισμού, υλοποίησης, παρακολούθησης, επιθεώρησης και ελέγχου της συντήρησης του δικτύου και των εγκαταστάσεων είτε με αυτεπιστασία είτε με ανάθεση σε τρίτους.
γ) Τομέας Λειτουργίας 3: Διαχείριση Κυκλοφορίας
Περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας της κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο και εν γένει εφαρμογής των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., κατανομής χωρητικότητας και διαχείρισης πρόσβασης, δήλωσης δικτύου, καθορισμού και είσπραξης τελών χρήσης υποδομής, σχεδιασμού, προγραμματισμού, συντονισμού και διαχείρισης της πραγματοποιούμενης κυκλοφορίας, καθώς και επιθεώρησης και ελέγχου της κυκλοφορίας.
δ) Τομέας Λειτουργίας 4: Συντήρηση Τροχαίου Υλικού
Περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο οι λειτουργίες σχεδιασμού και διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας του τροχαίου υλικού κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ε.Ε., καθορισμού προτύπων και προδιαγραφών συντήρησης του, προγραμματισμού, υλοποίησης και επιθεώρησης της συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής του τροχαίου υλικού, καθώς και ελέγχου της συντήρησης τροχαίου υλικού βάσει των προτύπων και προδιαγραφών.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΟΣΕ μετά την απορρόφηση του ΕΔΓΣΥ στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης και ανάπτυξης του ομίλου προσδιορίζεται ως αναγκαίο το ακόλουθο προσωπικό ανά Τομέα Λειτουργίας:
Τομέας Λειτουργίας Αριθμός Προσωπικού
1. Ανάπτυξη, οικονομική διαχείριση, διοίκηση και υποστήριξη 220
2. Σχεδίαση και διαχείριση δικτύου και εγκαταστάσεων 800
3. Διαχείριση Κυκλοφορίας 860
4. Συντήρηση Τροχαίου Υλικού 920
Σύνολο 2.800
Ο κατά τα άνω αριθμός προσωπικού δύναται να αναθεωρείται από τον ΟΣΕ ανάλογα με τις εκάστοτε οργανωτικές ανάγκες, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ
1. Στις αρμοδιότητες της ΕΡΓΟΣΕ περιλαμβάνονται:
α) η μελέτη, δημοπράτηση, προμήθεια, κατασκευή, διοίκηση έργων σιδηροδρομικής υποδομής με των επ' αυτής σιδηροδρομικών συστημάτων,
β) η παροχή υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ σχετιζόμενων με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων του,
γ) η δυτνέργεια με μέριμνα της και δαπάνες του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, κατά περίπτωση, απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών υπέρ του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του δημοσίου τομέα για την κατασκευή έργων σιδηροδρομικής υποδομής,
δ) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, υποστήριξης, διαχείρισης, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής έργων σε τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και
ε) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΕΡΓΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες με αντικείμενο τις δραστηριότητες της.
3. Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της η ΕΡΓΟΣΕ εκτελεί τις εργασίες της με όρους αγοράς.
4. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενεργείς για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΡΓΟΣΕ προς τον σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
5. Ο ΟΣΕ δύναται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του να αναθέτει στην ΕΡΓΟΣΕ την παροχή προς αυτόν υπηρεσιών, πάσης φύσεως, που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή των προγραμμάτων του, καθώς και να παραχωρεί και να μεταβιβάζει, χωρίς αντάλλαγμα, στην ΕΡΓΟΣΕ όλα τα κύρια και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις έργων. Ως «έργο» για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου νοείται κάθε δραστηριότητα που εμπίπτει στο αντικείμενο της ΕΡΓΟΣΕ όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η ΕΡΓΟΣΕ, μετά τη μεταβίβαση, υποκαθιστά τον ΟΣΕ σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων και των εγγυητικών επιστολών. Δεν μεταβιβάζονται στην ΕΡΓΟΣΕ υποχρεώσεις του ΟΣΕ από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης των έργων από την ΕΡΓΟΣΕ. Ο τρόπος και οι όροι ανάθεσης παροχής υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ καθώς και μεταβίβασης έργων καθορίζονται με σύμβαση μεταξύ του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Λικτύων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διενέργεια των υπέρ του Δημοσίου ή τυχόν άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν έργα που σχετίζονται με τη σιδηροδρομική υποδομή πραγματοποιούνται με μέριμνα της ΕΡΓΟΣΕ, η οποία έχει την ευθύνη σύνταξης των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων, εισηγείται αρμοδίως για την κήρυξη των σχετικών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, επιμελείται για την έγκαιρη έγκριση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και νομιμοπουζίται στις σχετικές δίκες στο όνομα και για λογαριασμό του Δημοσίου. Υπόχρεος προς καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, είναι το Δημόσιο ή ο φορέας του ευρύτερου δημόσιου τομέα, υπέρ του οποίου κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά περίπτωση.
Οι εταιρίες που έχουν συμβληθεί στην από 20-5-2009 σύμβαση ρύθμισης σχέσεων η οποία κυρώθηκε με την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών υπ' αριθμ. Φ8/οικ. 33372/3011/16-6-2009 (ΦΕΚ Β' 1213) προβαίνουν αμελλητί στην κατάργηση ή τροποποίηση των όρων της που αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Αρθρο 5 Αρμοδιότητες ΓΑΙΑΟΣΕ Στις αρμοδιότητες της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνονται:
α) η με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο μελέτη και επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς τον σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευση ακινήτων, αστικών ή μη, που ανήκουν στην ΓΑΙΑΟΣΕ ή σε τρίτους,
β) η αγορά ή η πώληση ακινήτων, καθώς και η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών,
γ) η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων,
δ) η ανέγερση ή εκμετάλλευση ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων,
ε) η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή εγκαταστάσεων,
στ) η παροχή υπηρεσιών συμβούλου - εμπειρογνώμονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, σχετικών με την αξιοποίηση, εκτίμηση, διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων, οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών αγοράς, μελετών βιωσιμότητας, καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμμάτων αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ακινήτων,
ζ) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ ή τρίτων,
η) η απόκτηση με αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων,
θ) η τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ καθώς και της ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται σιδηροδρομυχή υποδομή και
ι) ο Συντονισμός, υπό τις οδηγίες της Ειδικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων, του έργου των αρμόδιων Υπουργείων και υπηρεσιών για την ταχεία και αποτελεσματική έκδοση των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και έχουν υπαχθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5 του παρόντος, στη διαδικασία αξιοποίησης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον ν. 3049/2002.
ια) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας της, η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, να προβαίνει σε εκμισθώσεις ορισμένης ή αόριστης διάρκειας και εν γένει στην παραχώρηση της χρήσης ακινήτων. Στις εν λόγω συμβάσεις μισθώσεως δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 610 του Αστικού Κώδικα.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να συστήνει εταιρίες κάθε μορφής στις οποίες να εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης ή και εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την ανάδειξη και επίλυση των αναγκαίων για την βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων αυτών ζητημάτων πάσης φύσεως (πολεοδομικής, νομικής κλπ.), να πραγματοποιεί έρευνες αγοράς για τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση της διαχειριζόμενης εκ μέρους της ακίνητης περιουσίας, να εκπονεί τις απαραίτητες μελέτες και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ωρίμανσης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας για την οποία της έχει ανατεθεί η διαχείριση, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους ή ΣΔΓΓ, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού για την αξιοποίηση ακινήτων, καθώς και διεξάγει διαγωνισμούς και να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί ή της ανήκουν.
Οι μελέτες που αναθέτει η ΓΑΙΑΟΣΕ και σχετίζονται με την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, ανατίθενται και συνάπτονται σύμφωνα με τον κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και μελετών της ΓΑΙΑΟΣΕ.
Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΓΑΙΑΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία προσδιορίζονται τα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας στη ΓΑΙΑΟΣΕ στα οποία περιλαμβάνονται, κατ' ελάχιστο,. ο μηχανισμός παρακολούθησης, με πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκμετάλλευσης των ακινήτων και πιθανών αποκλίσεων από προγραμματισμό χρονικό και οικονομικό, ο τρόπος απόδοσης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον κύριο των ακινήτων των πάσης φύσεως εισοδημάτων και ωφελημάτων από την αξιοποίηση των διαχειριζόμενων εκ μέρους της ακινήτων και το ποσό που η ίδια παρακρατεί για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών, ενδεχόμενες ρήτρες και αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης της ΓΑΙΑΟΣΕ προς τον κύριο των ακινήτων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με κριτήρια ανταγωνιστικότητας.
Αρθρο 6
Ρυθμίσεις για ακίνητη περιουσία
Με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που ανήκει στον ΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της σιδηροδρομικής υποδομής, περιέρχεται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δημόσιο. Από την ανωτέρω μεταβίβαση, το Δημόσιο, δια των αρμοδίων εκάστοτε υπηρεσιών, οργανισμών ή εταιριών, μεριμνά για την επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, που αποτελεί την εθνική σιδηροδρομική υποδομή, αποκτώντας τα αναγκαία προς τούτο ακίνητα κατά κυριότητα και διαθέτοντας τα για τον ανωτέρω σκοπό. Εκκρεμείς διαδικασίες κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων υπέρ ΟΣΕ με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υπέρ του-Δημοσίου. Από τη μεταβίβαση αυτή εξαιρούνται τα κάτωθι ακίνητα που περιέρχονται με τη δημοσίευση της ανωτέρω αποφάσεως στην κυριότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:
α) /7VJ5: αναλυτικότερη περιγραφή του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού/Διαλογή και Αντοκινητοστάσιο Θεσσαλονίκης] και
β) [ΝΒ: αναλυτικότερη περιγραφή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Οινόης]
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 16 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή: η παραπάνω Σιδηροδρομική Υποδομή που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.»
Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται Επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έργο της οποίας είναι ο προσδιορισμός των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς εγκαταστάσεις και εξοπλισμό της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Η Επιτροπή καταρτίζει τον σχετικό κατάλογο μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότηση της, ο οποίος και δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έως τον ανωτέρω προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, για την αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 περ. β' του παρόντος. Ο κατά τα ανωτέρω προσδιορισμός των ακινήτων δύναται να αναθεωρείται μετά από τυχόν μεταβολή της κατάστασης ή και του σχεδιασμού των ακινήτων, από Επιτροπή που συγκροτείται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για την κατάρτιση και δημοσίευση της αναθεώρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων.
4. Αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του κατά την παράγραφο 3 προσδιορισμού των ακινήτων από την επιτροπή της ίδιας παραγράφου, ως εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που αποτελούν την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή νοούνται τα εξής:
α) τα στοιχεία που αποτελούν μέρος των κυρίων και υπηρεσιακών γραμμών της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, συμπεριλαμβανομένου της απαλλοτριωμένης λωρίδας γης εκατέρωθεν της γραμμής στο βαθμό που αυτή εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής (π.χ. παράλληλοι οδοί που εξυπηρετούν το έργο της συντήρησης),
β) οι γραμμές που βρίσκονται στο εσωτερικό των σταθμών επισκευής υλικού, στις αποθήκες ή στα αμαξοστάσια οχημάτων κινήσεως και των ιδιωτικών ή παρακαμπτηρίων γραμμών, καθώς και οι εγκαταστάσεις μηχανοστασίων και εργοστασίων που χρησιμοπου^ί ο Διαχειριστής σιδηροδρομικής Υποδομής για τη συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί για το έργο του,
γ) γήπεδα που φιλοξενούν δραστηριότητες του Διαχειριστή Υποδομής,
δ) χωματουργικά, ιδίως επιχώματα, τάφροι, αύλακες και οπές αποστραγγίσεως, κτισμένες τάφροι, οχετοί, τοίχοι επικαλύψεως, φυτά προστασίας των πρανών κλπ, κρηπιδώματα επιβατών και εμπορευμάτων, ερείσματα οδών και διαβάσεις πεζών, τοίχοι περιφράξεως, φράκτες εκ φυτών, φράκτες εκ πασσάλων λωρίδες πυρασφαλείας, συσκευές για τη θέρμανση των κλειδιών, φράκτες αντιχιονικής προστασίας,
ε) τεχνικά έργα, όπως γέφυρες, αναχώματα, και λουτές διαβάσεις, σήραγγες, κεκαλυμμένες τάφροι, και άλλες υπόγειες διαβάσεις, τοίχοι υποστηρίξεως και αντιστηρίξεως και έργα προστασίας από χιονοστιβάδες, λιθοπτώσεις κλπ., ισόπεδες διαβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των έργων για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας,
στ) επιδομές, ιδίως σιδηροτροχιές, αυλακωτές σιδηροτροχιές και αντιτροχιές, στρωτήρες, διαμήκεις στρωτήρες, μικρά εξαρτήματα συνενώσεως, λιθορριπές περιλαμβανομένου και του αμμοχάλικου,
ζ) κλειδιά, περιστρεφόμενες πλατφόρμες και άμαξες μεταφορτώσεως (εξαιρέσει εκείνων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τα οχήματα κινήσεως),
η) διαβάσεις για ταξιδιώτες και εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων και των οδών ή διαδρόμων προσβάσεως,
θ) εγκαταστάσεις ασφαλείας, σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών για γραμμές, σταθμούς και σταθμούς διαλογής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής και διανομής της ηλεκτρικής ενεργείας για την υπηρεσία σηματοδοτήσεως και τηλεπικοινωνιών, κτίρια για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, τροχοπέδες γραμμών,
ι) εγκαταστάσεις φωτισμού για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων,
ια) συσκευές μετατροπής και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενεργείας για την έλξη των αμαξοστοιχιών (δηλ. υποσταθμοί, γραμμές παροχής ρεύματος από τους υποσταθμούς στις γραμμές επαφής, γραμμές επαφής και σχετικά υποστηρίγματα), τρίτη σιδηροτροχιά συμπεριλαμβανομένου και του υποβάθρου της»
ιβ) κτίρια για την εξυπηρέτηση της υποδομής,
ιγ) ειδικότερα για τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ως τμήματα της σιδηροδρομικής υποδομής θεωρούνται μόνο τα μέρη των σταθμών στα οποία λειτουργούν δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής και
ιδ) τα εργοστάσια και τα μηχανοστάσια όπου πραγματοπουΞίται η συντήρηση και οι επισκευές του τροχαίου υλικού τρίτων, καθώς και οι χώροι σταυλισμού αυτού του τροχαίου υλικού.
5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται διά του παρόντος στο Δημόσιο αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 προσδιορίζονται τα ακίνητα πρώην ιδιοκτησίας ΟΣΕ, τα οποία υπάγονται στην ανωτέρω διαχειριστική αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ, η αξιοποίηση και εν γένει εκμετάλλευση των οποίων κρίνεται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών η ΓΑΙΑΟΣΕ ακολουθεί τις εντολές και οδηγίες της ανωτέρω Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων. Για τα λοιπά ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ εφαρμόζεται το στοιχ. β' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης ακινήτων αυτής της κατηγορίας, εφόσον αυτή προϋποθέτει κατασκευή ή ανακατασκευή τμήματος της σιδηροδρομικής υποδομής, για την οποία αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις και διαδικασίες του παρόντος νόμου είναι η ΕΡΓΟΣΕ, συμπράττει κατά το λόγο της αρμοδιότητας της και η τελευταία, η παρακολούθηση όμως της εμπορικής εκμετάλλευσης και αξιοποίησης παραμένει στην αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται στην Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων.
β) Στην ανωτέρω αρμοδιότητα της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαμβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες στα σχετιζόμενα με τη σιδηροδρομική υποδομή ακίνητα και τις λειτουργικές ανάγκες διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής, οι οποίες ανήκουν κατά την κείμενη νομοθεσία στον Διαχειριστή Υποδομής, και παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του. Για την αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση και των ακινήτων, που έχουν προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυπηρετούν λειτουργικώς την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, αποκλειστικώς αρμόδια είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην -περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής ως προς τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις και τους λειτουργικούς περιορισμούς των σχεδιαζόμενων κατασκευών και τη λειτουργία για την οποία αυτές προορίζονται, προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδομής.
α) Στο πλαίσιο της κατά την προηγούμενη παράγραφο διαχειριστικής της αρμοδιότητας η ΓΑΙΑΟΣΕ, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΣΕ ή του Δημοσίου, κατά περίπτωση, ως κυρίου των διαχειριζόμενων εκ μέρους της ακινήτων, υπογράφει κάθε σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, μεταβίβαση, επιβάρυνση με κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώματα κάθε είδους σχετικά με τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της ανήκει κατά κυριότητα, λαμβάνεται με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει και για συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου με διάρκεια μεγαλύτερη των 30 ετών.
β) Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύμφωνα με το Επιχειρησιακό της Σχέδιο που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3429/2005.
γ) Σε περιπτώσεις κατασκευής έργων ή δικτύων υποδομής του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., Δημόσιας Επιχείρησης ή Οργανισμού, είναι δυνατόν να παραχωρούνται, με απόφαση του Διοικητνκού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ που λαμβάνεται μετά από έγκριση του Διαχειριστή Υποδομής, στοιχεία της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής έναντι άλλων ίσης αξίας ανταλλαγμάτων ή ωφελειών της ΓΑΙΑΟΣΕ, του Διαχειριστή Υποδομής ή εύλογης αποζημίωσης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται η συνέχεια, η λειτουργία και η ασφάλεια της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι δαπάνες απαλλοτριώσεων, κατασκευής και όλες οι εν γένει απαιτούμενες δαπάνες βαρύνουν το Δημόσιο ή τη Δημόσια Επιχείρηση, ν.π.δ.δ., Οργανισμό, που εξυπηρετούνται από αυτή την παραχώρηση.
δ) Η μεταβίβαση των ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΣΕ προς το Δημόσιο και την ΤΡΑΓΝΟΣΕ σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου, και κάθε περαιτέρω προς τρίτους μεταβίβαση ή επιβάρυνση αυτών, στο πλαίσιο της διαχεφισπκής αρμοδιότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης, χρησιδανείου ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, που αφορούν τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ, την ΕΔΙΣΥ ή την ΕΡΓΟΣΕ με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωμα από τις ανωτέρω συμβάσεις εκχωρούνται αυτοδικαίως στη ΓΑΙΑΟΣΕ χωρίς άλλες διατυπώσεις.
8. Η ΓΑΙΑΟΣΕ νομιμοποιείται αποκλειστικώς αυτή ενεργητικά και παθητικά σε όλες τις δίκες με αντικείμενο δικαιώματα που σχετίζονται με τα ακίνητα πού διαχειρίζεται, με εξαίρεση τις σχετικές δίκες με τις διενεργούμενες από την ΕΡΓΟΣΕ απαλλοτριώσεις για την επέκταση και βελτίωση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, στις οποίες νομιμοποιείται η τελευταία. Εκκρεμείς δίκες για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, στο όνομα της οποίας εκτελούνται σχετικές ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις. Η συζήτηση δικών, στις οποίες υπεισέρχεται η ΓΑΙΑΟΣΕ δυνάμει του παρόντος, μπορεί να αναβάλλεται μία φορά ύστερα από αίτημα του ΟΣΕ ή της ΓΑΙΑΟΣΕ.
9. Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει την ευθύνη της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς επίσης της ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, συντάσσοντας και ενημερώνοντας μητρώο ακίνητης περιουσίας (ακίνητα και τίτλοι κτήσης αυτών, χρήσεις γης, όροι δόμησης, κτλ.). Η ΕΡΓΟΣΕ ενημέρωνα αμελλητί τη ΓΑΙΑΟΣΕ για ακίνητα που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών έργων και παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ενημέρωση και τήρηση του μητρώου.
10. Μισθώσεις ακινήτων που περιέρχονται στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν θεωρούνται εμπορικές και δεν υπάγονται στο π.δ. 34/1995 περί εμπορικών μισθώσεων. Υφιστάμενες μισθώσεις κάθε είδους σε ακίνητα διαχειριζόμενα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, τα οποία αποκτούν τρίτοι, εφόσον δεν λήγουν εξ άλλου λόγου ενωρίτερα, λήγουν αυτοδικαίως έξι (6) μήνες μετά τη μεταβίβαση τους στο νέο κύριο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός καταβάλει στο μισθωτή τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα. Ως μεταβίβαση θεωρείται για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου και η μεταβίβαση προς τρίτους της πλειοψηφίας των μετοχών ή η παραχώρηση της διαχείρισης ή του ελέγχου εταιρίας, στην οποία το ακίνητο έχει εισφερθεί κατά κυριότητα ή χρήση. Ως άσκηση του ελέγχου εταιρίας θεωρείται κάθε μια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920.
11. Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που περιέρχονται στην αρμοδιότητα διαχείρισης και εν γένει αξιοποίησης της ΓΑΙΑΟΣΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες έχουν κηρυχθεί και δεν έχουν συντελεσθεί, θεωρούνται ως αυτοδικαίως ανακληθείσες μετά την παρέλευση έτους από την κήρυξη τους. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να κηρυχθεί για τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό απαλλοτρίωση πριν από την πάροδο δύο (2) ετών από την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης ή τη μη σύννομη εκ νέου κήρυξη αυτής, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από αίτηση της ΓΑΙΑΟΣΕ.
12. α) Οι ατομικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από την εφαρμοστέα
εκάστοτε νομοθεσία ως προϋπόθεση για την εκμετάλλευση και εν γένει αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, εκδίδονται κατά προτεραιότητα από τους καθ' ύλην αρμόδιους ή συναρμόδιους Υπουργούς κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων οι οποίες εκχωρούν τις σχετικές αρμοδιότητες σε άλλα όργανα ή υπηρεσίες, της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση των αμιγώς τοπικών υποθέσεων και των αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί σε ανεξάρτητες αρχές. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών πράξεων, οι οποίες θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότηση αυτού, οι διοικητικές υπηρεσίες που είναι εκ του νόμου είναι αρμόδιες για την προετοιμασία των προς έκδοση αδειών, οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα και επιτρέπει στον κατά κλάδο αρμόδιο Υπουργό να αναθέσει το ζήτημα σε άλλο ή άλλους υπαλλήλους.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη ΓΑΙΑΟΣΕ, οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης και τα επί μέρους πολεοδομικά χαρακτηριστικά και όρια των προς αξιοποίηση εντός σχεδίου πόλεως κειμένων ακινήτων που διαχειρίζεται τροποποιούνται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία και προϋποθέσεις:
(i) Με μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ. εκπονείται μελέτη, με την οποία
συνεκτιμώνται οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές και λοιπές επιπτώσεις
των προτεινόμενων τροποποιήσεων, λαμβανομένων υπόψη και των
προοπτικών αξιοποίησης. Η μελέτη αυτή, συνοδευόμενη από σχέδιο των
προτεινόμενων ρυθμίσεων επί των οποίων γνωμοδοτεί σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών το κεντρικό ΣΧΟΠ, αναρτάται στην ιστοσελίδα της
ΓΑΙΑΟΣΕ και αποστέλλεται προς άμεση ανάρτηση (εντός 24 ωρών από
την αποστολή της μελέτης και του σχεδίου) στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού,
στην εδαφική περιφέρεια των οποίων βρίσκεται το συγκεκριμένο ακίνητο.
(ii) Οι εν λόγω ΟΤΑ καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό,
συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων των ΟΤΑ αυτών, καθώς και οι
ενδιαφερόμενοι για την αξιοποίηση, μπορούν να υποβάλουν απόψεις και
ενστάσεις σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση. Εν
συνεχεία, και αφού ληφθούν υπόψη οι ως άνω απόψεις και ενστάσεις,
διατυπώνεται εντός πέντε (5) ημερών από το κεντρικό ΣΧΟΠ, σε
συνεργασία με τη ΓΑΙΑΟΣΕ, τελικό σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με βάση το
οποίο εκπονείται σχέδιο προεδρικού διατάγματος υπογραφόμενο από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τους τυχόν
συναρμόδιους καθ' ύλην Υπουργούς.
(iii) Επί του σχεδίου αυτού γνωμοδοτεί κατά προτεραιότητα το Συμβούλιο της
Επικρατείας. Η ως άνω διαδικασία ακολουθείται επίσης, αφενός για την
ένταξη στο πολεοδομικό σχέδιο ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ,
αφετέρου δε για τη χωροταξική και πολεοδομική ρύθμιση των εκτός
σχεδίου πόλεως ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, με την
εκπόνηση ειδικής Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, η με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ και των συνδεδεμένων κατ' άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920 με αυτήν εταιριών για πολεοδομική ή άλλη αξιοποίηση, αίρεται αυτοδικαίως τριάντα (30) ημέρες μετά την αποστολή σχετικής όχλησης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ προς τους φορείς που έχουν προβεί στη δέσμευση ή/και επωφελούνται από αυτή, εκτός εάν οι εν λόγω φορείς αποδείξουν εγγράφως προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για την άμεση απόκτηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εν λόγω ακινήτων και επιπλέον διαθέτουν ήδη και έχουν δεσμεύσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για να το επιτύχουν. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης της ΓΑΙΑΟΣΕ, οι εν λόγω φορείς δύνανται να προσφύγουν εντός πέντε (5) ημερών στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο αποφαίνεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών για την άρση ή τη διατήρηση της δέσμευσης.
δ) Για τα πάσης φύσεως κτίσματα επί των ακινήτων κυριότητας ΟΣΕ ή και Δημοσίου, που διαχειρίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος η ΓΑΙΑΟΣΕ , για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί εν όλω ή εν μέρει οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία οικοδομικές και συναφείς άδειες, εισάγεται ειδυαί διαδικασία νομιμοποίησης μέσω της έκδοσης των σχετικών αδειών με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου. Εφόσον απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου πολεοδομικού καθεστώτος, ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης γ' της παρούσας παραγράφου. Η διαδικασία νομιμοποίησης περατώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ΓΑΙΑΟΣΕ χωρίς να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο νόμο χρηματικές ή άλλες κυρώσεις.
13. Προς τον σκοπό της βέλτιστης αξιοποίησης των εκάστοτε ακινήτων του κατά το άρθρο 9 Καταργημένου Δικτύου δύναται να κινείται διαδικασία τακτοποίησης των ακινήτων αυτών με υποχρεωτικές συνενώσεις με όμορες ιδιοκτησίες είτε στο πλαίσιο αναδασμού, εφόσον εμπίπτουν σε αγροτικές εκτάσεις, είτε με προσκυρώσεις σε όμορες ιδιοκτησίες είτε με κάθε άλλο προβλεπόμενο τρόπο. Ειδικότερες λεπτομερείς σχετικά με τον τρόπο τακτοποίησης των ακινήτων αυτών καθορίζονται ύστερα από εισήγηση της ΓΑΙΑΟΣΕ με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
14. Για τα ακίνητα τα οποία διακατέχονται παρανόμως από τρίτους και περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της ΓΑΙΑΟΣΕ, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη για την προστασία των δημοσίων κτημάτων νομοθεσία με την άμεση αποβολή των παρανόμως διακατεχόντων αυτά προσώπων και την εφαρμογή εν γένει της σχετικής προστατευτικής για τη δημόσια κτήση νομοθεσία. Αρμόδια για τη δυενέργεια κάθε αναγκαίας προς τούτο διοικητικής ή δικαστικής ενέργειας είναι η ΓΑΙΑΟΣΕ.
15. Κάθε αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρύθμιση, καταργείται, θεωρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου ειδικότερων.
[Άρθρο 6α]
[ΝΒ: Προς επεξεργασία προσθήκη άρθρου για περαιτέρω ρυθμίσεις για τα ακίνητα]

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες ΤΡΑΙΝΟΣΕ
1. Στις αρμοδιότητες της ΤΡΑΓΝΟΣΕ, περιλαμβάνονται:
α) η παροχή υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών,
β) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και μεταφορών πάσης φύσεως με συστήματα σταθερής τροχιάς,
γ) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση λεωφορειακών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή,
δ) η ίδρυση και λειτουργία γραφείων γενικού τουρισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, καθώς και η πρακτόρευση μεταφορικών εταιριών και γραφείων γενικού τουρισμού,
ε) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασττκής αλυσίδας (logistics) καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετιζόμενη με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ενδεικτικώς, η πρακτόρευση, φύλαξη, διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, παλετοποίηση και κατασκευή, αγορά ή μίσθωση και διατήρηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (π.χ. αποθηκών, ειδικών κατασκευών κλπ), καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού (π.χ. οχημάτων, μηχανημάτων, λογισμικού κλπ) για την παροχή των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των συναφών υπηρεσιών,
στ) η οργάνωση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών,
ζ) η οργάνωση και λειτουργία εργασιών κατασκευής, επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού,
η) η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση μεταφορών οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της συμπληρωματικότητας του συστήματος μεταφορών της χώρας και στην αρτιότερη εξυπηρέτηση του κοινού,
θ) η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του μεταφορικού έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού, όπως η παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα, η εκτέλεση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία και η εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, η κατασκευή έργων σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού της,
ι) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητες της,
ια) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών τουριστικών λεωφορείων,
ιβ) η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και
ιγ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΤΡΑΓΝΟΣΕ μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες οποιασδήποτε μορφής ή να συμμετέχει σε εταιρίες ή σε κοινοπραξίες και να εκχωρεί ορισμένες από τις δραστηριότητες τις. Εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του καταστατικού της ΤΡΑΓΝΟΣΕ προς το σκοπό της προσαρμογής του στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. στ' του ν.δ. 674/1970, δεν εφαρμόζονται στην ΤΡΑΓΝΟΣΕ οι πάσης φύσεως φορολογικές ή άλλου είδους απαλλαγές, ατέλειες και εν γένει προνόμια που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφοι 15 και 17 του ν. 2229/1994 και του άρθρου ένατου παράγραφοι 1,2, 3 και 5 του ν. 1955/1991.
Αρθρο 8
Μεταβίβαση τροχαίου υλικού
Εντός δύο (2) μηνών από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην οποία προβλέπεται η χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση συγκεκριμένου τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ προς το Δημόσιο και από το Δημόσιο προς την ΤΡΑΓΝΟΣΕ με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, της εισφοράς σε είδος σε αύξηση κεφαλαίου ή και από τον ΟΣΕ προς την ΤΡΑΓΝΟΣΕ. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται κάθε σχετικό με τις μεταβιβάσεις θέμα και λεπτομέρεια μπορεί δε να ρυθμίζεται και κάθε θέμα ως προς την απόκτηση τροχαίου υλικού από την ΤΡΑΓΝΟΣΕ το οποίο ανήκει στην EUROFIMA και χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας παραγράφου απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής ή εισοδήματος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται απότην κείμενη νομοθεσία σε βάρος του μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος. Οι μηχανές έλξης ιδιοκτησίας ΟΣΕ που δεν μεταβιβάζονται στην ΤΡΑΓΝΟΣΕ δυνάμει της ανωτέρω παραγράφου και δεν χρησιμοποιούνται από τον ΟΣΕ για την συντήρηση γραμμών, θα επιδιωχθεί να διατεθούν, εφόσον είναι δυνατό, από τον ΟΣΕ σε τρίτους, με σκοπό την επικερδή αξιοποίηση τους, όπως η πώληση ή εκμίσθωση τους.
Αρθρο 9
Διαχωρισμός Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής
Η Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, όπως ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005, διαχωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Κατηγορία 1: Ενεργό Δίκτυο: το σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο διενεργούνται σιδηροδρομικές μεταφορές.Στο Ενεργό Δίκτυο διενεργούνται κανονικά σιδηροδρομικές μεταφορές και εκτελούνται από το Διαχειριστή Υποδομής όλες οι απαιτούμενες δράσεις και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία των συρμών σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές και κοινοτικές προδιαγραφές, κανόνες και νομοθεσία.
β) Κατηγορία 2: Δίκτυο υπό Κατασκευή: το σιδηροδρομικό δίκτυο που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής. Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών και τη διασύνδεση του με το Ενεργό Δίκτυο, το ολοκληρωμένο πλέον τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου κατατάσσεται στην Κατηγορία 1.
Στο Δίκτυο υπό Κατασκευή εκτελούνται κανονικά όλα τα έργα κατασκευής ή βελτίωσης, προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των έργων.
γ) Κατηγορία 3: Ενεργό Δίκτυο σε Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας: το σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο αναστέλλεται η διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών για διάρκεια όχι μεγαλύτερη του ενός έτους.
Στο Ενεργό Δίκτυο σε Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας διενεργούνται οι απολύτως απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών σε περίπτωση που χαρακτηριστεί στο μέλλον ως Ενεργό Δίκτυο. Κατά τη χρο-ηκή διάρκεια που τμήμα χαρακτηρίζεται ως Δίκτυο σε Αναστολή λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα από το διαχειριστή υποδομής για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού προκειμένου να διαφυλαχθεί η αρτιότητα του σιδηροδρομικού συστήματος και να αποφεύγονται τυχόν καταπατήσεις των ακινήτων, έτσι ώστε να είναι ευχερής η τυχόν υπαγωγή του στην κατηγορία 1.
δ) Κατηγορία 4: Καταργημένο Δίκτυο: το σιδηροδρομικό δίκτυο στο οποίο ήδη δεν διενεργούνται σιδηροδρομικές μεταφορές.
Στο Καταργημένο Δίκτυο παύει οριστικά η διενέργεια σιδηροδρομικών μεταφορών και το σχετικό τμήμα παύει εφεξής να αποτελεί μέρος της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Τα ακίνητα που περιλαμβάνονται στο Καταργημένο Δίκτυο μπορούν να αξιοποιηθούν ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μετά από εισήγηση του διαχειριστή υποδομής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ο διαχωρισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής στις κατηγορίες της παραγράφου 1. Για την εισήγηση του ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει υπόψη του πίνακα δρομολογίων που πληροί τα κριτήρια δρομολόγησης τον οποίο του υποβάλλει η ΤΡΑΓΝΟΣΕ εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
Ο διαχωρισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής στις κατηγορίες της παραγράφου 1 αναθεωρείται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μετά από εισήγηση του διαχειριστή υποδομής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την εισήγηση του ο διαχειριστής υποδομής λαμβάνει υπόψη του πίνακες δρομολογίων που πληρούν τα κριτήρια δρομολόγησης και βιωσιμότητας των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων. Οι Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις υποβάλλουν τους πίνακες δρομολογίων εντός ενός (1) μηνός από το σχετικό αίτημα του διαχειριστή υποδομής.
Η εξειδίκευση και ο ακριβής προσδιορισμός της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής πραγματοποιείται στη Δήλωση Δικτύου την οποία συντάσσει και δημοσυίύει ο διαχειριστής υποδομής κατά τις διατάξεις του π.δ. 41/2005.
Άρθρο 10 Αιεταιρικές σχέσεις
Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο ΟΣΕ συνάπτει σύμβαση με την ΕΡΓΟΣΕ, με την οποία προσδιορίζονται, κατ' ελάχιστο, οι διαδικασίες ανάθεσης κατασκευής σιδηροδρομικών έργων, ο μηχανισμός παραλαβής τους, ο μηχανισμός παρακολούθησης, με πρόβλεψη για αναφορές της πορείας εκτέλεσης των έργων και αποκλίσεων από προγραμματισμό υλοποίησης του έργου χρονικό και οικονομικό, ενδεχόμενες ρήτρες, αρχές κοστολόγησης και τιμολόγησης της ΕΡΓΟΣΕ προς τον ΟΣΕ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να προσδιορίζονται με κριτήρια κόστους και ανταγωνιστικότητας.
Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ο ΟΣΕ και η ΤΡΑΓΝΟΣΕ συνάπτουν συμβάσεις, για την παροχή υπηρεσιών πέραν αυτών που προβλέπονται ως ελάχιστη πρόσβαση στη Δήλωση Δικτύου και ενδεικτικά αφορούν τη χρήση χώρων και εγκαταστάσεων, την εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και υπηρεσιών υγειονομικού και υγιεινής.
Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναθέτει στον ΟΣΕ τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού, με βάση σύμβαση η οποία θα περιλαμβάνει τις αρχές χρέωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. [Εάν μέχρι τη σύναψη της σύμβασης δεν έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση του ΕΔΓΣΥ από τον ΟΣΕ κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, η ανάθεση διενεργείται προς τον ΕΔΙΣΥ αντί του ΟΣΕ, με τους παραπάνω όρους.] Η σύμβαση αυτή θα έχει διετή διάρκεια με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος. Κατά το διάστημα αυτό η ΤΡΑΓΝΟΣΕ θα διερευνήσει τις δυνατότητες της αγοράς ως προς τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού και αναλόγως θα διενεργήσει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου αυτού.
Οι συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2 και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 3, καθώς και οποιασδήποτε σύμβαση μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΓΝΟΣΕ για τη μίσθωση ή υπομίσθωση τροχαίου υλικού ή για οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί τροχαίου υλικού, συνάπτονται κατ' εξαίρεση οποιωνδήποτε περιορισμών της εθνικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως, ενδεικτικώς, σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης τους και τον προηγούμενο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Προς το σκοπό του προσδιορισμού των αρχών χρέωσης της σύμβασης της παραγράφου 3, το κόστος συντήρησης του τροχαίου υλικού, εκτιμάται με βάση τους πρότυπους χρόνους και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

m
Κ,. = (Α,. + Ω χ Σ(Ν„ χ ΠΧ„)) χ (1 + ΔΚ)
Όπου:
Ki = Ετήσιο κόστος συντήρησης τροχαίου υλικού ί•
Αϊ = Συνολικό ετήσιο κόστος αναλωθέντων υλικών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τις εργασίες συντήρησης (βάσει λογιστικών εγγραφών) για το τροχαίο υλικό ί•
Ω = Μέσο ωριαίο κόστος του προσωπικού συντήρησης = €21,5 ανά ώρα, το οποίο αναθεωρείται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
m = Ο αριθμός των διαφορετικών εργασιών συντήρησης-
Nij = Αριθμός επαναλήψεων της κάθε εργασίας] συντήρησης του τροχαίου υλικού i. Εξαιρούνται οι επαναλήψεις εργασιών λόγω μη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύμβαση. Ομοίως εξαιρούνται αποκαταστάσεις βλαβών λόγω μη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω σύμβαση•
ΠΧί j = Πρότυπος χρόνος κάθε εργασίας j σε ώρες για το τροχαίο υλικό i. Ειδικότερα ΠΧ
όπου πρότυποι χρόνοι ( IJ) θεωρούνται τα εξής: ΠΧ
IJ = min {πρότυποι χρόνοι κατασκευαστή, χρόνοι βάσει των τεχνικών εγχειριδίων της ΥΟΣΤΥ, πραγματικοί χρόνοι}, όπου όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα•
ΠΧ
IJ = min { 85% x χρόνοι βάσει ΥΟΣΤΥ, πραγματικοί χρόνοι }, όταν δεν είναι διαθέσιμοι οι πρότυποι χρόνοι του κατασκευαστή•
ΠΧ
IJ = { 72% χ πραγματικοί χρόνοι }, όταν οι πρότυποι χρόνοι του κατασκευαστή και οι χρόνοι βάσει ΥΟΣΤΥ δεν είναι διαθέσιμοι•
ΥΟΣΤΥ = Υπηρεσία οργάνωσης συντήρησης τροχαίου υλικού
Εξαιρούνται οι χρόνοι επανάληψης εργασιών λόγω μη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύμβαση. Ομοίως εξαιρούνται οι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών λόγω μη επαρκούς ή/και ατελούς αρχικής εργασίας συντήρησης σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται στην ως άνω σύμβαση•
ΔΚ = Πρόσθετο κόστος διοικητικών / διαχειριστικών εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρηση του τροχαίου υλικού i = 2%. Το κόστος αυτό συνυπολογίζεται μόνο για διοικητικές / διαχειριστικές εργασίες ο χρόνος των οποίων δεν μπορεί να ενταχθεί με σαφήνεια στους ανωτέρω χρόνους ITXij.
Άρθρο 11
Τιμολογιακές υποχρεώσεις ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ υποβάλλει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2 περ. δ' του ν. 3429/2005 επιχειρησιακό σχέδιο για το σύνολο της δραστηριότητας της, στο πλαίσιο του οποίου εξετάζονται ιδίως, οι παρεχόμενες υπηρεσίες τα δρομολόγια τα οποία θα διενεργεί, οι όροι μεταφοράς και η τιμολογιακή της πολιτική με σκοπό την άμεση κερδοφορία της.
Στα δρομολόγια που διενεργεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο εθνικό ή προαστιακό δίκτυο, καταργούνται από 31.12.2010 κάθε είδους υφιστάμενες τιμολογιακές υποχρεώσεις. Ως τιμολογιακές υποχρεώσεις νοούνται κάθε είδους εκπτώσεις στα κόμιστρα, ειδικές τιμολογήσεις μεταφοράς καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση μεταφοράς επιβατών ή φορτίου με οικονομικούς όρους που δεν καλύπτουν το κόστος μεταφοράς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το εύλογο επιχειρηματικό της κέρδος, οι οποίες επιβάλλονται από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις. Από την 1.1.2011, προκειμένου να επιβληθεί οποιαδήποτε τιμολογιακή υποχρέωση στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αυτή πρέπει είτε να έχει τεθεί στο πλαίσιο σύμβασης ΥΔΥ σε επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές που συνάπτεται σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, είτε να καλύπτεται το κόστος μεταφοράς και το εύλογο κέρδος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με αντισταθμιστική καταβολή που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Αρθρο 12
Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΛ Υ)
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται αιτήματα στο διαχειριστή υποδομής από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για τη διενέργεια επιβατικού δρομολογίου ή τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες περιφερειακής εξυπηρέτησης των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση σιδηροδρομικού επιβατικού δρομολογίου ως Υποχρέωση Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ).
Οι συμβάσεις ΥΔΥ συνάπτονται με το Δημόσιο ή φορέα ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70» (EE L 315/9.12.2007).
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να εξειδικεύεται η διαδικασία, το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι τεχνικοί και οικονομικοί όροι, ο τρόπος υπολογισμού της αντιστάθμισης και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για τη σύναψη συμβάσεων ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές.
Οι λογαριασμοί που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις άνω υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας είναι ξεχωριστοί και τα αντίστοιχα στοιχεία του ισολογισμού κατανέμονται σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους λογιστικούς κανόνες. Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις ως άνω Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) ισοσκελίζονται από τα έσοδα εκμετάλλευσης και από τις καταβολές δυνάμει της- σύμβασης ΥΔΥ, χωρίς να είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από ή προς άλλον τομέα της δραστηριότητας της σιδηροδρομικής επιχείρησης..
5. Για τους σκοπούς της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προβαίνουν στην κατάλληλη προεργασία ώστε να καταστεί δυνατή η υπογραφή συμβάσεων ανάθεσης ΥΔΥ έως την 31.12.2010.
Αρθρο 13 Ρυθμίσεις χρεών
1. . Από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43
παρ. Ιτου παρόντος διαγράφονται όλα τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ και τον ΕΔΙΣΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος, εξειδικεύονται η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής των χρεών της παρούσας παραγράφου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η λογιστική τακτοποίηση στα βιβλία των δύο εταιριών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43
παρ. 1 του παρόντος τα χρέη του ΟΣΕ [και του ΕΔΙΣΥ] έναντι του Δημοσίου
διαγράφονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ορισθεί η ανάληψη χρεών του ΟΣΕ [ή και του
ΕΔΙΣΥ] έναντι τρίτων από το Δημόσιο, η διαγραφή των χρεών της παρούσας
παραγράφου από τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ [ή και του ΕΔΙΣΥ] και να
εξειδικεύονται η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και ανάληψης των χρεών καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Αρθρο 14
Παρακολούθηση υλοποίησης αναδιοργάνωσης σιδηροδρόμου
Η Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ που προβλέπεται από το ν. 3429/2005 εγκρίνει τα στρατηγικά, επιχειρησιακά και επενδυτικά σχέδια των εμπλεκόμενων εταιριών του παρόντος κεφαλαίου, παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης τους, παρέχει οδηγίες και κατευθύνει τις εμπλεκόμενες εταιρίες σε όλα τα σχετικά ζητήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αρθρο 15 Ορισμοί
Στο παρόν κεφάλαιο (άρθρα 15 - 20) οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν την εξής έννοια:
«Εταιρία»: ΟΣΕ [ή / και ΕΔΙΣΥ] ή / και ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή / και ΕΡΓΟΣΕ ή / και ΓΑΙΑΟΣΕ.
«Τακτικό Προσωπικό»:- Όλοι οι εργαζόμενοι ή / και εργάτες ή / και υπάλληλοι ή / και μισθωτοί ή / και δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε Εταιρία, τακτικώς ή εκτάκτως, πλήρως ή μερικώς, κατ' αποκλειστικότητα ή όχι, δυνάμει σύμβασης ή σχέσης οποιασδήποτε φύσης, μορφής και χαρακτηρισμού που έχουν καταρτίσει απευθείας με την εν λόγω Εταιρία.

«Εργαζόμενος»: Μέλος τού Τακτικού Προσωπικού οποιασδήποτε Εταιρίας.

«Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό»: Ο αριθμός των Εργαζομένων της κάθε Εταιρίας που, κατά την ανέλεγκτη κρίση του Διοικητικού της Συμβουλίου, είτε δεν είναι απολύτως αναγκαίος για την επιδίωξη των κατά τον παρόντα νόμο σκοπών και αντικειμένων της και για τη λειτουργία και διαχείριση του, κατά του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, ενεργού δικτύου, είτε δεν κατέχει οργανική θέση κατά το εκάστοτε ισχύον οργανόγραμμα της, και, ως εκ τούτου, πρέπει να μεταφερθεί σε Φορέα Υποδοχής κατά τη διαδικασία των άρθρων 16 ή / και 17.
Κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατ αποκλειστικά για την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας μεταφοράς, ο αριθμός αυτός είναι:
Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ: 744 Εργαζόμενοι συνολικά, δυνάμενοι να διακριθούν ανά τομέα λειτουργίας ως εξής:
Τομέας σιδηροδρομικής έλξης: 117.
Τομέας σιδηροδρομικής κίνησης: 378.
Τομέας οδικών μέσων & λεωφορείων: 27.
Τομέας ανάπτυξης, οικονομικής διαχείρισης, διοίκησης και υποστήριξης: 141. Τομέας ζύγισης και φόρτωσης: 81
Για τον ΟΣΕ μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης του ΕΔΙΣΥ (ή ενιαίως πριν από αυτή): 1.600 Εργαζόμενοι συνολικά, δυνάμενοι να διακριθούν ανά τομέα λειτουργίας ως εξής:
Τομέας σχεδίασης και διαχείρισης δικτύου και εγκαταστάσεων: 520.
Τομέας συντήρησης τροχαίου υλικού: 380. Τομέας διαχείρισης κυκλοφορίας: 330.
Τομέας ανάπτυξης, οικονομικής διαχείρισης, διοίκησης και υποστήριξης: 370.
«Τακτικές μηνιαίες αποδοχές»: Ο βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου του μισθολογικού κλάδου και τα από το μισθολογικό σύστημα χορηγούμενα επιδόματα, ρητώς εξαιρουμένων των κάθε είδους δευτερευουσών απολαβών και παροχών σε είδος.
«Φορέας Υποδοχής»:Κάθε Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμός ν.π.δ.δ., ν.π.ι,δ. εποπτευόμενο από Δημόσια Αρχή, αυτοτελής ή Ανεξάρτητη Αρχή, Δήμος ή Περιφέρεια (Ι0* ή 2ος βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
«μεταφορά»\Ά αποχώρηση Εργαζομένου από Εταιρία και η πρόσληψη του από Φορέα Υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία τού άρθρου 16 ή / και 17.


Άρθρο 16
Διαδικασία Μεταφοράς Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού
1. Από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος, το Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό κάθε Εταιρίας μεταφέρεται σε Φορέα Υποδοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία τού παρόντος άρθρου. Αν για μια Εταιρία στο άρθρο 15 ' δεν αναφέρεται συγκεκριμένος συνολικός αριθμός Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού, αυτή εξαιρείται αποκλειστικά από την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας μεταφοράς.
2. Εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναζητά από τους Φορείς Υποδοχής κενές οργανικές θέσεις και υπηρεσιακές ανάγκες συντάσσει κατάλογο ανά νομό και ειδικότητα, όπου τις αναφέρει, και τον αποστέλλει στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το οποίο τον προωθεί στη Διοίκηση κάθε Εταιρίας.
3. Εντός είκοσι πέντε (25) ημερών από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. Ιτου παρόντος, η Διοίκηση της κάθε Εταιρίας συντάσσει κατάλογο, όπου αναγράφει τα ονοματεπώνυμα και την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία των συγκεκριμένων Εργαζομένων της που αποτελούν το Πλεονάζον Τακτικό Προσωπικό. Αυτοί είναι, ανά ειδικότητα ή τομέα λειτουργίας οι έχοντες τη μεγαλύτερη πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε μία ή περισσότερες από τις Εταιρίες, μέχρι τη συμπλήρωση των αριθμών τού άρθρου 15. Αν σ' αυτούς συγκαταλέγονται Εργαζόμενοι ή κλάδος Εργαζομένων ή ειδικότητα Εργαζομένων, η μεταφορά των οποίων θα απειλούσε, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου, να προκαλέσει λειτουργικό πρόβλημα στην Εταιρία ή σε απλή εκμετάλλευση ή επιχείρηση ή γραφείο ή τμήμα ή γεωγραφική της περιφέρεια ή κλάδο ή ειδικότητα της, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να απορρίψει τις εν λόγω αιτήσεις ή να εξαιρέσει συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές κλάδους ή ειδικότητες από την παρούσα διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ο κατάλογος συμπληρώνεται με τους επόμενους Εργαζομένους, πάντοτε κατά το κριτήριο της μεγαλύτερης προϋπηρεσίας μέχρι τη συμπλήρωση των συνολικών αριθμών του άρθρου 15, χωρίς περιορισμό αριθμού ανά τομέα λειτουργίας.
Οι κατάλογοι των παρ. 2 και 3 ανακοινώνονται στο Τακτικό Προσωπικό από τη Διοίκηση κάθε Εταιρίας. Εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση αυτή κάθε Εργαζόμενος, που αναφέρεται στον κατάλογο της παρ. 3, οφείλει να προσδιορίσει εγγράφως το νομό και τρεις θέσεις προτίμησης του, ειδάλλως νομός προτίμησης θεωρείται αυτός όπου ο Εργαζόμενος έχει την εργασιακή έδρα του κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και θέση προτίμησης κάθε θέση εργασίας εντός τού νομού προτίμησης.
Εντός δέκα (10) ημερών από το πέρας της προθεσμίας της παρ. 4, η Διοίκηση κάθε Εταιρίας συντάσσει, ανά νομό προτίμησης, κατάσταση των κατά την παρ. 3 Εργαζομένων προς μεταφορά, όπου αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα, τα τυπικά προσόντα, η εκπαιδευτική βαθμίδα, η ειδικότητα και οι θέσεις προτίμησης των ανωτέρω, και την αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η μεταφορά κάθε Εργαζομένου που αναφέρεται στην κατάσταση της παρ. 5 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά σειρά προτεραιότητας:
α) σε κενή οργανική θέση προτίμησης σε Φορέα Υποδοχής,
β) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε κενή οργανική θέση παρεμφερούς ειδικότητας σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης,
γ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε οποιαδήποτε κενή οργα\τκή θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης,
δ) αν δεν υπάρχει τέτοια, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε Φορέα Υποδοχής εντός του νομού προτίμησης, προς κάλυψη δηλωθείσας από το Φορέα Υποδοχής υπερεσιακής ανάγκης κατά την παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή, η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που την κατέχει.
Αν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι διεκδικούν την ίδια θέση, προτιμώνται οι εξής (κατά σειρά προτεραιότητας):
α) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ot λοιπές κατηγορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του ν. 2643/1998, όπως εκάστοτε ισχύει
β) Αυτοί των οποίων ο / η σύζυγος τους συνυπηρετεί στον ίδιο νομό.
γ) Οι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι γονείς που έχουν επιμέλεια τέκνων (ανά αριθμό τέκνων).
δ) Οι έγγαμοι γονείς (κατά αριθμό τέκνων).

ε) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.
στ) Οι έχοντες τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία.
ζ) Οι έχοντες τον υψηλότερο βαθμό ή χαρακτηρισμό (άριστα, λίαν καλώς κτλ) στον τίτλο σπουδών της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας.
8. Ο μεταφερόμενος:
συνδέεται με το Φορέα Υποδοχής με σχέση ή σύμβαση φύσης, μορφής, χαρακτηρισμού και διάρκειας όμοιας με αυτή που τον συνέδεε με την Εταυρία από την οποία μεταφέρθηκε, κατατάσσεται στο Φορέα Υποδοχής σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογο με τα τυπικά του προσόντα και την πραγματική και αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του σε οποιαδήποτε από τις Εταιρίες. Η προϋπηρεσία αυτή αποτελεί πραγματική υπηρεσία για όλα τα ζητήματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης. Τυχόν πλεονάζων χρόνος αποτελεί χρόνο διανυθέντα στο βαθμό κατάταξης, διατηρεί τυχόν επιπλέον Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές ως προσωπική διαφορά, στην οποία συμψηφίζεται κάθε αύξηση, μισθολογικό κλιμάκιο, επίδομα και εν γένει ποσό που τυχόν χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά από τη μεταφορά, ανεξαρτήτως λόγου ή / και αιτίας, μέχρι την ολοσχερή εξαφάνιση της προσωπικής διαφοράς, και
υπάγεται για τους σκοπούς της κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού αντίστοιχης ειδικότητας του Φορέα Υποδοχής.
9. Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μεταφορά είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν παρουσιαστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς τους για ανάληψη υπηρεσίας στο Φορέα Υποδοχής τους θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβαση τους και δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
10. Η μη μεταφορά Εργαζομένου συνιστά και από μέρους του ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε αλλαγής σύμφωνης με το παρόν κεφάλαιο (άρθρα 15 - 20). Η ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτή τεκμαίρεται αμάχητα.
Αρθρο 17
Οργανόγραμμα και Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
1. Εντός τριών (3) μηνών από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες και ειδικότερες απαιτήσεις της, καταρτίζει Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας. Αυτά τίθενται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κατισχύουν κάθε άλλου. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας καθορίζει και τους κλάδους και ειδικότητες όπου κατανέμεται το Τακτικό Προσωπικό κάθε Εταιρίας.
2. Αν καταργηθεί οργανική θέση μέλους Εργαζομένου εξετάζεται η δυνατότητα μετάθεσης του σε κενή οργανική θέση της ίδιας Εταιρίας. Αν, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου της αυτό δεν ενδείκνυται, εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς του σε κενή οργανική θέση άλλης Εταιρίας. Αν, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου τής άλλης Εταιρίας αυτό δεν ενδείκνυται, ακολουθείται η διαδικασία μεταφοράς σε Φορέα Υποδοχής των παρ. 3-10 του προηγούμενου άρθρου, κατ' ανάλογη εφαρμογή. Η διαδικασία μεταφοράς αυτής εφαρμόζεται σε όλες τις Εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών για τις οποίες δεν αναφέρονται συγκεκριμένοι αριθμοί στο άρθρο 15.
3. Τυχόν κενές οργανικές θέσεις, που δεν πληρώθηκαν από Τακτικό Προσωπικό της ίδιας ή άλλης Εταιρίας, συμπληρώνονται με προσωπικό, που θα συνδέεται με την αντίστοιχη Εταιρία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή ιδιόμορφης έμμισθης εντολής. Το προσωπικό αυτό επιλέγεται κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες των άρθρων 18 και 19 του ν. 2190/1994, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Α.Σ.Ε.Π.
4. Εφόσον η διοίκηση (management) Εταιρίας δεν θα έχει ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα, το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της μπορούν να τροποποιούνται με εισήγηση του Διοικητικού της Συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 διαδικασία μεταφοράς και πρόσληψης προσωπικού θα μπορεί, κατά την ανέλεγκτη κρίση τού Διοικητικού Συμβουλίου, να εφαρμοστεί μετά από κάθε θέση σε ισχύ ή τροποποίηση Οργανογράμματος ή / και του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας κάθε Εταιρίας, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού εφαρμογών.
5. Εφόσον η διοίκηση (management) Εταιρίας ανατεθεί σε ιδιωτικό φορέα, το Οργανόγραμμα και ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της μπορούν να τροποποιούνται με απλή απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 διαδικασία μεταφοράς και πρόσληψης προσωπικού δεν θα εφαρμόζεται.
Αρθρο 18
Ειδική, κατ' εξαίρεση διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης
1. Εντός πέντε (5) ημερών από την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του παρόντος, κάθε Εταιρία επιδίδει με δικαστικό επιμελητή στην πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού της πρόσκληση σε συλλογική διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί αυτοδικαίως και καταγγελία:
α) Του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ο.Σ.Ε. (άρθρα 1 - 165), που κυρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2671/1998 (ΓΕΚΑΠ).
β) Του Κανονισμός Δευτερευουσών Απολαβών (άρθρο 15 ν. 2671/1998 -ΚΔΑ).
γ) Των από 26.5.1995, 8.5.1996, 7.5.1997, 9.6.1999, 6.6.2000, 19.6.2002, 3.7.2002, 11.7.2003, 17.1.2005, 22.5.2006 και 20.7.2007, 12.3.2008 και 28.11.2008 επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κάθε άλλης αναφερόμενης, αμέσως ή εμμέσως, σε σύμβαση ή διάταξη καταργούμενη με τον παρόντα νόμο.
δ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 2, της παραγράφου 3 του άρθρου 7 και του άρθρου 15 του Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης Προσωπικού Ο.Σ.Ε., που κυρώθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2671/1998 (ΚΩΕΑΠ).
ε) Κάθε κανονισμού, οργανισμού, συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης και συλλογικής συμφωνίας εν ισχύ στην Εταιρία, συμπερυλαμβανομένης και της από 3.8.1993 επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας (Νέο Μισθολόγιο) στο βαθμό που αναφέρεται σε κλάδους και ειδικότητες που θα καταργηθούν, τροποποιηθούν ή ενοποιηθούν, καθώς επίσης και όλων των αναφερόμενων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου διατάξεων, όρων και συμφωνιών..
2. Αντικαθίστανται:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ΚΩΕΑΠ ως εξής: «1. Οι ώρες εργασίας του προσωπικού για τη διάρκεια εβδομάδας κανονικής εργασίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός των ορίων της εργατικής νομοθεσίας»•
β) Το άρθρο 9 του ΚΩΕΑΠ ως εξής:
«Άρθρο 9
Μέγιστη ημερήσια Εργασία
Η μέγιστη ημερήσια εργασία του προσωπικού είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας».
γ) Το άρθρο 12 του ΚΩΕΑΠ ως εξής:
«Άρθρο 12 Ημερήσια Εργασία Στο χρόνο της ημερήσιας εργασίας του προσωπικού περιλαμβάνεται:
α. Ο χρόνος τής, με οποιονδήποτε τρόπο, προγραμματισμένης εργασίας που εκτέλεσε το προσωπικό
β. Ο χρόνος κατά τον οποίο το προσωπικό βρίσκεται σε επιφυλακή».
δ) Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ΚΩΕΑΠ από παρ. 1 ως εξής, των λοιπών παραγράφων αναλόγως αναριθμούμενων:
«1. Η διάρκεια της ανάπαυσης είναι τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες από του μεσονυκτίου της τελευταίας ημέρας της εργασίας.»
Όλες οι διατάξεις και συμβάσεις που αναφέρονται σης παρ. 1 και 2 θα εξακολουθήσουν μεταβατικώς να ισχύουν και να εφαρμόζονται μέχρι την κατάρτιση της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή τη δημοσίευση του νόμου τής παρ. 6, οπότε θα έχουν καταργηθεί οριστικά. Αντικείμενο της συλλογικής διαπραγμάτευσης θα είναι ο εξορθολογισμός και η εκ νέου κατάρτιση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, του Κανονισμού Ωρών Εργασίας και Ανάπαυσης • Προσωπικού και κάθε άλλου κανονισμού, συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής συμφωνίας, επιχειρησιακής πρακτικής και εργασιακής συνήθειας εν ισχύ σε οιαδήποτε από τις Εταιρίες, καθώς και οιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από οιοδήποτε από τα μέρη. Η πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση και η Διοίκηση της κάθε Εταιρίας θα διαπραγματευτούν ξεχωριστά ανά εταιρία και οφείλουν να συναντηθούν για πρώτη φορά εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης της παρ. 1. Η συλλογική διαπραγμάτευση διαρκεί κατά μέγιστο δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη συνάντηση και σε κάθε περίπτωση είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης της παρ. 1.
Αν επιτευχθεί κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 5, αυτή αντικαθιστά όλες τις διατάξεις και συμβάσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2. Αν για οποιονδήποτε λόγο η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι ως άνω εξορθολογισμός, τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και εκ νέου κατάρτιση γίνονται με νόμο.
Μέχρι το πέρας τής διαδικασίας τού παρόντος άρθρου απαγορεύεται κάθε μονομερής προσφυγή σε οιασδήποτε φύσης υπηρεσίες τού Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας για τα θέματα του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία τού παρόντος άρθρου είναι εξαιρετική και, μετά από την ολοκλήρωση της, στις Εταιρίες θα εφαρμόζεται το κατά νόμο πλαίσιο συλλογικής διαπραγμάτευσης ή / και διαιτησίας που θα βρίσκεται τότε σε ισχύ.
Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας τού παρόντος άρθρου, η ατομική σύμβαση και γενικά η εργασιακή σχέση τού κάθε εργαζομένου με την Εταιρία - εργοδότη του θα διέπεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό εργατικό δίκαιο, τον ΚΩΕΑΠ (πλην των διατάξεων που καταργήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά τις παρ. 1 και 2, το εκάστοτε Οργανόγραμμα και Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του άρθρου 17, την από 3.8.1993 επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας (πλην των όρων της που αναφέρονται σε κλάδους, ειδικότητες κτλ, καθώς και όσων τυχόν τροποποιηθούν με την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο τής παρ. 6), τη συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο τής παρ. 6, τις τυχόν μελλοντικές, μετά από την υπογραφή τής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή τη δημοσίευση του νόμου τής παρ. 6, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις και συλλογικές συμφωνίες μεταξύ της κάθε Εταιρίας και της mo αντ^ροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της, και τις ατομικές συμφωνίες μεταξύ του κάθε Εργαζομένου και της Εταιρίας, όπως τυχόν τροποποιούνται κατά το αμέσως επόμενο άρθρο. Η συλλογική σύμβαση εργασίας ή ο νόμος της παρ. 6 θα αντικαταστήσει και θα κατισχύσει κάθε μέχρι την ημερομηνία τής κατάρτισης της ή της δημοσίευσης του ισχύσασας ή ισχύουσας στην Εταιρία, αντίθετης, υπό οιανδήποτε νομική μορφή -συλλογικού χαρακτήρα ή ενσωματωμένης σε ατομική σύμβαση εργασίας- συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης, πρωτοκόλλου ή πρακτικού συμφωνίας, κανονισμού εργασίας ή λειτουργίας διευθύνσεων, υπηρεσιών, συνεργατών κτλ, απόφασης ή πράξης της διοίκησης, άλλου κανονισμού οποιουδήποτε αντικειμένου, επιχειρησιακής συνήθειας ή εργασιακού εθίμου, όπως και κάθε άλλη, πάσης μορφής και είδους, συλλογικής συμφωνίας ή / και πηγής δικαίου, ανεξάρτητα από το νομικό τρόπο με τον οποίο αποτέλεσε ή φέρεται ότι αποτέλεσε μέρος τής συλλογικής ή και ατομικής σύμβασης εργασίας, είτε από ρητή ή σιωπηρή συμφωνία τών μερών, είτε από ενσωμάτωση σ' αυτήν καθ' οιονδήποτε τρόπο των ρυθμίσεων των παραπάνω συλλογικών, ομαδικών ή ατομικών πηγών δικαίου, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και αιτιολογία, είτε από επιχειρησιακή συνήθεια ή εργασιακό έθιμο, είτε από προσχώρηση σε οποιαδήποτε συλλογική ρύθμιση, είτε κατά άλλο τρόπο.

Άρθρο 19 Λοιπά θέματα
Σε κάθε περίπτωση διαφοροποίησης ή απόκλισης των συμφωνιών κάποιας ατομικής σύμβασης από το μισθολογικό κλιμάκιο ή το' μισθολογικό κλάδο ή εν γένει το μισθολογικό σύστημα του Εργαζομένου και της εργοδότριας του Εταιρίας, ιδίως αναφορικά προς τις Τακτικές Μηνιαίες Αποδοχές, κατά την ημερομηνία υπογραφής τής συλλογικής σύμβασης εργασίας ή δημοσίευσης του νόμου τής παρ. 5 του προηγουμένου άρθρου η ατομική σύμβαση αυτή τροποποιείται αυτοδικαίως κατά τρόπο ώστε να συνάδει απολύτως προς το ως άνω μισθολογικό κλιμάκιο και κλάδο και σύστημα, ιδίως των προβλεπόμενων από την ατομική αυτή σύμβαση αποδοχών μειούμενων στο πλαίσιο των προβλέψεων του γενικού μισθολογικού συστήματος της κάθε Εταιρίας. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κάθε συμβατική, νόμιμη ή άλλη αποζημίωση που καταβάλλεται από Εταιρία λόγω καταγγελίας υφιστάμενης ή μέλλουσας να συσταθεί σχέσης ή σύμβασης:
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια των ν. 2112/1920 και 3198/55 για την αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. ιδιόμορφης έμμισθης εντολής, απαγορεύεται να υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 94Α του ν.δ. 3026/1954.
Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν οφείλεται καμία αποζημίωση, αμοιβή, προσαύξηση και εν γένει ποσό για εκτός έδρας εργασία. Σε περίπτωση εκτός έδρας διανυκτέρευσης εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία. Ως εκτός έδρας διανυκτέρευση νοείται αποκλειστικά η παραμονή εκτός έδρας για το μεγαλύτερο διάστημα της νύκτας (22:00' - 06:00'), χωρίς να παρέχεται εργασία κατά το χρόνο αυτό.
Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και γενικώς κεφαλαίου (άρθρα 15 -20) δεν μπορεί να οδηγήσει σε ευθεία ή αναλογική εφαρμογή τού άρθρου 7 του ν. 2112/1920.
Αρθρο 20
Κατεπείγον γενικότερο δημόσιο συμφέρον και ρύθμιση γενικών
όρων εργασίας
Οι διατάξεις τού παρόντος κεφαλαίου (άρθρα 15 - 20) ρυθμίζουν γενικούς όρους εργασίας και τίθενται σε ισχύ, ισχύουν και ακολουθούνται για λόγους κατεπείγοντος γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, που συνδέεται ιδίως με το πρόγραμμα εξυγίανσης και την ανάπτυξη της κάθε Εταιρίας, την προστασία και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των δημόσιων οικονομικών εν γένει, και κατισχύουν κάθε αντίθετης ή άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, συμφωνίας, όρου ή ρήτρας, νόμου, ή κανονισμού έχοντος ισχύ νόμου, κανονιστική ή άλλη, ή συμβατικού, ή οργανισμού ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης ή συλλογικής συμφωνίας ή ατομικής σύμβασης ή συμφωνίας ή επιχειρησιακής πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας ή άλλης, πάσης μορφής και είδους, πηγής δικαίου. Κάθε ρύθμιση αντίθετη, άμεσα ή έμμεσα, προς τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού καταργείται, των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου θεωρούμενων ως ειδικότερων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΥΘΜΓΣΤΓΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Αρθρο 21 Σύσταση
Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.)» και έδρα την Αθήνα. Η Ρ.Α.Σ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα, απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. γνωστοποιούνται με μέριμνα της στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Έκθεση πεπραγμένων της Ρ.Α.Σ. υποβάλλεται κατ' έτος στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ Α.Σ. ενεργεί ανεξάρτητα από τον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα συμφέροντα των οποίων συγκρούονται με την αποστολή και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Ρ.Α.Σ.
Άρθρο 22 Συγκρότηση
Η Ρ.Α.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, και τρία (3) ακόμη τακτικά μέλη, καθένα εκ των οποίων αναπληρώνεται από ένα αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό, ή νομικό τομέα και απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. δύο από τα τακτικά μέλη της. Ο διορισμός όλων των μελών της Ρ.Α.Σ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όλα τα μέλη της Ρ.Α.Σ. απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας.
Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Σ. είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. προΐσταται όλων των υπηρεσιών της και διευθύνει το έργο της. Τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου προσδιορίζονται από τη Ρ.Α.Σ.
Αρθρο 23
Ασυμβίβαστα-Υποχρεώσεις των μελών της Ρ.Α.Σ.
Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και νομικά πρόσωπα, στο Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ), ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα έτη από τη λήξη της. Αν τα μέλη της Ρ.Α.Σ. κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές στον Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων μέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το παρόντα νόμο, τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα λοιπά μέλη της Ρ.Α.Σ.. Το πειθαρχικό συμβούλιο της Ρ.Α.Σ. αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως πρόεδρο, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο το δίκαιο. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Σ.. Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τριετή θητεία. Η αμοιβή του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του πειθαρχικού συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των μελών της Ρ.Α.Σ. και την πειθαρχική διαδικασία ρυθμίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρ.Α.Σ.
4. Η παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συνεπάγεται αυτοδίκαια έκπτωση του προσώπου από τη θέση που κατέχει στη Ρ.Α.Σ.. Για τη διαπίστωση της έκπτωσης κινείται η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κατά τα ως άνω έκπτωση δεν αποκλείει την ποινική ή αστική ευθύνη τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Οι υποχρεώσεις και περιορισμοί της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και προκειμένου για τους συζύγους των εκεί αναφερομένων προσώπων καθώς και τους συγγενείς τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού.
6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ρ.Α.Σ. έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υποχρεούνται στην τήρηση της υποχρέωσης της εχεμύθειας για τέσσερα έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρηση τους από την Ρ.Α.Σ.
7. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υποβάλλουν κατ' έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την, προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α' 309), όπως ισχύει δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Άρθρο 24
Έλλειψη - Έκπτωση -Αναστολή Μελών
1. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση μέλους, διορίζεται νέο μέλος, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διάταξης του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 54), για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αποχώρησε.
2. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους διορίζεται νέο μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η θητεία του νέου μέλους διαρκεί κατά το χρόνο αναστολής.

Άρθρο 25
Υπηρεσιακή κατάσταση Μελών
1. Οι αποδοχές των μελών της Ρ.Α.Σ. καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Ρ.Α.Σ.
2. Ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος που προέρχεται από φορέα του δημοσίου τομέα, πλην εκείνων της παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, επανέρχεται αυτοδικαίως, μετά τη λήξη της θητείας του, στη θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του. Εφόσον είναι μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ΑΕΙ, χορηγείται άδεια, κατά τη διάρκεια της θητείας στη Ρ.Α.Σ., κατά το άρθρο 17 παρ. 4 περ. α' του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α' 87).
3. Η θητεία του Προέδρου ή Αντιπροέδρου στη Ρ .ΑΧ λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκεια της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και η μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρηση του από τον φορέα.
4. Μέλος της ΡΑ.Σ., υπαγόμενο στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί, με αίτηση του στην υπηρεσία από την οποία προέρχεται, στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και ο διορισμός του ως μέλους της Ρ.Α.Σ. ανακαλείται αυτοδίκαια.
Άρθρο 26
Σύνθεση - Συνεδριάσεις -Λειτουργία - Αποφάσεις της ΡΛ.Σ.
1. Η Ρ.Α.Σ. συνέρχεται στην έδρα της ή και εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής. Η Ρ.Α.Σ. συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού ο Αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον μέλη (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η Ρ.Α.Σ. καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού ο Αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Τα τακτικά μέλη της Ρ.Α.Σ. δεν μπορούν να απουσιάζουν αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3), κατά σειρά, συνεδριάσεις. Η Ρ.Α.Σ. μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιοιδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις της, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από τον Πρόεδρο, στα μέλη της Ρ.Α.Σ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία. Πρόσκληση των μελών της Ρ.Α.Σ. δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφαση της, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη της.
Πρόσκληση δεν απαιτείται^ επίσης, όταν μέλος της Ρ.Α.Σ, έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν, ή όταν το κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον πρόεδρο της Ρ.Α.Σ.
3. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ρ.Α.Σ. καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή
κωλυόμενων μελών τα οποία έχουν οριστεί να αναπληρώνουν.
4. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος της Ρ.Α.Σ. το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Το ίδιο ισχύει ακόμη και αν, αντΛ αυτού, είχε μετάσχει το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. Αν υπήρξαν πλημμελείς ως προς την κλήτευση μέλους, η Ρ.Α.Σ. συνεδριάζει νομίμως αν αυτό είναι παρόν και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
5. Η νομιμότητα της σύνθεσης της Ρ.Α.Σ. δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.
6. Μέλη της Ρ.Α.Σ. τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, δεν επιτρέπεται να μετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση.
7. Η σύγκληση της Ρ.Α.Σ. προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική αν τρία (3) τουλάχιστον τακτικά μέλη της το ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και προς συζήτηση θέμα.
8. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Σ. ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη της Ρ.Α.Σ. Χρέη εισηγητή ασκεί ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος, που το ορίζει αυτός.
9. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτηση τους.
10. Οι συνεδριάσεις της Ρ.Α.Σ. είναι μυστικές. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών, δεν επιτρέπεται. Η Ρ.Α.Σ., όμως, μπορεί να καλέσει, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία και αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης.
11. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία της Ρ.Α.Σ.
12. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο θεωρείται απόν.
13. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μια συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού προηγουμένως, τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις, ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία των κατ' αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και καταχωρίζεται στα πρακτικά.
14. Η ψηφοφορία είναι φανερή.
15. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Εντός πέντε (5) ημερών από της καταχώρισης αυτής, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα ή την ασφάλεια της χώρας, και κοινοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η Ρ.Α.Σ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο, και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις η τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ρ.Α.Σ. δεν θίγει το δικαίωμα της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να γίνεται με συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου τους. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Σ. προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση τους και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της.
16. Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Σ. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.
17. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονόματα τούτων.
18. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Ρ.Α.Σ. προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.
19. Το πρακτικό συντάσσεται από το μέλος που επιφορτίζεται με το καθήκον αυτό από τον Πρόεδρο και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων, που διεκπεραιώθηκαν από την Ρ.Α.Σ. είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους, εκτός και εάν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
20. Η υπογραφή του Προέδρου και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, του του Αντιπροέδρου, αρκεί για τη νόμιμη υπόσταση κάθε πράξης της Ρ.Α.Σ.
21. Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Με απόφαση της Ρ.Α.Σ. ανατίθενται στον Πρόεδρο ή σε άλλα μέλη της ή υπάλληλο της συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης ή και διαχείρισης. Ομοίως μπορεί να μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή σε άλλα μέλη της η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων. Η σχετική αρμοδιότητα μπορεί να ασκείται παράλληλα και από τη Ρ.Α.Σ. δρώντας συλλογικά.
22. Η Ρ.Α.Σ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Πρόεδρο της και όταν αυτός κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, η Ρ.Α.Σ. ορίζει με απόφαση της το μέλος, που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.
23. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45), όπως εκάστοτε ισχύει.
Αρθρο 27
Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ.
Η Ρ.Α.Σ. είναι ο ρυθμιστικός φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα, και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Ασκεί τις αρμοδιότητες που εκάστοτε επιφυλάσσει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ρυθμιστικό φορέα στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Εποπτεύει τη λειτουργία της σιδηροδρομικής αγοράς, την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση πάντων, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και εκδίδει τις απαιτούμενες εκτελεστές πράξεις. Διενεργεί ελέγχους κατόπιν προσφυγών ή και αυτεπαγγέλτως για τα θέματα αρμοδιότητας της.Εάν το κρίνει αναγκαίο, η Ρ.Α.Σ. ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και μπορεί
να ζητεί τη συνδρομή της. •
Αποφασίζει επί αναφορών, καταγγελιών και προσφυγών αιτούντων (όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005), που, ενδεχομένως έχουν υποστεί άδικη ή διακριτική μεταχείριση ή έχουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αδικηθεί, ιδιαιτέρως εναντίον αποφάσεων του Διαχειριστή υποδομής, ιδίως, σχετικά με:
α) τη Δήλωση Δικτύου,
β) τα κριτήρια που αυτή περιέχει,
γ) τη διαδικασία κατανομής και τα αποτελέσματα της,
δ) το καθεστώς χρέωσης,
ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών υποδομής που απαιτούνται να καταβληθούν, απαιτούνται ή μπορεί να
στ) τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 41/2005,
ζ) τις συμφωνίες-πλαίσιο, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 17 του άρθρου 2 και στο άρθρο 25 του π.δ. 41/2005.
3. Εξασφαλίζει ότι τα τέλη που επιβάλλονται από το Διαχειριστή υποδομής συμφωνούν με το κεφάλαιο VI του π.δ. 41 /2005 και δεν εισάγουν διακρίσεις.
4. Επιβλέπει, υποχρεωτικά, τη διαπραγμάτευση μεταξύ των αιτούντων (όπως αυτοί ορίζονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005) και του Διαχειριστή Υποδομής σχετικά με το επίπεδο των τελών χρήσεως της υποδομής.
5. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες από το Διαχειριστή υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται, οι οποίες πρέπει να παρέχονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.
6. Αποφασίζει επί των προσφυγών για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της, εντός προθεσμίας το πολύ δύο μηνών από την περιέλευση σ' αυτήν όλων των πληροφοριών, και λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθώνεται η κατάσταση.
7. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στη σιδηροδρομική αγορά, και μπορεί να αποφασίζει αυτεπαγγέλτως τη λήψη μέτρων, ώστε να αποφεύγονται πιθανές δυσμενείς εξελίξεις. Κάθε απόφαση της είναι δεσμευτική για τους αποδέκτες της και υπόκειται στα ένδικα μέσα που προβλέπονται κατά την κείμενη νομοθεσία.
8. Χορηγεί άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τις ανακαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 41/2005.
9. Επεξεργάζεται και προτείνει κανονιστικό πλαίσιο στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για όλα τα θέματα αρμοδιότητας της.
10. Συντάσσει και υποβάλλει εισηγήσεις προς συναρμόδια υπουργεία για θέματα αρμοδιότητας της.
11. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371 (EE L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών.
12. Εξετάζει καταγγελίες επιβατών για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371 (EE L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει πληροφορίες από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πωλητές εισιτηρίων, υπεύθυνους σταθμών, τον επιβάτη και τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται προς εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας.
13. Ασκεί τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του π.δ. 149/2009 (ΦΕΚ Α' 192).
14. Εγκρίνει τις συμφωνίες-πλαίσιο, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 17 του άρθρου 2 και στο άρθρο 25 του π.δ. 41/2005.
15. Εξετάζει τις προσφυγές που προβλέπονται από το άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ (EE L191/1 της 18.7.2008) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.
16. Ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., όσον αφορά το έργο τους καθώς και τις αρχές και πρακτικές που εφαρμόζει στη λήψη των αποφάσεων του, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των αρχών που διέπουν τη λήψη των αποφάσεων των Ρυθμιστικών φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
17. Απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις και επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος νόμου.
Αρθρο 28 Πόροι-Οικονομική Διαχείριση
1. Οι αναγκαίες για τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. πιστώσεις εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τον προϋπολογισμό κοινοποιεί στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ., ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. Οι σχετικές δαπάνες εκκαθαρίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ..Ε.).
2. Η Ρ.Α.Σ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και να δημοσιεύει ισολογισμό.
3. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία αυτά και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους υποβάλλονται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ρ.Α.Σ υπόκειται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρο 29
Προσωπικό τηςΡ,Α.Σ.
1. Για τη στελέχωση της Ρ.Α.Σ. συνιστώνται συνολικά έως πενήντα (50) θέσεις προσωπικού, από τις οποίες έως είκοσι (20) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, έως εικοσιοκτώ (28) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μία (1) θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. Ο συνολικός αριθμός θέσεων προσωπικού και η διάκριση του σε επιμέρους κατηγορίες δύναται να τροποποιηθεί με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, εάν οι ανάγκες της Ρ.Α.Σ. το απαιτούν. Ως προσόντα πρόσληψης, για μεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α' 39) όπως εκάστοτε ισχύει, για δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ.
2 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ Α' 50) με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Σ.
Η πλήρωση των θέσεων προσωπικού της Ρ.Α.Σ. πραγματοποιείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδει το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη σχετική με το Α.Σ.Ε.Π. εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Με κοινές αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών κατόπιν εισήγησης της ΡΛ..Σ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) ακόμη διετία, στην Ρ.Α.Σ. υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. ή Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και ν.π.ι,δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Ρ.Α.Σ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος δεν είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, φορέας ή νομικό πρόσωπο που εποπτεύεται από αυτό, ο Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής, η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ή οποιαδήποτε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ), καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν κατέχει θέση σε οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, ούτε συμμετέχει στο κεφάλαιο της, ούτε έχει άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα τους. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησης τους στην Ρ.Α.Σ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Σ. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων γίνεται από τον φορέα από τον οποίο προέρχονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Σ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να μετατάσσονται σε υφιστάμενες κενές θέσεις τακτικού προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, υπάλληλοι στην Ρ.Α.Σ. από άλλες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. ή ΟΤ.Α Α' και Β' βαθμού και ν.πχδ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησης τους στην Ρ.Α.Σ.. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων, της κατηγορίας ΠΕ, έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Ρ.Α.Σ. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων.
Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε): Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις τρεις (3).
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Μηχανικού, θέσεις επτά (7).
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ): Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3).
Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ): Κλάδος ΤΕ Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών, θέσεις τέσσερις (4).
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ): Κλάδος ΔΕ, θέσεις δύο (2).
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ): Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, θέση μία (1).
Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής:
Οκτώ (8) θέσεις διπλωματούχων μηχανολόγων μηχανικών,
Επτά (7) θέσεις διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών-συγκοινωνιολόγων
Επτά (7) θέσεις διπλωματούχων ηλεκτρολόγων μηχανικών
Έξι (6) θέσεις πτυχιούχων οικονομικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης..
Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, κάτοχος τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο διοικητικό ή στο εμπορικό δίκαιο και με δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία συνολικά. Οι αποδοχές και οι πρόσθετες απολαβές του προσωπικού της Ρ.Α.Σ. (περυλαμβανομένων των αποσπασμένων) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αρθρο 30
Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης
Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Σ, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται:
α) η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ρ.Α.Σ.,
β) ο αριθμός των οργανικών της θέσεων και η διάκριση τους σε κατηγορίες προσωπικού, όπως τακτικό ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό και κλάδους,
γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της και
δ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. και του προσωπικού της.
Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Σ. ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. ορίζεται ως διατάκτης και υπόλογος, μπορεί να εκδίδει χρηματικά εντάλματα και να διαχειρίζεται το λογαριασμό της Ρ.Α.Σ., να συνάπτει συμβάσεις και να αποφασίζει για την ανάθεση προμηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η Ρ.Α.Σ. δύναται να προβαίνει στην ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της.
Η Ρ.Α.Σ. διατηρεί ενημερωμένη ιστοσελίδα και τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση και επικοινωνία των ενδιαφερομένων. Τόσο η ιστοσελίδα όσο και η τηλεφωνική γραμμή θα δημοσιοποιούνται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πληροφόρηση του κοινού, όπως ενδεικτικά, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εξειδικευμένα περιοδικά και φυλλάδια του Υπουργείου.

Άρθρο 31
Προσθήκη, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων
Η περίπτωση 21 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης.»
Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως Ρυθμιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων».
Προστίθεται νέο άρθρο 47Α στο π.δ. 41/2005 ως ακολούθως: -

«Άρθρο 47Α

Ποινικές Κυρώσεις
1. Όποιος χρησιμοποιεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή χωρίς την άδεια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
2. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της παράβασης της προηγούμενης παραγράφου.
Οι διατάξεις του άρθρου 47Α του π.δ. 41/2005 που προστίθεται με την προηγούμενη παράγραφο τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ρ.Α.Σ. Η έναρξη εφαρμογής δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) ακόμη μηνών»
Προστίθεται νέο άρθρο 47Β στο π.δ. 41/2005 ως ακολούθως:
«Άρθρο 47Β
Διοικητικές Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος,
ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, των
συστάσεων για συμμόρφωση της Ρ.Α.Σ., και των όρων των αδειών που
χορηγούνται, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή μη προσήκουσας παροχής
πληροφοριών σε σχετικό αίτημή της, η Ρ.Α.Σ. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση της και ύστερα από προηγούμενη κλήση για παροχή εξηγήσεων των
ενδιαφερομένων, να επιβάλει στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, σωρευτικά
ή διαζευκτικά, τις παρακάτω κυρώσεις:
α) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής και/ή
β) πρόστιμο από 15.000 ευρώ έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών του υπαίτιου κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη της παράβασης χρήση. Για τον καθορισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψη η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης.
2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
3. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ' επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού • πλαισίου και των όρων, σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες άδειες, η Ρ.Α.Σ. μπορεί να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Η ανάκληση δεν αποκλείει την παράλληλη επιβολή προστίμου.»
Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων ή στον Φορέα Χορήγησης Άδειας, νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το ποσό του παραβόλου για τη χορήγηση άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3534/2007 (ΦΕΚ Α' 40) δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 32
Διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 13 71/2007
Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371 (EE L315/14 της 3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών, η Ρ.Α.Σ. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της και ύστερα από προηγούμενη κλήση για παροχή εξηγήσεων των ενδιαφερομένων, να επιβάλει στο υπαίτιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, σωρευτικά ή διαζευκτικά, τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας, με προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση υποτροπής.
β) πρόστιμο έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Αρθρο 33
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ρ.Α.Σ. και το διορισμό των μελών της, οι πράξεις, για την έκδοση των οποίων προβλέπεται γνώμη ή πρόταση της Ρ.Α.Σ., εκδίδονται από τον αρμόδιο φορέα, χωρίς τη σύμπραξη της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Άρθρο 34
Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α' 216) αντικαθίσταται ως

εξής:
«4. Η Επιτροπή εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται με βαθμό πρώτο (Ιο) της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. Για το χρόνο που κατέχει τη θέση του τελεί σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας, και εφόσον είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, σε άδεια που του χορηγείται κατά το άρθρο 17 παρ. 4 περ. Α' του ν. 1268/ 1982 (ΦΕΚ 87/A').»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του ν. 3710/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για τη διοικητική υποστήριξη και γενικότερα την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής, συνιστάται Υπηρεσιακή Μονάδα στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου, εφεξής καλούμενη «Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων». Το Γραφείο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου και διοικείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Στο Γραφείο προΐσταται υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του κλάδου ΤΕ
Διοικητικού-Λογίστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Γραμματέων, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και στελεχώνεται με υπαλλήλους του Υπουργείου κατόπιν αιτήσεων τους. Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων τοποθετούνται υπάλληλοι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η αρμοδιότητα του Γραφείου αυτού συνίσταται αποκλειστικά στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.»;
3. Η παράγραφος 13 του άρθρου 21 του ν.3710/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Οι δαπάνες για τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής βαρύνουν παγίως τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, ανά συνεδρίαση, καταβάλλονται οι αποδοχές που καθορίζονται σύμφατνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/A'), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και λοιπά, καταβάλλονται στους δικαιούχους, μέλη της Επιτροπής, Διερευνητές, τεχνικούς συμβούλους κ.λπ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα θέματα εκπαίδευσης και εξέτασης των Διερευνητών και καθορίζονται η κατ' αποκοπή αμοιβή τους για κάθε έρευνα που διενεργούν, καθώς και το ύψος της αμοιβής των τεχνικών συμβούλων.»
Αρθρο 35
Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία μέτρων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 5" (Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) της απόφασης 1999/468/ΕΚ
Μέτρα που εκδίδονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 3 και την περίπτωσης ζ της παραγράφου 4 του άρθρου 5α, και του άρθρου 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης, και αφορούν στις οδηγίες 2004/49/ΕΚ της 29ης Απρνλίου 2004 (EE L 220 της 21.6.2004), 2007/58/ΈΚ της 23ης Οκτωβρίου 2007 (EE L 315 της 3.12.2007), 2007/59/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 2007 (EE L 315 της 3.12.2007) και 2008/57/ΕΚ της 17ης Ιουνίου 2008 (EE L 191 της 18.7.2008), ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Αρθρο 36
Υπεύθυνος φορέας συντήρησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών
1. Για τη συντήρηση κάθε σιδηροδρομικής εμπορευματικής φορτάμαξας, πριν τεθεί σε λειτουργία ή χρησιμοποιηθεί στο δίκτυο, πρέπει να καθορίζεται ο υπεύθυνος για αυτή φορέας. Για κάθε σιδηροδρομική εμπορευματική φορτάμαξα που καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων, σύμφωνα με την Απόφαση 2007/756/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινής προδιαγραφής για το εθνικό μητρώο οχημάτων (EE L 305/30 της 23.11.2007), καταχωρίζεται και ο υπεύθυνος φορέας συντήρησης της. Όταν ο υπεύθυνος φορέας συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών είναι σιδηροδρομική επιχείρηση ή διαχειριστής υποδομής τότε η. συντήρηση διενεργείται στο πλαίσιο συστήματος συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών, το οποίο αποτελεί μέρος του οικείου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης και του διαχειριστή υποδομής, που προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 αντίστοιχα του Π.Δ. 160/2007.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του Π.Δ. 160/2007, ο υπεύθυνος
φορέας συντήρησης εμπορευματικών φορταμαξών εξασφαλίζει ότι τα οχήματα για τη
συντήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση
κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτό διασφαλίζει ότι τα οχήματα συντηρούνται σύμφωνα
με:
α) το βιβλίο συντήρησης εκάστου οχήματος,
β) τις σχετικές με τα οχήματα ισχύουσες απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων συντήρησης και των διατάξεων των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ).
3. Η Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών εγκρίνει το σύστημα συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών στο πλαίσιο της έγκρισης της ασφάλειας του διαχειριστή υποδομής ή της πιστοποίησης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης, όπως προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11 του Π.Δ. 160/2007.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών. Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι απαιτήσεις για το σύστημα συντήρησης σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών, καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι που διενεργούνται από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών.
Αρθρο 37 Πρατήρια Καυσίμων
Στο άρθρο 1 του ν. 511/1970 (ΦΕΚ Α' 91) προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«5. Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών καυσίμων εφοδιασμού των ντηζελομηχανών του διαχειριστή υποδομής ή σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, δεν υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις των κατά την παράγραφο 2 εκδοθησομένων προεδρικών διαταγμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των εφεξής ιδρυόμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων για τον εφοδιασμό των ντηζελομηχανών του διαχειριστή υποδομής ή σιδηροδρομικών επιχειρήσεων καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων πρατηρίων στις διατάξεις της.»
Αρθρο 38 Οδηγοί Ηλεκτροδηζελαμαξών
1. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 397/1984 (ΦΕΚ Α' 139) προστίθεται περίπτωση στ',

ως εξής:
«στ) Άδεια οδηγού ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου (Α' Κατηγορίας) πολλαπλών μονάδων με αυτόματη επιτάχυνση.»
2. Η υποπερίπτωση αα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ.
3 97/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Ο υποψήφιος Οδηγός ηλεκτροκίνητων λεωφορείων με κεραία και ηλεκτροκίνητων τροχιοδρόμων και σιδηροδρόμων, καθώς και ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου, τουλάχιστον 16/10 κανονική και 20/10 διορθωμένη.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης γ παραγράφου 1, του άρθρου 3 του π.δ. 397/1984,
προστίθεται υποπερίπτωση δδ' ως εξής:
«δδ) Για υποψήφιο Οδηγό ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου πρέπει να πιστοποιείται, επιπλέον ότι έχει υποστεί δίμηνη τουλάχιστον εκπαίδευση με σύνολο ωρών εκπαίδευσης, το λιγότερο διακοσίων (200).»
4. Στο τέλος της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 397/1984,
όπως αντικαταστάθηκε με το π.δ. 122/1986 (ΦΕΚ Α' 41), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης ο περιορισμός της κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης των σαράντα (40) ετών δεν έχει ισχύ και για τους οδηγούς ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου ετών εφόσον έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό (50ό) έτος της ηλικίας τους και εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις και τηρηθούν οι διαδικασίες που θεσπίζονται με τις διατάξεις του διατάγματος αυτού.»
5. Στο άρθρο 3 του π.δ. 397/1984, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Ειδικά για την απόκτηση άδειας οδηγού ηλεκτροδηζελαμαξών μητροπολιτικού σιδηροδρόμου πολλαπλών μονάδων με αυτόματη επιτάχυνση, ο υποψήφιος απαιτείται να έχει, εκτός από όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, και τα εξής προσόντα:
α) Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής, τριετούς φοίτησης, ειδικότητας ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ή ηλεκτρονικού.
ή εναλλακτικά
β) Απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή ισότιμης τεχνικής σχολής και προϋπηρεσία τουλάχιστο πέντε έτη στην ΑΜΕΛ ως τεχνικός στις Υπηρεσίες συντήρησης.»
Αρθρο 39
Είσπραξη προστίμων
Οι επιβάτες που διακινούνται με σιδηροδρομικά οχήματα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ υποχρεούνται να καταβάλλουν το νόμιμο κατά περίπτωση κόμιστρο της αντίστοιχης διαδρομής, και να φυλάσσουν το αποδεικτικό καταβολής, όταν τούτο εκδίδεται, καθ' όλη την διάρκεια της διαδρομής και να το επιδεικνύουν όταν τους το ζητήσει ο αρμόδιος ελεγκτής. Ειδικά για τις περιπτώσεις του σιδηροδρομικού δικτύου που οι σιδηροδρομικοί σταθμοί εξυπηρετούνται αποκλειστικά από ακυρωτικά μηχανήματα, οι επιβάτες υποχρεούνται όπως φυλάσσουν και επιδεικνύουν εισιτήριο νόμιμα ακυρωμένο κατά το χρόνο παραμονής τους εντός των σιδηροδρομικών σταθμών στο χώρο μετά τα ακυρωτικά μηχανήματα.
Σε όσους δεν επιδεικνύουν το αποδεικτικό καταβολής κομίστρου ή νόμιμα ακυρωμένο εισιτήριο καθώς και σε όσους παραλείπουν να καταβάλουν το νόμιμο κόμιστρο επιβάλλεται το κατά περίπτωση προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων πρόσημο, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 50% του εκάστοτε νόμιμου κομίστρου της αντίστοιχης διαδρομής.
Αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου και για την επιβολή του προστίμου είναι η ΤΡΑΓΝΟΣΕ. Η επιβολή των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις προστίμων, καθώς και η βεβαίωση αυτών σε περίπτωση μη καταβολής τους από τον επιβάτη, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2669/1998 (ΦΕΚ Α' 283), όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α' 259) και ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α' 49), όπως εκάστοτε ισχύει. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιβολής του προστίμου και βεβαίωσης αυτού δύνανται να ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Το ύψος των προστίμων δύναται να αναπροσαρμόζεται με εισήγηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σύμφωνα με το ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α' 314).
Στους διακινούμενους με σιδηροδρομικά οχήματα στο προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της περιοχής αρμοδιότητας ΟΑΣΑ, για το ύψος του προστίμου, τη διαδικασία και τα όργανα επιβολής του προστίμου, καθώς και τη βεβαίωση αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν τα ήδη προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2669/1998, όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 3297/2004 καιν. 3446/2006.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις που αφορούν καθορισμό και είσπραξη προστίμων για διακίνηση με σιδηροδρομικά οχήματα.
Αρθρο 40
Τροποποιήσεις διατάξεων π.δ. 41/2005 για σιδηροδρομικά
θέματα
Στο άρθρο 8 του π.δ. 41/2005 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τηρούν και δημοσιεύουν χωριστούς λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και ισολογισμούς ή ετήσιες καταστάσεις ενεργητικού και παθητικού για τις δραστηριότητες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και μεταφοράς φορτίου. Τα κονδύλια που καταβάλλονται για τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ως υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ) ή οποιασδήποτε δημόσιας επιδότησης, πρέπει να εμφανίζονται χωριστά στους σχετικούς λογαριασμούς και να μη μεταφέρονται σε δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή άλλων υπηρεσιών μεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέματα.»
Στο άρθρο 14 του π.δ. 41/2005 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η συμφωνία της προηγούμενης παραγράφου συνάπτεται μέχρι την 31.3.2011 το αργότερο. Με τη συμφωνία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων:
α) το εύρος της συμφωνίας σχετικά με την υποδομή και την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που παρέχει ο διαχειριστής στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται στη δήλωση δικτύου. Πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και της ανανέωσης της ήδη λειτουργούσας υποδομής. Η κατασκευή νέας υποδομής μπορεί να συμπεριληφθεί ως ένα ξεχωριστό αντικείμενο.
β) το ποσό των συμφωνηθέντων πληρωμών ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει ο διαχειριστής στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όπως περιγράφονται στη δήλωση δικτύου, στη συντήρηση, την κατασκευή νέας υποδομής και στην αντιμετώπιση της ήδη εκκρεμούσας συντήρησης.
γ) οι στόχοι απόδοσης με επίκεντρο τον καταναλωτή, υπό τη μορφή δεικτών και κριτηρίων ποιότητας, που περιλαμβάνουν:
i) απόδοση των συρμών και ικανοποίηση των καταναλωτών
ii) δυνατότητα δικτύου ,
iii) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων,
iv) βαθμός δραστηριότητας ,
ν) επίπεδα ασφάλειας και
vi) περιβαλλοντική προστασία,
δ) η ποσότητα της πιθανής εκκρεμούσας συντήρησης, η επιτρεπόμενη δαπάνη για την αντιμετώπιση της και τα περιουσιακά στοιχεία που θα διαχωρισθούν από τη χρήση και θα επιφέρουν ως αποτέλεσμα ουχονομική εκροή.
ε) τα κίνητρα για τη μείωση του κόστους της υποδομής
στ) οι ελάχιστες υποχρεώσεις αναφοράς από το διαχειριστή υποδομής σε επίπεδο συχνότητας και περιεχομένου αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύονται ετησίως
ζ) ένα μηχανισμό που εξασφαλίζει ότι σημαντικό μέρος των περικοπών δαπανών αντικατοπτρίζεται σε όφελος των καταναλωτών υπό τη μορφή μείωσης τιμών.
η) η συμφωνημένη διάρκεια της συμφωνίας, που θα πρέπει να είναι συγχρονισμένη και σύμφωνη με τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, των δεσμεύσεων ή της άδειας του διαχευριστή υποδομής, και με το πλαίσιο κοστολόγησης και κανόνων που τίθεται από το κράτος,
θ) κανόνες για την αντιμετώπιση μεγάλων αναταραχών λειτουργίας και επειγουσών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός ελαχίστου επιπέδου παροχής υπηρεσιών σε περιπτώσεις απεργιών, μίας πρόωρης διακοπής και πληροφόρησης των χρηστών,
ι) μέτρα αποζημίωσης που θα ληφθούν εάν οποιοδήποτε από τα μέρη παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αυτά περιλαμβάνουν προϋποθέσεις και διαδικασίες για επαναδιαπραγμάτευση κατ πρόωρη διακοπή, λαμβανομένου υπόψη του ρόλου της ρυθμιστικής αρχής. »
Στο άρθρο 19 του π.δ. 41/2005 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Το σύστημα επιδόσεων θεσπίζεται μέχρι την 31.3.2011 το αργότερο.»
Στο παράρτημα ΓΠ του άρθρου 49 του π.δ. 41/2005 προστίθεται περίπτωση 4 ως εξής:
«4. Πρότυπο σύμβασης πρόσβασης, ως παράρτημα 1.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 41
Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3429/2005
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 προστίθεται περ. δ' ως εξής:
«δ) στις ανώνυμες εταιρίες των οποίων το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων της διοίκησης ή το δικαίωμα άσκησης της διαχείρισης της επιχείρησης έχει μεταβιβασθεί εν όλω ή εν μέρει από το Δημόσιο σε τρίτους που δεν αποτελούν πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ Α' 212) εφόσον το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής».
Αρθρο 42 Καταργούμενες διατάξεις
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:
α) Το άρθρο 9 του ν. 2671/1998.
β) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν.δ. 674/1970 όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 39 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α' 216) και
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α' 216) και το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 149/2009.
2. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής
απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, καταργούνται:
α) η παράγραφος 1, το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 3, το άρθρο 6 του ν. 2671/1998 (ΦΕΚ Α' 289) και
β) η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ Α' 25).
3. Με την επίδοση της πρόσκλησης της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του παρόντος,
καταργούνται οι εκεί αναφερόμενες διατάξεις, όροι, συμβάσεις και συμφωνίες.
Αρθρο 43 Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 9, 13, 16, 17 και 18 του νόμου αρχίζει μετά την παροχή της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 107, 108 και 109, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρα 73 87, 88 και 89 αντίστοιχα της ΣΕΚ)
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.